Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KSZ/2009/075
Nazwa zadania:
Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.
Rodzaj zadania:
Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.
Termin składania:
2009/08/03
Data decyzji:
2009/08/26

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych określonych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych.

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie będzie polegało na przygotowaniu i realizacji projektów, cennych inicjatyw, które będą miały pozytywny wpływ na wizerunek Miasta, na realizację których organizacje pozyskiwać będą środki ze źródeł zewnętrznych.

Przez „źródła zewnętrzne” należy rozumieć zasoby finansowe wszelkich podmiotów niezwiązanych organizacyjnie z organizacją składającą wniosek o dofinansowanie w niniejszym otwartym konkursie ofert. Źródłami zewnętrznymi mogą być np. fundusze unijne, fundusze szwajcarskie, fundusze norweskie, środki ministerialne, środki z innych jednostek samorządu terytorialnego, środki z PFRON, FIO, WFOŚiGW itp.

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 211 740,00  zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100), przy czym Prezydent Miasta Szczecin zastrzega sobie prawo do wyboru więcej niż jednej oferty przy rozdziale w/w środków. Środki przyznane w formie dotacji muszą zostać wykorzystane do dnia 31 grudnia 2009 roku. Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

 a)    Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,

b)    Do oferty należy załączyć umowę, bądź pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadania (w przypadku braku umowy, bądź pisemnego potwierdzenia, organizacja powinna załączyć do oferty kopię wniosku o dofinansowanie zadania wraz z potwierdzeniem jego złożenia do podmiotu zewnętrznego),

c)    Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji (wymagane jest załączenie aktualnego statutu do oferty),

d)   Dotacje nie będą przyznane na pokrycie kosztów zatrudnienia koordynatorów projektów,

e)    Organizacja może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 40 % całkowitych kosztów zadania,

f)    Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego,

g)   Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje organizacja. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, organizacja dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu
i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę, przy czym w zaktualizowanym kosztorysie musi być zachowany wymóg, o którym mowa w pkt 4,  ppkt e) niniejszego ogłoszenia,

h)   Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem organizacji do niniejszego otwartego konkursu ofert,

i) Preferowane będą organizacje, które do tej pory nie korzystały z tej formy wsparcia Miasta (Realizacja zadań publicznych opisanych w art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których finansowanie zabezpieczone będzie w części ze źródeł zewnętrznych),

j) W przypadku składania przez organizację na konkurs więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 roku.

a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją,

d)     umowy zawarte zostaną z podmiotami, które przedstawią umowę bądź pisemne potwierdzenie zapewnienia środków zewnętrznych na realizację zadań. Potwierdzenie może być dostarczone po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert ale przed podpisaniem umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Miastem a Organizacją, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od podjęcia przez Prezydenta Miasta Oświadczenia Woli przyznającego organizacji dotację. W przypadku niedotrzymania wskazanego wyżej terminu Prezydent Miasta uchyla Oświadczenie Woli przyznające organizacji dotację.

e)      w przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych, zadeklarowanych przez organizację w kosztorysie (zawartym w ofercie, bądź w przypadku konieczności jego aktualizacji stanowiącym integralny element umowy), kwota dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych organizacji,

f)      w rozliczeniu z wykorzystania dotacji uznawane będą rachunki, faktury i inne zestawienia kosztów obciążających organizację (w związku z realizacją zadania objętego przedmiotem umowy) wystawione z datą nie wcześniejszą niż dzień zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 3 sierpnia 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1.      możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,

2.      ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3.      wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok – 200 000 zł   Nazwa realizatora zadania:

-     Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie – 44 671 zł,

- Stowarzyszenie Officyna – 16 000 zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca Szczecin – 4 340 zł,

- Stowarzyszenie Teatr Kana – 30 060 zł,

- Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski – 9 100 zł,

- Stowarzyszenie Polites – 12 865 zł,

- Fundacja Veritas – 25 000 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Błękitna” – 5 300 zł,

- Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – 8 500 zł,

- Stowarzyszenie Czas-Przestrzeń-Tożsamość – 24 744 zł,

- Fundacja Na Rzecz Instrumentów Dętych – 12 000 zł,

- Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych – 7 420 zł.

2009 rok – 305 350 zł   Nazwa realizatora zadania:

- Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie –21 360 zł,

- Stowarzyszenie „Teatr Kana” Uniwersytetu Szczecińskiego – 28 950 zł,

- Stowarzyszenie Na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich – 11 000 zł,

- Stowarzyszenie Officyna – 27 300 zł,

- Uczniowski Klub Sportowy „Błękitna” – 5 000 zł.

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Szlachta, telefon (91) 424 50 98, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Mniejszych Szans "Więź" 4340.00
Stowarzyszenie Centrum Kultury Japońskiej 12660.00
Stowarzyszenie Media Dizajn 5755.00
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 17440.00
Stowarzyszenie POLITES 15225.00
Miejski Klub Pływacki w Szczecinie 10500.00
Klub Sportowy "STAL - SZCZECIN" 5100.00
Stowarzyszenie POLITES 11060.00
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 8784.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/08/27, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/27 10:50:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/27 10:50:22 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/08/27 07:59:29 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/06/30 13:13:13 nowa pozycja