Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75593997

Aktualna strona: 355732

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/2006/009
Nazwa zadania:Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. (Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).
Rodzaj zadania:Celem udzielenia dotacji jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania rodziców, nauczycieli i wychowawców wprowadzaniem zasad zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Adresatami zadania są dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.
Termin składania ofert:2006/03/27

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).

1. Nazwa zadania: Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. (Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania).

2. Rodzaj zadania: Celem udzielenia dotacji jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci, wzbudzenie zainteresowania rodziców, nauczycieli i wychowawców wprowadzaniem zasad zdrowego stylu życia i odpowiedzialności za własne zdrowie oraz zapobieganie pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych poprzez wczesne rozpoczęcie działań rehabilitacyjnych i edukacyjnych. Adresatami zadania są dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
40 000 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 1. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających na prowadzeniu działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
 2. Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,
 3. Uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest przez 12 miesięcy w roku, w sposób ciągły począwszy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 roku.

 1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),
 2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 3. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, sala nr 62 w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert.

Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendację ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 • Możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
 • Kalkulacja kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadnia,
 • Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 • Liczba osób objętych zadaniem,
 • Zakres możliwej do prowadzenia przez organizację działalności programowej,
 • Doświadczenie w realizowaniu zagadnień w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
 • Planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,
 • Planowane działania i zajęcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz planowane do osiągnięcia efekty działania,
 • Charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2005 rok

15 000 zł Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu,

25 000 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Szczecinie.

2004 rok

15 000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Kolo Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketynurię,

10 000 zł Polski Związek Głuchych,

15 000 zł Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Kolo w Szczecinie.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Marta Giezek – tel. 4245 674 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl

 

 

 

 


Data decyzji:2006/04/26

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA   20000.00  
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie   20000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin