Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SD/2008/058
Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu
Termin składania:
2008/08/07
Data decyzji:
2008/08/28

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie promocji i organizacji wolontariatu

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Wolontariatu w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu promocji i organizacji wolontariatu.
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na finansowanie prowadzenia Centrum Wolontariatu
w Szczecinie, realizującego następujące zadania:
1. Prowadzenie bazy wolontariuszy,
2. Prowadzenie bazy Organizacji Poszukujących wolontariuszy,
3. Organizowanie szkoleń dla kandydatów na wolontariuszy,
4. Promocja wolontariatu w środowisku lokalnym, szczególnie wśród młodzieży szkolnej i studentów,
5. Nadzór nad działalnością wolontariuszy skierowanych do Organizacji,
6. Realizacja dostępnych programów wolontarystyczych: krajowych
i zagranicznych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu promocji i organizacji wolontariatu. Oferty spełniające warunki postępowania konkursowego zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) Złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków
w wysokości, o którą występuje Wnioskodawca,
c) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d) Jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wolontariatu,
e) Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4. rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji otrzymanych
w roku poprzednim,
5. wcześniejsza współpraca z samorządem,
6. doświadczenie w prowadzeniu objętej zakresem konkursu działalności
w przeszłości.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok - 28 000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Polites
2008 rok - 36000 zł Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenie Polites – 30 000 zł, Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej – 6 000 zł.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 336 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Sylwia Dymkowska – telefon (91) 424 50 98, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie POLITES 24000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/07/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Dymkowska, wprowadził/a: Katarzyna Szlachta, dnia: 2009/04/15 10:25:59
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Szlachta 2009/04/15 10:25:59 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/08/28 11:14:18 modyfikacja wartości
Sylwia Dymkowska 2008/07/07 15:16:11 nowa pozycja