Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/030
Nazwa zadania:
Promocja zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja ruchowa-propozycje nowych form.
Rodzaj zadania:
Alternatywne formy aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku. Zadanie powinno zawierać aspekt szeroko rozumianej promocji zdrowia, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, jak również mieć zastosowanie w rehabilitacji ruchowej.
Termin składania:
2005/07/11
Data decyzji:
2005/08/05

                    PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

 

1.     Nazwa zadania: Promocja zdrowia, profilaktyka i rehabilitacja ruchowa – propozycje nowych form.

2.      Rodzaj zadania: Alternatywne formy aktywności fizycznej dla osób w różnym wieku. Zadanie powinno zawierać aspekt szeroko rozumianej promocji zdrowia, profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych, jak również mieć zastosowanie w rehabilitacji ruchowej.

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
15 000zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

 

4.      Zasady przyznawania dotacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.) oraz poniższymi kryteriami:

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania: dzień podpisania umowy do 31 grudnia 2005 roku.

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.)
zwani dalej Podmiotami

 

6.      Termin składania ofert: 30 dni od daty ogłoszenia konkursu.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Termin wyboru ofert zgodny jest z zapisami art. 6 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 514/04 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 26 listopada 2004 r.

Biuro ds. Organizacji Pozarządowych sprawdzi oferty złożone w otwartym konkursie ofert pod względem formalnym.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.

Komisja Opiniująca powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecina po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału rekomenduje Prezydentowi Miasta oferty podmiotów uprawnionych, z którymi należy zawrzeć umowy.

Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli podejmie ostateczną decyzję i określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.

 

Kryteria:

 

a)   ocena możliwości realizacji zadania przez uprawnione podmioty,

b)      ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym zakresu rzeczowego zadania,

c)      wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania,

d)      doświadczenie w realizowaniu zagadnień w obszarze profilaktyki i promocji zdrowia,

e)      planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,

f)       ocena przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do spodziewanych efektów zadania.

 

 

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2005 rok - zadanie takie nie było realizowane.

 

2004 rok - zadanie takie nie było realizowane.

 

 

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest pani Marta Giezek – inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej – tel. 42 45 674.

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),

2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

 

 

 

 

 

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczecińskie Stowarzyszenie Promocji Sportu i Rekreacji 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2005/06/09, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2005/10/11 10:57:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2005/10/11 10:57:40 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/08/08 13:16:42 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/06/09 13:48:40 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2005/06/09 13:42:32 nowa pozycja