Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2007/005
Nazwa zadania:
Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS
Rodzaj zadania:
Celem jest przekazanie dotacji na udzielanie pomocy osobom żyjący z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom i najbliższym, jak również podnoszenie świadomości społecznej w temacie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS.
Termin składania:
2006/12/14
Data decyzji:
2007/01/24

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz.2207).
 
1. Nazwa zadania: Profilaktyka zakażeń HIV/AIDS.
 
2. Rodzaj zadania: Celem jest przekazanie dotacji na udzielanie pomocy osobom żyjący z HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinom i najbliższym, jak również podnoszenie świadomości społecznej w temacie zapobiegania zakażeniom HIV/AIDS.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). W przypadku zmian w budżecie Miasta na 2007 rok Miasto zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości dotacji.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 75% kosztu całkowitego zadania.
 
4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
a)      dotacja jest przeznaczona na wsparcie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia polegających na profilaktyce zakażeń HIV/AIDS dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
b)      Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,
c)      uznanie złożonej oferty za odpowiadającą potrzebom konkursu nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent.
 
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w sposób ciągły począwszy od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2007 roku.
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
c)      szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6. Termin składania ofert:
Oferty  zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, sala nr 62 w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert.
Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendację ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
·        możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
·        kalkulacja kosztów realizacji zadnia, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadnia,
·        wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
·        liczba osób objętych zadaniem,
·        zakres możliwej do prowadzenia przez organizację działalności programowej,
·        doświadczenie w realizowaniu zagadnień w obszarze ochrony i promocji zdrowia,
·        planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,
·        planowane działania i zajęcia z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz planowane do osiągnięcia efekty działania,
·        charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania.
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2006 rok
15 000    Stowarzyszenie Wolontariuszy Wspierające Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS „DA DU”.
 
2005 rok        
15 000  Stowarzyszenie Wolontariuszy Wspierające Osoby Żyjące z HIV i Chore na AIDS „DA DU”.
 
 
 
 
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta   
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 091 424 51 05,
www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Marta Giezek – tel. 091 4245 674 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Wolontariuszy Wspierające Osoby Żyjące z HIV i Chore na Aids "DA DU" 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/11/14, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/01/22 08:47:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2008/01/22 08:47:14 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2007/02/01 12:50:50 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/11/14 14:41:43 nowa pozycja