Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2007/025
Nazwa zadania:
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych w Szczecinie, w rejonach, które dotychczas nie posiadały działających w najbliższym środowisku lo
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej
Termin składania:
2007/02/26
Data decyzji:
2007/03/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w postaci prowadzenia świetlic środowiskowych w Szczecinie, w rejonach, które dotychczas nie posiadały działających w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego
Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2.      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),
 1. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).
1.      Nazwa zadania: Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym prowadzenie świetlic środowiskowych w Szczecinie, w rejonach, które dotychczas nie posiadały działających w najbliższym środowisku lokalnym dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.
 1. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez:
·         organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu pomocy społecznej,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność z zakresu pomocy społecznej.
Adresatami zadania są dzieci i młodzież zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące tego rodzaju placówki na terenie Szczecina wpisane do ewidencji placówek opiekuńczo-wychowawczych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego oraz podmioty, które wniosek o taki wpis złożyły najpóźniej do dnia upływu terminu złożenia oferty. Przy czym warunkiem podpisania umowy z Miastem będzie uzyskanie takiego wpisu.
3.     Wysokość dotacji na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizacje tego zadania w latach 2007-2010 wyniesie 754 272 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt cztery dwieście siedemdziesiąt dwa). W roku 2007 maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 175 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotów uprawnionych objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.
Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotów objętych dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania oraz przyznanych kwot dotacji na rok 2007.
4.     Warunki przyznawania dotacji: zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz poniższymi zasadami:
a.       dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia świetlic dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostaną najwyżej ocenione w.g. kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
 1. dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej placówki oraz na prowadzenie kilku placówek jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,
 2. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty ma prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną,
 3. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 4. szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wysokość środków na realizację zadania w latach 2007-2010 będzie określana w drodze aneksów do zawartej umowy, zawieranych w oparciu o wnioski składane do Urzędu Miasta w terminie do 30 listopada każdego roku,
 5. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 6. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem; w przypadku podmiotów prowadzących już świetlice w innych rejonach miasta – w formie aneksu do istniejącej umowy.
5.     Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 przez okres 12 miesięcy roku w sposób ciągły.
Placówki zobowiązane będą działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331) a w przypadku jego zmiany zgodnie nowym rozporządzeniem, w szczególności:
·         pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie
UWAGA! W przypadku organizowania przez podmiot uprawniony wypoczynku zimowego lub letniego dla podopiecznych świetlic środowiskowych czas pracy placówki może ulec zmianie za zgodą Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
·         wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
 • współpracować ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
·         zapewniać pomoc rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami
·         prowadzić w szczególności następujące formy pracy środowiskowej :
Ø     pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
Ø     zajęcia socjoterapeutyczne i zakresu psychoedukacji
Ø     zajęcia korekcyjne i kompensacyjne
Ø     indywidualne programy korekcyjne
Ø     pomoc w nauce
Ø     pomoc socjalną, dożywianie
Ø     organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
Ø     programy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji wolnego od uzależnień stylu życia
Ø     inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców, wynikające z programu działania placówek
·       zatrudniać pracowników posiadających kwalifikacje wymagane w rozporządzeniu z dnia    14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
·         posiadać regulamin organizacyjny zawierający zakres zadań, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki podopiecznych, zatwierdzony przez podmiot prowadzący,
 • oferenci zobowiązani są prowadzić codzienne listy obecności uczestników oraz dziennik zajęć, w którym dokonują wpisów o tematyce zajęć z dziećmi i rodzicami w poszczególne dni, osobach które prowadziły zajęcia oraz wszelkich kontaktach z rodzicami i wychowawcami dzieci i innymi organizacjami, z którymi współpracują.
Oferenci planują w przedkładanym na 2007 rok preliminarzu wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na :
·         utrzymanie lokalu świetlicy
 • wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia,
 • koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10 % brutto dotacji o którą się ubiegają
 • dożywianie podopiecznych
 • zakupy biletów wstępu, biletów na przejazdy na zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz organizację takich imprez
 • zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia świetlic
 • bieżące naprawy i konserwację lokalu świetlicy.
Niezależnie oferenci przedstawiają:
1.      prognozowany koszt realizacji zadania w kolejnych latach,
 1. planowaną kwotę dotacji Miasta na kolejne lata.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i zawierać:
·         szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • informację o terminie i miejscu realizacji zadania
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2007 rok,
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak pozafinansowych),
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadania dotyczy,
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
·         opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz planowane do osiągnięcia efekty działania
 • krótka charakterystyka środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
·         opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, informacje o kwalifikacjach kadry w tym kwalifikacjach do prowadzenia profilaktyki uzależnień.
Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.
6.     Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4 należy składać w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
7.     Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
·         zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
 • dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
 • przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres jej działalności,
- oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia,
Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
·         liczba dzieci objęta zadaniem w przypadku wcześniej prowadzonej działalności,
 • położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego w tym liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,
 • zakres możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.
8.     Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1 w ustawie o pomocy społecznej:
W okresie od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. łączne dofinansowanie w obu działach wyniosło:
- 140 000 zł. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
- 38 000 zł. Kościół Katolicki – parafia p.w. Św. Jana Bosko
- 33 000 zł. Kościół Katolicki – parafia p.w. NSPJ
- 32 000 zł. Towarzystwo Salezjańskie – Dom Zakonny
- 100 000 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
- 280 000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- 67 083,30 zł. Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Zachodniopomorska
- 22 400 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego “Razem”
- 37 000 zł. Stowarzyszenie ALFRED
- 52 000 zł. Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – Oddział Szczecin – Wielgowo
- 22 400 zł. Towarzystwo Zapobiegania Narkomani
- 26 000 zł Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych
- 48 000 zł Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego p. w. Św. Józefa
- 26 000 zł Stowarzyszenie ERKA
- 9 000 zł Stowarzyszenie MOST
 
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. łączne dofinansowanie w obu działach wyniesie:
- 148 000 zł. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
-   45 000 zł. Kościół Katolicki - parafia p.w. Św. Jana Bosko
-   48 000 zł. Kościół Katolicki - parafia p.w. NSPJ
-   35 000 zł. Towarzystwo Salezjańskie - Dom Zakonny
- 125 000 zł. CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej
- 285 000 zł. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
-   86 000 zł. Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Zachodniopomorska
-   30 000 zł. Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego “Razem”
-   30 000 zł. Stowarzyszenie ALFRED
- 55 000zł.Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - Oddział Szczecin -          Wielgowo
-   25 000 zł. Towarzystwo Zapobiegania Narkomani
-   33 000 zł Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych
-   50 000 zł Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego p. w. Św. Józefa
-   45 000 zł Stowarzyszenie ERKA
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (procedura BOP XVIII, wniosek BOP - 12) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
9.    Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami uprawnionymi jest Pani Ewa Sienkiewicz – telefon 424 56 73, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie POLITES 35000.00
CARITAS Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 37420.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/01/26, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 09:59:00
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 09:59:00 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/05/11 10:42:34 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/04/06 12:21:07 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/01/31 10:16:36 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/01/30 09:38:59 nowa pozycja