Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/040
Nazwa zadania:
Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS)
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania i uzależnienia od alkoholu
Termin składania:
2010/03/10
Data decyzji:
2010/03/29


Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/040


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego
w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Profilaktyka i wsparcie na rzecz rodzin oraz dzieci zagrożonych i dotkniętych Płodowym Zespołem Alkoholowym (skrót - FAS).

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz negatywnym skutkom nadużywania
i uzależnienia od alkoholu.
Celem zadania jest:
a) wsparcie w prawidłowym rozwoju dzieci zagrożonych syndromem FAS,
b) minimalizowanie skutków FAS u dzieci dotkniętych tym syndromem,
c) pomoc na rzecz opiekunów dziecka z syndromem FAS,
d) profilaktyka spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży,
e) podniesienie poziomu wiedzy kadry pracującej na rzecz dzieci dotkniętych FAS i ich rodzin oraz społeczności lokalnej,
f) rozszerzenie oferty diagnostycznej i terapeutycznej dla dzieci z FAS i ich rodzin.
Adresatami zadania są dzieci dotknięte FAS i ich opiekunowie oraz kadra pedagogiczna szkół i placówek opiekuńczo–wychowawczych, pracownicy socjalni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i lokalnych schronisk, służba zdrowia, szczecińska młodzież.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy) i pochodzi ze środków w rozdziale 85154
tj. przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. W przypadku uchwalenia w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 innej kwoty na realizację tego zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), art. 15 Ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art.11 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
d) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Gminy na:
a) honoraria dla szkoleniowców,
b) wynagrodzenia dla realizatorów poszczególnych zadań,
c) koszt prowadzenia superwizji,
d) materiały biurowe,
e) materiały dydaktyczne,
f) koszty utrzymania lokalu (pomieszczeń) w których zadanie jest realizowane,
g) promocję przedsięwzięcia,
h) koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają.
Dodatkowo oferta powinna zawierać:
a) harmonogram i opis zaplanowanych działań oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
d) informację o kwalifikacjach kadry realizatorów,
e) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia rezultatów i wskaźników efektywności,
d) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W bieżącym roku zadanie nie jest realizowane.
W roku 2009 zadanie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert. Dotację w kwocie 94 090 zł otrzymała Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie „Tęcza Serc”
w Szczecinie.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 105, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 4245 667, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna – telefon (91) 4245 114.

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" 96660.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/02/08, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:24:29
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:24:29 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:31:06 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 08:41:16 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/03/29 12:01:47 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/02/08 13:53:29 nowa pozycja