Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/019
Nazwa zadania:
Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku
Rodzaj zadania:
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego w formie półkolonii wypoczynkowych organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci i szkół Miasta Szczecin.
Termin składania:
2009/01/02
Data decyzji:
2009/01/08

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/019


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).


1. Nazwa zadania:
Zimowy wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej w 2009 roku.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego
w formie półkolonii wypoczynkowych organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci ze szkół Miasta Szczecin.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 42 000 zł. (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2009 rok przez Radę Miasta Szczecin.
Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania.


4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowych, oferty spełniające warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego;
b) Złożenie oferty na realizację zadania, nie gwarantuje przyznania środków
w wysokości, o którą występuje Oferent, wysokość dotacji oprócz kryteriów zawartych w pkt. 7 jest uzależniona od liczby uczestników wypoczynku i czasu trwania;
c) Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert.

Stawka dzienna dofinansowania uczestników danej formy wypoczynku wynosi:
- półkolonie w miejscu zamieszkania - 10 zł,
Komisja zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty.
Ilość dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem uzależniona jest od możliwości finansowych Gminy Miasta Szczecin.
Rozpatrywane będą oferty skierowane wyłącznie na cele i potrzeby dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasta Szczecin.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 17.01.2009 roku do 01.02.2009 roku,

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem;
d) jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej;
e) organizatorzy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).

Oferta powinna zawierać:
1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis i harmonogram planowanego działania;
2. Termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu tj. organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowy, turystyczno-rekreacyjnym i sportowym;
3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę;
5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych,
a także uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie uczestników;
b) realizacja programu (bez kosztów osobowych).

Do oferty należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:
1. Program półkolonii;
2. Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki wypoczynku;
3. Przewidywaną liczbę uczestników wypoczynku, zawierającą przedział wiekowy;
4. Potwierdzenie zgłoszenia placówki wypoczynku do Kuratora Oświaty.

Warunkiem podpisania umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin
a Oferentem będzie dostarczenie - zaświadczenia o wpisie do ewidencji Kuratora Oświaty.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego;
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i przedmiotu działalności;
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
4. Załączenie oświadczenia podpisanego przez osoby umocowane
o zabezpieczeniu min. 20% własnych lub pozyskanych środków finansowych;
5. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
2) atrakcyjność proponowanego do realizacji programu, różnorodność proponowanych form wypoczynku, zawarte elementy poznawcze, edukacyjne, rekreacyjne, sportowe;
3) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, wyżywienie, ilość uczestników, czas trwania);
4) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania;
5) atrakcyjność miejsca pobytu dzieci (położenie obiektu, warunki bytowe w tym baza sportowo-rekreacyjna);
6) rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W roku 2008 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” dofinansowano realizację zadania przez n/w organizacje.

ZHP Komenda Hufca Szczecin-Dąbie - 2100,-zł
Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - 2 100,-zł
TPD, Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 12 700,-zł
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży - 2 000,-zł
ZHP Chorągiew Zachodniopomorska - 2100,-zł
ZHP Komenda Hufca Szczecin - 2200,-zł
Dom Zakonny Towarzystwa Salezjańskiego pw. Św. Józefa - 6300,-zł
Klub Sportowy „Stal” Szczecin - 3300,- zł
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Woskowy - 2700,- zł
Caritas Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej - 5000,- zł
Oddział Zachodniopomorski Krajowego Stowarzyszenia Mediatorów - 1600,- złUwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon 091 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami są Pan Grzegorz Janowski
telefon 091 424 56 59 oraz Pan Piotr Spunda tel. 091 424 51 68 z Wydziału Oświaty.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" 1400.00
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 1800.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 16300.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 5000.00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 1000.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP 3000.00
Chorągiew Zachodniopomorska ZHP HUFIEC SZCZECIN 1800.00
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" 1500.00
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny 5600.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Wojskowy 4600.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/01/09, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:08:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:08:51 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:21:57 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/20 10:07:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/01/09 10:32:33 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/11/28 11:12:25 nowa pozycja