Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/015
Nazwa zadania:
TWORZENIE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE
Rodzaj zadania:
TWORZENIE MOŻLIWOŚCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powinno obejmować swoją działalnością wszystkie niepełnosprawności i uwzględniać każdą osobę bez względu na wiek, czy niepełnosprawność, a także rozwijać uzdolnienia i zainteresowania sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w różnych formach aktywności powinno mieć na celu osiąganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania w ogólnospołecznym życiu sportowym.
Termin składania:
2005/04/30
Data decyzji:
2005/05/13

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

og³asza otwarty konkurs ofert na:

realizacjadania publicznego w zakresie dzia³a rzecz osiepe³nosprawnych

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, bcego zadaniem w³asnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania: Dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnycH

2. Rodzaj zadania: TWORZENIE MO¯LIWOŒCI WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU OS NIEPE£NOSPRAWNYCH FIZYCZNIE I INTELEKTUALNIE - Zadanie kierowane jest do organizacji pozarz¹dowych realizuj¹cych dzia³ania na rzecz osiepe³nosprawnych. Powinno obejmowawoj¹ dzia³alnoœci¹ wszystkie niepe³nosprawnoœci i uwzgliaa¿d¹ osobez wzgl na wiek, czy niepe³nosprawnoœa tak¿e rozwijazdolnienia i zainteresowania sportowe dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. Uczestnictwo osiepe³nosprawnych w rch formach aktywnoœci powinno miea celu osi¹ganie i utrzymanie optymalnego poziomu funkcjonowania w ogspo³ecznym ¿yciu sportowym.

3. Wysokoœrodkublicznych przeznaczonych na realizacjadania: 10 000 z³. (s³ownie: dziesitysi z³otych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji:

 • Dotacja realizacjrogramu otrzymuj¹ podmioty, kth oferty zostan¹ uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postwaniu konkursowym.
 • Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zada kth mowa w og³oszeniu konkursowym.
 • Z³o¿enie oferty o dotacjie gwarantuje przyznania œrodk wysokoœci, o ktwystje oferent.
 • Szczege i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadaguluje umowa pomiy Gmin¹ Miasto Szczecin a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji:

 • Dofinansowanie zadania przez Gminiasto Szczecin obejmuje okres od 01-04-2005 do 31-12-2005
 • Zadania winny byrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowi¹zuj¹cymi standardami i przepisami,
 • Zadania nale¿y realizowa taki sposaby dzia³aniami wynikaj¹cymi z poszczegch programobj by³a jak najwiza liczba uczestnik/FONT>
 • W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca sizczeg uwaga:
 • zgodne z przyjmi programami realizowanie zadarytorycznych,
 • zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
 • prawid³owe, rzetelne i terminowe sporz¹dzanie rozliczenansowych i sprawozdarytorycznych,
 • szczeg i celowe wydatkowanie przyznanych œrodk/FONT>

Oferent mo¿e z³o¿y/FONT>

Jedn¹ oferta wybrane zadanie.

6. Termin sk³adania ofert:

Oferty nale¿y w terminie 30 dni od dnia ukazania sig³oszenia tj.

do 30 kwietnia 2005 roku

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Odrzuceniu podlegaj¹ oferty:

z³o¿one na drukach innych ni¿ wskazane w niniejszym og³oszeniu,

niekompletne, z³o¿one po terminie, dotycz¹ce zadania, ktnie jest obj celami statutowymi organizacji sk³adaj¹cej ofertz³o¿one przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym og³oszeniem do wzia udzia³u w konkursie, nie dotycz¹ce pod wzglm merytorycznym zadakazanych w og³oszeniu.

Oferty b oceniane wed³ug nastj¹cych kryteri/FONT>

 • zakres rzeczowy zadania,
 • obje programem jak najwizej liczby uczestnikiasta Szczecina,
 • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doœwiadczenia w zakresie realizacji zadania bcego przedmiotem oferty,
 • rodzaj i celowoœlanowanych kosztw tym wielkoœ celowoœnioskowanej dotacji,
 • mo¿liwoœci realizacji zadania przez podmiot sk³adaj¹cy ofert/FONT>
 • koszty administracyjne i osobowe nie mog¹ przekroczy0% wartoœci ca³ego zadania.
 • realizacja zadania ma promowaport wœrsiepe³nosprawnych, pozwolia pe³noprawny udzia³ os rmi dysfunkcjami w sporcie, tj. uczestnictwo w imprezach sportowych.

Dotacje nie mo¿e bydzielona na:

pokrycie deficytu zrealizowanych wczeœniej przedsiioraz refundacjoszt tym zwi¹zanych, dzia³alnoœktnale¿y do zadaasnych innych jednostek administracji publicznej, dzia³alnoœospodarcz¹ podmiotrowadz¹cych dzia³alnoœo¿ytku publicznego, udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym, dzia³alnoœolityczn¹ i religijn¹.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku og³oszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i zwi¹zanych z nimi kosztami, ze szczegm uwzglieniem wysokoœci dotacji przekazanych organizacjom pozarz¹dowym, podmiotom, o kth mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podleg³ym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2003 - 104.500 z³. – Klub Sportowy InwalidTART

2004 - 65.000 z³ – Klub Sportowy InwalidTART

2004 - 5.000 z³ – Sportowy Klub Uczniowski ORLIKI

2005- 20.000 z³ - Klub Sportowy InwalidTART

W konkursie mog¹ uczestniczyymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotycz¹ce Konkursu doste s¹ w Biurze ds. Organizacji Pozarz¹dowych Urz Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pok68, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osob¹ uprawnion¹ do kontakt Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz w Wydziale Zdrowia i Polityki Spo³ecznej, tel. 424 – 56 - 70

Postwanie bie prowadzone zgodnie z:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
 • Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Uczniowski Klub Sportowy ORLIKI 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/04/01, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:37:09
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:37:09 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/26 14:15:36 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/04/04 15:05:24 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/04/01 21:13:03 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/04/01 21:04:29 nowa pozycja