Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
15/2004
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Prowadzenie w ośrodkach terapeutyczno- rehabilitacyjnych programu rehabilitacji, integracji społecznej i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz systemów wsparcia dla ich rodzin
Termin składania:
2004/12/05
Data decyzji:
2005/01/24

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na :
 
Realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.      Nazwa zadania: Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
 
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych prowadzących ośrodki zajmujące się rehabilitacją społeczna i medyczną dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.  Zadanie obejmować powinno prowadzenie różnych form rehabilitacji. W ramach działalności istnieje możliwość finansowania zatrudnienia terapeutów i rehabilitantów. Celem realizacji zadania powinno być umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiąganie i utrzymanie optymalnego  poziomu funkcjonowania.
 
2.      Rodzaj zadania: PROWADZENIE W OŚRODKACH TERAPEUTYCZNO-    REHABILITACYJNYCH PROGRAMU REHABILITACJI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI osób NIEPEŁNOSPRAWnych oraz systemów wsparcia dla ich rodzin
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 180.000,-zł.
(słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
·        Dotację na realizację programu otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
·        Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
·        Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
·        Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami.
 
 
5.      Termin i warunki realizacji:
•         Dofinansowanie zadania przez Gminę Miasto Szczecin obejmuje okres jednego roku 2005,
•         Zadania winny być zrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
•         Zadania należy realizować w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników,
•         W trakcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na: zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych, zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji, prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych, szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków.
 
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym  terminie do 5 grudnia 2004 roku na
dokładnie i czytelnie wypełnionym formularzu wraz z kompletem dokumentów.
 
7.       Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
Odrzuceniu podlegają oferty:
1.      złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
2.      niekompletne,
3.      złożone po terminie,
4.      dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
5.      złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
6.      nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.
 
Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1.      zakres rzeczowy zadania,
2.      objęcie programem jak największej liczby uczestników,
3.      posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
4.      rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
5.      możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.
6.      odpowiednie kwalifikacje terapeutów i rehabilitantów.
 
Dotacje nie może być udzielona na:
1.      pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
2.      działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
3.      działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
4.      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
5.      działalność polityczną i religijną.
 
8.      Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
 
2003 – 65.000. zł. – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym                                                                
2004 – 50.000 zł – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
2004 – 51.000 zł – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza
 
 
 
 
 
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz – telefon 424 56 70, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)      Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Krajowe Towarzystwo Autyzmu 10000.00
Stowarzyszenie Pomocy i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA 120000.00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 50000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/08, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 14:35:22
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 14:35:22 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/27 11:16:10 modyfikacja wartości