Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2006/002
Nazwa zadania:
Akademia walki z rakiem
Rodzaj zadania:
celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe.
Termin składania:
2006/03/06
Data decyzji:
2006/03/30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

   

 1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),

   

   

 2. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

   

1. Nazwa zadania:

Akademia walki z rakiem

2.Rodzaj zadania:

 

   

 • organizacje pozarządowe prowadzące działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

   

   

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują działalność z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia.

   

Celem zadania jest udzielenie dotacji na pomoc chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom poprzez profesjonalne wsparcie medyczne, psychologiczne, informacyjne i duchowe.

 

   

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania

   

 2. Zasady przyznawania dotacji:

   

 3. Maksymalna wysokość środków Gminy przewidziana na realizację zadania w 2006 roku wynosi – 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100).

  Kwota dotacji nie może przekroczyć 75 % kosztu całkowitego zadania.

   

  Wysokość dotacji w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotów objętych dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie na drodze odrębnego oświadczenia Prezydenta Miasta w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania oraz przyznanych kwot dotacji na rok 2006.

   

   

  zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

  wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) oraz poniższymi kryteriami:

 4. Liczba osób objętych zadaniem,
 5. Zakres możliwej do prowadzenia przez organizację działalności programowej,

   

 6. Doświadczenie w realizowaniu zagadnień dotyczących pracy z osobami z rozpoznaną chorobą nowotworową

   

   

 7. Planowane efekty w wymiarze zmiany świadomości i postaw odbiorców zadania,

   

   

 8. Spełnienie warunków otwartego konkursu ofert określonych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. Rozdział 2, Art. 14.

   

   

 9. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie profesjonalnej pomocy medycznej, psychologicznej, informacyjnej i duchowej chorym na chorobę nowotworową i ich rodzinom dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego oraz

   

  • zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.

     

   • Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania kwoty dotacji na więcej niż jedną organizację, których oferty zostaną uznane za merytorycznie najkorzystniejsze, a przystępujące do konkursu podmioty będą uprawnione,

     

     

   • Złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków finansowych w wysokości, o którą wnioskuje oferent,

     

     

   • Szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wysokość środków budżetowych na realizację zadania w latach 2007 – 2008 będzie określony w drodze aneksów do zawartej umowy,

     

     

   • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

     

     

   1. Termin realizacji zadania

     

   2.  

   3. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty podpisania umowy do 31.12.2008 r. w sposób ciągły.

     

      

    1. Termin składania ofert:

      

      

      

     Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dodatkowo brane będą pod uwagę:

       

     • Zaplanowanie w przedkładanym na 2006 r. preliminarzu wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą realizację zadania w tym:

       

       

     • wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,

       

       

     • koszty utrzymania lokalu do wysokości nie przekraczającej 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,

       

       

     • koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości max. 10% brutto wnioskowanej dotacji,

       

       

     • zakup materiałów edukacyjnych i dydaktycznych oraz wyposażenia niezbędnego do realizacji zadania,

       

       

     • Niezależnie oferenci przedstawiają:

       

       

     • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,

       

       

     • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,

       

       

     • kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania na 2006 r. oraz na lata 2007 – 2008,

       

       

     • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,

       

       

     • informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),

       

       

     • informacje o wcześniejszych działaniach i doświadczeniach podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy,

       

       

     • deklarację o zamiarze płatnego lub bezpłatnego wykonania zadania.

       

     Dodatkowo oferta powinna zawierać:

     W zakresie programowym:

       

     • opis działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,

       

       

     • krótka charakterystyka środowiska, w którym prowadzona jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania.

       

     W zakresie informacji o posiadanych zasobach:

       

     • opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnia całkowita, wyposażenie placówki, informacja o kwalifikacjach kadry realizującej zadanie.

       

     Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

       

        

      1. Informacja

       

       

      Nowe zadanie

       

      W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / zwani dalej Podmiotami.

      Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

      Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

      Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
      w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
      e-mail:bop@um.szczecin.pl

       

      Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Marta Giezek – tel. 4245 674 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl

       

       

       

      fertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.nie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
      e-mail:bop@um.szczecin.pl

      Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Marta Giezek – tel. 4245 674 – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej e-mail:

       

       

       

      mgiezek@um.szczecin.pl

      Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

      Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
      w Szczeci

       

      o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

       

       

     • Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 4 oraz spełnienie warunków zawartych w pkt. 7 ogłoszenia konkursowego,

       

       

     • Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,

       

       

     • Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

       

       

     • Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawienia wymaganych dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia,

       

       

     • Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja Konkursowa po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji,

       

       

     • Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania,

       

       

     • Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.

       

     • Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:

       

     • 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecin
    zadanie z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia przeznaczone do realizacji przez:    Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
    Realizator Kwota dotacji
    Fundacja Dom Hospicyjny Gościniec Królowej Apostołów w Szczecinie 30000.00
    IV
    udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/02/07, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2008/09/23 09:45:51
    Historia zmian:
    Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
    Iwona Dubiel 2008/09/23 09:45:51 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2006/03/31 14:24:05 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2006/02/10 09:24:51 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2006/02/09 12:48:30 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2006/02/07 15:23:30 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2006/02/07 15:19:23 modyfikacja wartości
    Iwona Dubiel 2006/02/07 15:17:51 nowa pozycja