Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/086
Nazwa zadania:
Organizacja uroczystych integracyjnych spotkań wigilijnych i noworocznych
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2009/11/23
Data decyzji:
2009/11/27

BOP/SP/2009/086

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
ORGANIZACJA UROCZYSTYCH INTEGRACYJNYCH SPOTKAŃ WIGILIJNYCH
I NOWOROCZNYCH

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek
i stopień niepełnosprawności.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
29 480,-zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
a) Rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji,
b) Dotacje nie będą przyznane na zakup paczek oraz nagród,
c) Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykorzystanie środków z dotacji przewidziane jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
e) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.
f) przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności z przyjętymi i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych.
g) złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane .

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych,
a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty
i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacjami, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników, mieszkańców Szczecina,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
· zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom,
o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok - kwota 57 650,- zł - nazwa realizatora zadania: organizacja pozarządowa wg
wykazu dostępnego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej.
2009 rok – zadanie takie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Beata Andruszkiewicz
– telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie 1200.00
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 2800.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 1500.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 1400.00
Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków Koło Odra Bałtyk 1000.00
Polskie Towarzystwo Stomijne POL – ILKO Oddział Regionalny w Szczecinie 1000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW dla Dzieci Słabo Słyszących im. J. Tuwima w Szczecinie 1200.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie 2400.00
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 2500.00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 1500.00
Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach p.w.Dzieciątka Jezus dla Upośledzonych Umysłowo Sierot 1500.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 3800.00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem UmysłowymKoło w Szczecinie 6680.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom 1000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/10/22, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:09:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:09:55 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/11/27 13:48:38 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/10/22 09:11:21 nowa pozycja