Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/062
Nazwa zadania:
Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecin, podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Morza - Sail Szczecin, V Zlot Oldtimerów, Dni Odry.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.
Termin składania:
2009/05/29
Data decyzji:
2009/06/09

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie:
ratownictwa i ochrony ludności

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Bezpieczeństwo publiczne na wodach Miasta Szczecin, podczas wydarzeń o wizerunkowym znaczeniu dla Miasta Szczecin: Dni Morza - Sail Szczecin, V Zlot Oldtimerów, Dni Odry:

a. Dni Morza - Sail Szczecin, V Zlot Oldtimerów w dniach:

· 12 czerwca 2009 godz. 10.00 -22.00: 2 patrole - Odra w rejonie Wały Chrobrego – Wyspa Grodzka – Łasztownia – Trasa Zamkowa, 1 patrol przy Moście Długim,
· 13 czerwca 2009 godz. 10.00 -01. : 2 patrole - Odra w rejonie Wały Chrobrego – Wyspa Grodzka – Łasztownia – Trasa Zamkowa, 1 patrol przy Moście Długim,
· 14 czerwca 2009 godz. 10.00 -22.00: 2 patrole - Odra w rejonie Wały Chrobrego – Wyspa Grodzka – Łasztownia – Trasa Zamkowa, 1 patrol przy Moście Długim.

b. Dni Odry w dniach:

· 11 lipca 2009 godz. 09.00 -22.00 – 1 patrol: Odra od Trasy Zamkowej do Mostu Długiego,
· 11 lipca 2009 godz. 09.00 -18.00 – 2 patrole lub posterunki: Odra w rejonie od Mostu Długiego do Dziewoklicza (obstawa dla kajakowego rajdu na orientację),
· 12 lipca 2009 godz. 10.00 -22.00 – 1 patrol: Odra od Trasy Zamkowej do Mostu Długiego,

c. II Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni:
· 8 sierpnia 2009 godz. 18.00 -01.00 – 1 patrol: Odra w rejonie Wałów Chrobrego,
· 9 sierpnia 2009 godz. 18.00 -01.00 – 1 patrol: Odra w rejonie Wałów Chrobrego.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu ratownictwa i ochrony ludności.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
17.500,- zł. (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Miasto Szczecin przekaże dotację na realizacją tego zadania dla podmiotu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.
a. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
b. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem,
c. podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać w porozumieniu z Biurem ds. Morskich Urzędu Miasta Szczecina.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadań przewidziana jest w terminie od czerwca do sierpnia 2009 roku.

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 29 maja 2009 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
d) doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia realizatorów,
e) konkretność oferty i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów,
f) koszt prowadzenia rejsów patrolowych w przeliczeniu na jedną łódź patrolującą w ciągu jednej godziny,

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok : zadanie nie było realizowane
2009 rok:  zadanie nie było realizowane

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.eu ; e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Filip Gruszczyński – telefon
(91) 424 56 82, Biuro ds. Morskich.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 17500.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/04/27, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/01/12 14:55:57
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/01/12 14:55:57 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/04/27 15:57:49 nowa pozycja