Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/048
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
Termin składania:
2009/03/26
Data decyzji:
2009/04/17

BOP/ID/2009/048

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
Uchwały Nr XXVIII/727/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

1. Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu
i popularyzacji działań kulturotwórczych. Preferowane będą oferty wspierające starania miasta o tytuł Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/768/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok, maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 610 000,- zł (słownie: sześćset dziesięć tysięcy złotych 00/100) do podziału.
Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),
- podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązujących formularzach
BOP – 10 i BOP - 11,
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub kilku podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę,
- proponowany projekt musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
- podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu,
- przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert,
- Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
- podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,
- w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykorzystanie przez wyłonione podmioty środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowych może nastąpić od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.
a) formą dofinansowania projektu prowadzącego do wykonania zadania będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy
z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić nie więcej niż 20 % otrzymanej dotacji,
f) w przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych, zadeklarowanych przez podmiot w zatwierdzonym kosztorysie (stanowiącym integralny element umowy), kwota dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych podmiotu,
g) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- zakupy inwestycyjne i remonty,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
h) wykonanie projektu powinno odbyć się w Szczecinie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązujących formularzach BOP –10 i BOP - 11, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu
i numerem konkursu, w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu
do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się nie później niż w ciągu w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę
na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wartość merytoryczna oferty,
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2008 rok:
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 130 000,00
Stowarzyszenie OFFicyna 160 000,00
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 60 000,00
Fundacja Pogotowie Teatralne 40 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia "Świteź" 12 000,00
Fundacja Balet 35 000,00
Fundacja Na Rzecz Instrumentów Dętych 20 000,00
Make It Funky Production 110 000,00
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 3 450,00
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba” 18 000,00
Klub Storrady 8 000,00
Fundacja Pod Sukniami 31 000,00
Uniwersytet III Wieku 10 000,00
Stowarzyszenie Tańca "Astra" 2 000,00
Stowarzyszenie Teatr Kana Uniwersytet Szczeciński 94 000,00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 10 000,00
Stowarzyszenie Katedra 40 000,00
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie 40 000,00
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 8 950,00
Związek Polskich Artystów Plastyków 69 000,00
Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej 10 000,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 1 800,00
Studentus 20 000,00
Stowarzyszenie Akademia Muzyki Dawnej 20 000,00
Stowarzyszenie Artefakt 20 000,00
Operahaus 10 000,00
Jankesci 15 000,00
Stowarzyszenie Teatralne "Nie Ma" 10 000,00
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 10 000,00
Szczecińskie Towarzystwo Fotograficzne 8 500,00
Stowarzyszenie Zachęta 80 000,00
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło 4 000,00
Stowarzyszenie Winda Kreatywnych 4 300,00
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Szczecinie 40 000,00
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 3 000,00

2009 rok:
Stowarzyszenie Focus 9 200
Stowarzyszenie OFFicyna 160 000
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 8 800
Stowarzyszenie Klub Storrady 55 000
Związek Ukraińców w Szczecinie 17 000
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże" 30 000
Stowarzyszenie „Zachęta” 90 000
Szczecińskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki 80 000
Stowarzyszenie Teatralne Nie Ma 40 000
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa 150 00
Fundacja Pogotowie Teatralne 60 000
Stowarzyszenie Nasze Kino 10 000
Make It Funky Production 100 000
Klub Storrady 7 000
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej „Gamba” 20 000
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe 20 000
Fundacja Pod Sukniami 17 000
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia „Świteź” 16 000

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl. Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są Pani Małgorzata Łogisz – telefon 424 50 83 i Pan Paweł Lisowski – telefon 424 56 60 pracownicy Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Fundacja "Veritas" 10000.00
Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina STUDENTUS 30000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej 10000.00
OPERAHAUS 10000.00
Towarzystwo Społeczno Kulturalne Żydów w Polsce Oddział w Szczecinie 5000.00
FUndacja Akademia Muzyki Dawnej 35000.00
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe 40000.00
Stowarzyszenie Romów w Pyrzycach PATRA 15000.00
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie 40000.00
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży 10000.00
Stowarzyszenie Nasze Kiino 20000.00
Parafia Ewangelicko - Augsburska Św. Trójcy 5000.00
Stowarzyszenie Akordeonistów Polskich 45000.00
Stowarzyszenie Twórców i Producentów Sztuki 10000.00
SARP Stowarzyszenie Architektów Polskich 40000.00
Pomorskie Stowarzyszenie Instrumentalistów ACADEMIA 20000.00
Związek Ukraińców w Polsce Oddział w Szczecinie 35000.00
Fundacja Na Rzecz Instrumentów Dętych 30000.00
Winda Kreatywnych 15000.00
Stowarzyszenie OFFICYNA 100000.00
Fundacja Balet 40000.00
Katedra Stowarzyszenie Rewaloryzacji Zabytków Sakralnych i Ochrony Dziedzictwa 45000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/02/24, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/05/08 11:21:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/05/08 11:21:13 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/04/17 11:09:23 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/02/24 11:33:48 nowa pozycja