Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2006/060
Nazwa zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Rodzaj zadania:
Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.
Termin składania:
2007/01/22
Data decyzji:
2007/01/31

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Rodzaj zadania:
Szkolenie zawodników szczecińskich klubów sportowych w kadrze wojewódzkiej: młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
180.000,- zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% całkowitego kosztu zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Zadanie kierowane jest do podmiotów, które:
a) prowadzą kadrę wojewódzką na arenach ogólnopolskich i międzynarodowych w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży reprezentujących Miasto Szczecin
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
e) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować).

Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w okresie od stycznia do grudnia 2007 r.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.


6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 22 stycznia 2007 roku.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, reprezentantów Polski, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
f) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
g) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
9.
2005 rok 150 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorska Federacja Sportu
2006 rok 185 000,- zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorska Federacja Sportu

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu telefon (91) 424 51 75.

ANKIETA

Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ KLUBU W 2006 ROKU
 
1. Nazwa stowarzyszenia kultury fizycznej:
.........................
adres siedziby:
ulica .............. nr .... kod ... miasto .............
tel. ....... fax: .............. tel. komórkowy .......
adres: e-mail ............ strona www. ........
NIP .............. Regon ...........
adres do korespondencji:
ulica ...nr .... kod... miasto .............
 
wpis do Krajowego Rejestru Sądowego ( Nr i data wpisu) .........
wpis do Ewidencji Gminy Miasta Szczecin –BOP (Nr i data wpisu).......
data ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego ...
data ostatniego Walnego Zebrania Sprawozdawczego ...........
data ostatniej kontroli Komisji Rewizyjnej .................
 
skład Zarządu Klubu
/Nazwisko i Imię / Funkcja
. ............ ............
. ............ ............
. ............ ............
. ............ .............
. ............ .............
.............. .............
…………………………………………. ………………………………………….
…………………………………………. …………………………………………..
…………………………………………. ………………………………………….
 
2.
 
 
 
Dyscyplina
Liczba zawodników
 
 
Kategoria wiekowa
Liczba szkoleniowców
 
 
Dz.
 
Chł.
 
 
Razem
Zgłoszonych*
w okręgowym związku sportowym
 
Instruktor
 
Trener kl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogółem

 
 
 
 
 
------------
 
 
 
 
*Potwierdzenie Wojewódzkiego Związku Sportowego………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
 
 
 
3. Wykaz imienny zawodników - z podziałem na grupy wiekowe, posiadaną klasę sportową lub przynależność ligową oraz wykaz kadry szkoleniowej - (dołączyć do ankiety wg stanu na 30.11.2006r.).
 
 
4. Wykaz imienny kadry szkoleniowej – z podaniem szczegółowych informacji dotyczących
uprawnień do prowadzenia szkolenia w sporcie lub rekreacji / trener , instruktor –
klasa- dyscyplina.
 
 
LP.
 
Nazwisko i imię
Dyscyplina sportowa
 
Kwalifikacje szkoleniowe
instruktor
Trener klasa….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Budżet klubu na 2007r.
W układzie :
a/ dochody własne klubu (ogółem) ............
- składki członkowskie ................
- wpływy inne (darowizny, działalność gospodarcza).......
- dotacje (podać wysokość i od kogo) ................
b/ koszty prowadzenia działalności (w ujęciu rocznym)
- wydatki osobowe .................
- wydatki związane z utrzymaniem posiadanej bazy sportowej .............
- wydatki związane z prowadzoną działalnością (udział w rozgrywkach, szkolenie itd.)
.....................
- opłata za wynajem obiektów sportowych .......
- opłata za wynajem / utrzymanie biura ............
 
6. Warunki do prowadzenia działalności (siedziba, baza sportowa - własna, wynajmowana):
........................................................
7.W jakim zakresie Klub korzysta z nieodpłatnej bazy sportowej MOSRiR
(podać ilość godzin w układzie miesięcznym i obiekt)
........................
8.Terminarz szkoleń i treningów (proszę o załączenie informacji o terminarzu i miejscu
prowadzenia zajęć).
...........
............
9. Najważniejsze wyniki sportowe uzyskane przez zawodników klubu w roku 2006
międzynarodowe.............................. ogólnopolskie...........................................................wojewódzkie....................................
miejskie...............................
 
1/ sporty indywidualne
a. ilość członków Kadr Wojewódzkich ……..
/ juniorzy ilość juniorzy młodsi/
b. ilość członków Kadr Narodowych ……
/ od juniora młodszego wzwyż/
c. medal Mistrzostw Polski Seniorów ……
d. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Europy ……
e. medal Mistrzostw Europy ……
f. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Świata ……
g. medal Mistrzostw Świata ……
h. w roku olimpijskim ilość reprezentantów
na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie ……
i. medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich ……
 
w przypadku medalistów proszę podać nazwisko i imię.
 
2/ sporty zespołowe
a. ilość członków Kadr Wojewódzkich ……
/ maksymalnie do 8 zawodników ilość klubu/
b. ilość członków Kadr Narodowych ……
/ od juniora młodszego wzwyż/
c. medal Mistrzostw Polski Seniorów ……
d. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Europy ……
e. medal Mistrzostw Europy ……
f. ilość reprezentantów na Mistrzostwa Świata ……
g. medal Mistrzostw Świata ……
h. w roku olimpijskim ilość reprezentantów
na Igrzyska Olimpijskie, Paraolimpijskie ……
i. medal Igrzysk Olimpijskich, Paraolimpijskich ……
j. miejsce zespołu klubowego
1. startującego w najwyższej klasie rozgrywek państwowych ……
2. startującego w niższej klasie rozgrywek państwowych ……
k. miejsce zespołu startującego w rozgrywkach wojewódzkich w klasie:
1. młodzieżowej ……
2. juniorów ……
3. kadetów ……
4. młodzików ……
 
 
 
 
10. Organizacja cyklicznych imprez regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych.
(wymienić jakie i podać termin).
........................................................................................................................
 
11. Współpraca z klubami zagranicznymi / podać charakter współpracy: wymiana młodzieży, udział w zgrupowaniach sportowych, zawodach sportowych/
 
 
LP.
 
Nazwa kraju
Klub Sportowy
/podać adres/
 
Charakter współpracy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......
/Osoba odpowiedzialna za finanse Klubu/ /Dyrektor / Prezes / Kierownik Klubu/

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 0.00
Zachodniopomorska Federacja Sportu 180000.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 0.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/12/13, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2008/03/26 14:16:35
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2008/03/26 14:16:35 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/02/06 14:13:42 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/12/14 10:01:29 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/12/13 14:42:13 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2006/12/13 13:42:40 nowa pozycja