Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/012
Nazwa zadania:
Szkolna segregacja odpadów u źródeł.
Rodzaj zadania:
Segregacja odpadów u źródeł – ideą ogłoszenia konkursu na realizację powyższego zadania jest wyłonienie najlepszej oferty organizacji pozarządowej w zakresie aktywizacji oraz czynnego uczestnictwa młodzieży szkolnej w programie gospodarki odpadami, selektywną zbiórką tzw. surowców wtórnych. Program musi także uwzględniać przekazanie surowca do wyspecjalizowanego odbiorcy.
Termin składania:
2005/04/30
Data decyzji:
2005/05/31

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

 

 

 

 

Nazwa zadania:

 

Szkolna segregacja odpadów u źródeł.

 

Rodzaj zadania:

 

Segregacja odpadów u źródeł – ideą ogłoszenia konkursu na realizację powyższego zadania jest wyłonienie najlepszej oferty organizacji pozarządowej w zakresie aktywizacji oraz czynnego uczestnictwa młodzieży szkolnej w programie gospodarki odpadami, selektywną zbiórką tzw. surowców wtórnych. Program musi także uwzględniać przekazanie surowca do wyspecjalizowanego

odbiorcy.

Organizacja pozarządowa realizując program będzie obok akcji informacyjnej promującej segregację “u źródeł” kreowała i koordynowała działania nauczycieli i młodzieży szkolnej związane z edukacją z zakresu programu gospodarki odpadami. Młodzież uczestnicząca w realizacji zadania będzie aktywowana do własnych działań w zakresie zbierania odpadów, tworzenia szkolnych programów gospodarki odpadami uwzględniających własne pomysły i spostrzeżenia w zakresie gospodarki odpadami w domu, szkole, osiedlu.

Program adresowany będzie do młodzieży szczecińskich publicznych jak i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz ewentualnie innych szkół. Zgłaszane projekty powinny mieć charakter długofalowy.

W przypadku planowanych szkoleń organizacja jest zobowiązana do przedstawienia kwalifikacji wykładowców oraz konspektów planowanych szkoleń na etapie realizacji zadania przed ich rozpoczęciem.

Koszty planowanych szkoleń nie mogą przekraczać 20% wartości całego zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Organizacja powinna zachęcać oraz pomagać szkołom rozszerzać zasięg prowadzonej zbiorki np. zabiegać o poparcie i uczestnictwo w działaniach Rad Osiedli umożliwiające zwiększenie ilości osób uczestniczących z zbiórce surowców.

Do 25 000 zł

Proponowana kwota może ulec zmianie. Kwota dotacji nie może przekroczyć 70 % całkowitego kosztu zadania !!!

 

4. Zasady przyznawania dotacji ( inne niż opisane w ustawie ):

A

/ Dotację na realizację programu otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najciekawszą pod kątem zasadności wykorzystania środków finansowych i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

B/ Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym m

C/ Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a organizacją realizującą przedmiot zadania.

owa w ogłoszeniu konkursowym.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 

zacja zadania przez Gminę Miasto Szczecin obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2005 roku,

C/ W takcie realizacji zadania, w ramach prow

adzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:

-

- szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków,

- zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych,

prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych z uwzględnieniem zdjęć potwierdzających realizację, pisemne potwierdzenie przyjęcia zebranych surowców przez wyspecjalizowanego odbiorcę,

- zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji.

Do oferty (wniose

1. aktualny wyciąg z rejestru sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

k o finansowanie zadania publicznego BOP 10) należy dołączyć:

2. statut,

3. zaświadczenie o braku zobowiązań wobec Skarbu Państwa (ZUS, Urząd Skarbowy),

4. sprawozdanie merytory

5.wykaz realizowanych w ostatnich latach przedsięwzięć oraz ewentualne referencje,

6. inne informacje dotyczące wnioskodawcy oraz przedkładanej oferty

czne i finansowe z działalności podmiotu za ostatni rok,.

Termin składania ofert:

Do 30 kwietnia 2005 roku

 

 

Termin, tryb i kryteria:

 

(inne niż opisane w ustawie)

 

 

Złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

 

Odrzuceniu podlegają oferty:

 

Niekompletne,

 

 

Złożone po terminie,

 

 

Dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

 

 

Nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

 

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

 

zakres rzeczowy zadania - precyzyjny opis planowanego działania, diagnoza sytuacji, harmonogram realizacji – a

 

dekwatne do przedmiotu oferty,

 

cena jednostkowa za godzinę (zegarową) szkolenia nie może przekraczać 40 zł brutto,

 

 

doświadczenie i kwalifikacje dotyczące przygotowania merytorycznego wykładowców – świadectwa, dyplomy,

 

 

wysokość finansowego wkładu własnego organizacji – w tym także zakładane pozyskanie środków finansowych z innych źródeł,

 

 

przewidywana ilość odbiorców programu,

 

 

zakładany czas realizacji zadania,

 

 

sposób promocji projektu jak np. patronat medialny,

 

 

wymagane jest przedstawienie przez organizację wstępnej umowy, zapewnienia współpracy z podmiotem posiadającym wszelkie wymagane prawem zezwolenia w zakresie zbierania, transportu i odbioru odpadów – w tym baterie,

 

 

w projekcie programu nie będą uwzględniane zadania które powstały dzięki dofinansowaniu

 

 

inne ustalone przez jury kryteria.

 

8.

z sektora finansów publicznych, Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.

2005r.

owarzystwo Ekologiczno Społeczne “Wolę Być” - 20 000 zł

2005r.

– Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu - 15 000 zł

W konkursie mogą uczestniczyć wymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty,

umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pokój 168, tel. 424 51 07 bądź na stronie internetowej: www.szczecin.pl/bop/.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Tomasz Holona tel. 424 54 70,
e-mail: tholona@um.szczecin.pl

 

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 

Ustawa z dnia 24 kwietnia

 

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru um

 

 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),owy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

Planowana wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie – ostateczna wysokość będzie znana po zatwierdzeniu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

 

 
– T

A/ Dofinansowanie oraz reali

B/ Istotne dla realizacji zadania jest objęcie nim możliwie największej liczby mieszkańców miasta,

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Federacja Zielonych GAJA 25000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2005/04/01, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 10:22:04
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 10:22:04 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2005/06/01 11:04:38 modyfikacja wartości
Sławomir Klimek 2005/06/01 11:00:03 modyfikacja wartości