Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/031
Nazwa zadania:
Wyrównanie szans w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez:
Rodzaj zadania:
ochrona zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:
Termin składania:
2010/01/21
Data decyzji:
2010/02/05


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm).
Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).


1. Nazwa zadania:
Wyrównanie szans w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób bezdomnych, w tym między innymi: podopiecznych schronisk i noclegowni oraz innych osób bezdomnych skierowanych przez Dział Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poprzez:
1.1 zapewnienie podstawowej opieki lekarskiej oraz świadczeń specjalistycznych
w uzasadnionych medycznie przypadkach,
1.2 zapewnienie opieki pielęgniarskiej.

2. Rodzaj zadania: ochrona zdrowia podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych, której celem jest:
a) zapewnienie dostępności do podstawowych świadczeń lekarskich i pielęgniarskich dla osób nieubezpieczonych będących podopiecznymi ww. placówek,
b) zorganizowanie gabinetu pomocy doraźnej,
c) zapobieganie zdrowotnym skutkom bezdomności,
d) podejmowanie innych działań poprawiających sytuację zdrowotną podopiecznych noclegowni i schronisk dla bezdomnych.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 wynosi 60.000 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Za wkład własny podmiotu składającego ofertę przyjmuje się i środki finansowe i środki rzeczowe wycenione.


4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy;
a) złożenie oferty o dotacje nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą oferent występuje;
b) proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej oferenta.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
a) realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia
31 grudnia 2010 r.,
b) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność
w zakresie opieki nad bezdomnymi,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.
Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego określającą szczegółowy opis zadania i warunki jego realizacji, wysokość dotacji celowej i tryb płatności, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjanta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
2) zakresu pomocy świadczonej przez organizację dla osób będących podopiecznymi noclegowni i schronisk dla bezdomnych, wyrażający się w szczególności w ilości świadczeń zdrowotnych udzielanych w/w,
3) oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji zadania pod kątem jej celowości, oszczędności oraz efektywności wykorzystania,
4) zakresu programowego oferty,
5) opisu planowanych działań, harmonogramu oraz planowanych do osiągnięcia efektów.
6) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Oferty powinny zawierać w zakresie programowym:
1) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
2) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
4) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w rok ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Nowe zadanie.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione
w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Marta Giezek – Główny Specjalista
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej Tel. (91) 42 45 063, e-mail: mgiezek@um.szczecin.pl


 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie FENIKS 60000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/12/22, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2010/03/15 13:40:02
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2010/03/15 13:40:02 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/02/05 09:08:08 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/12/22 15:03:13 nowa pozycja