Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2011/048
Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR
Rodzaj zadania:
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii
Termin składania:
2011/04/28
Data decyzji:
2011/05/12

BOP/WE-A/2011/048

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób a także przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:
Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR
i środowisk rodzicielstwa zastępczego.

2. Rodzaj zadania:
Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na organizacji wypoczynku dla wskazanych adresatów z elementami profilaktyki i terapii:
Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży – beneficjentów zadania,
c) popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
d) korygowania zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
e) korekcja zachowań agresywnych i zmniejszenia napięcia pochodzącego
z deprywacji potrzeb wynikających z sieroctwa społecznego u dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej,
f) integrację środowiska zawiązanego z rodzicielstwem zastępczym, osób umieszczonych w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej,
g) wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, poprawę relacji wewnątrzrodzinnych,
h) promocja czynnych form wypoczynku, wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji, bez stosowania przemocy.

W ramach konkursu przewiduje się wyłonienie wykonawców dla:
1. Organizacji wypoczynku wyjazdowego połączonego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci rodzin objętych wsparciem MOPR (spośród podmiotów prowadzących działalność na rzecz dzieci przez okres całego roku);

2. Organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania dla dzieci objętych wsparciem
i opieką w stałych formach organizacyjnych n.p świetlicach środowiskowych (spośród podmiotów prowadzących taką stałą formę);

3. Organizacji specjalistycznych wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci
z rodzinnych form opieki zastępczej wraz z opiekunami, połączonych ze szkoleniami
i podnoszeniem kompetencji tych opiekunów (spośród pomiotów prowadzących w sposób systematyczny stałą działalność na rzecz środowiska rodzicielstwa zastępczego).

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania wynosi 800 000,- zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe lub środki rzeczowe wycenione. Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza własnych środków finansowych) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego
w ofercie finansowego wkładu własnego oraz pochodzącego z innych źródeł może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz z własnych środków finansowych.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.).
2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr
6, poz. 25).

5. Termin realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 31 września 2011 r.

6. Warunki realizacji zadania:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem:
- organizacje pozarządowe,
- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- spółdzielnie socjalne,
- spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy
z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j.t.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym,
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert, oraz zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert w sposób częściowy,
e) przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony,
f) złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
g) proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji,
h) organizacja wypoczynku musi być zgodna z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.
w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej a także zasad jego organizowania
i nadzorowania. ( dz. U z 1997 r Nr 12 poz. 67 ze zm.).

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań, przewidywana liczbę adresatów,
b) precyzyjny opis warunków pobytu, tj.: bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno – oświatowym i sportowo – rekreacyjnym,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
f) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
g) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego;
dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku socjoterapeutycznego
i obozów,
b) transport uczestników i sprzętu,
c) zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych niezbędnych do realizacji zadania,
d) wynagrodzenie wychowawców, terapeutów, prowadzących zajęcia specjalistyczne, włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych i szkoleniowych w formie zakupu tego rodzaju usług.

7. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia
28 kwietnia 2011 roku Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu
oferenta(-ów);
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11);
8. Tryb wyboru ofert:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną - mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udziałem środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkładem rzeczowym i osobowym, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc po uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

a także kierować się będzie kryterium właściwym dla niniejszego konkursu:

zgodnością oferty z potrzebami systemu pomocy społecznej Miasta określonymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

10. Termin dokonania wyboru ofert:
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

11. Warunki unieważnienia konkursu:
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku realizacji zadania i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym:

2010 rok 901,319 zł
 

13. Informacje dodatkowe:
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sali 336 G Urzędu Miasta.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest:
Pan Stanisław Bąbolewski – telefon (91) 4245 680, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Pani Wioletta Engel-Araźna– telefon (91) 4245 514, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej 109200.00
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" 128824.00
ZHP Chorągiew Zachodniopomorska Hufiec SZCZECIN DĄBIE 26800.00
Polski Czerwony Krzyż Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy 31000.00
Towarzystwo Przyjacioł Dzieci 233760.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 57080.00
Chorągiew Zachodniopomorska Związek Harcerstwa Polskiego 124616.00
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii 2400.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM" 4000.00
Caritas Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej 82320.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2011/04/07, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 09:59:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 09:59:34 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2013/09/24 11:57:58 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:14:46 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:41:05 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/07/20 13:57:20 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/05/12 11:52:50 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/04/07 10:48:27 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/04/07 10:42:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/04/07 10:39:37 nowa pozycja