Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/003
Nazwa zadania:
Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych
Rodzaj zadania:
Zadanie z dziedziny pomocy społecznej
Termin składania:
2008/01/11
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie pomocy społecznej, dotyczący Osiedlowego Programu Aktywizacji Osób Starszych

 

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zm.);  Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia   4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545); Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427); Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej( Dz.U. Nr 44, poz.428).

 

1. Nazwa zadania: Osiedlowy program aktywizacji, integracji i wspierania osób starszych.

 

2. Rodzaj zadania: zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na umożliwieniu rozwijania zainteresowań, aktywnego spędzania czasu wolnego oraz udziału w życiu społecznym starszych mieszkańców Szczecina, szczególnie zagrożonych marginalizacją          i wykluczeniem społecznym.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizacje zadania wynosi 66 500,00 zł

(sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) do podziału pomiędzy przyjęte do realizacji oferty zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecina na rok 2008. Kwota ta może ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku uchwalenia budżetu Miasta ze zmianami w stosunku do projektu.

Kwota dotacji nie może przekroczyć 75 % kosztu całkowitego zadania.

Planowane koszty administracyjne, związane z realizacją zadania nie mogą stanowić więcej niż 10% planowanej dotacji Miasta.

 

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.       o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:

Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy;

złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;

zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie, określonym w art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 r.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia           12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o pomocy społecznej zawierać:

szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działań;

informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;

kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;

informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;

informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;

informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.

 Warunkiem rozpatrzenia oferty jest także przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

5.1.Termin składania ofert:

Oferty zawierają wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1 ( sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej                 w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomenduje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępcą Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli. Miasto zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego określającą szczegółowy opis zadania i warunki jego realizacji, wysokość dotacji celowej i tryb płatności, tryb kontroli realizacji zadania oraz sposób rozliczenia udzielonej dotacji.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji

zawarte są w art. 31 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Przy rozpatrywaniu ofert organ ogłaszający konkurs:

1. dokonuje oceny zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmioty uprawnione;

2. uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;

3. dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania;

4. uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;

5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu
w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

6. uwzględnia wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

 

brana pod uwagę będzie także:

liczba osób objętych zadaniem;

charakterystyka środowiska lokalnego, w którym prowadzona jest działalność
oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zdania.  

 

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju     i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym: w roku 2007 – 60.000,00 zł Stowarzyszenie Razem Łatwiej

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP-12 w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wzór oferty, oświadczenia, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon

424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Violetta Kawecka – telefon 424 56 78, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/12/10, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 12:46:27
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 12:46:27 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2007/12/11 14:31:13 nowa pozycja