Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2007/054
Nazwa zadania:
Wzmocnienie potencjału sportowców niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe – zakup sprzętu sportowego.
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2007/08/21
Data decyzji:
2007/09/21

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie :
działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

1. Nazwa zadania:
Wzmocnienie potencjału sportowców niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe – zakup sprzętu sportowego.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu : działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe, bez względu na wiek.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 sierpnia 2007r. do 31 grudnia 2007r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, 
poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 21 sierpnia 2007 roku.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej 
w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników,
· posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnienie
o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006r.- 17.600,-zł - Nazwa realizatora zadania: Organizacja pozarządowa wg wykazu dostępnego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI w pok. 62, na obowiązującym formularzu BOP XV/BOP XVIII* w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz
– telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki SpołecznejOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy Inwalidów START 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/07/18, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:49:25
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:49:25 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/09/21 11:57:16 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2007/07/18 11:20:23 nowa pozycja