Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2009/041
Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in. na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu i poplularyzacji działań kulturotwórczych . Preferowane będą oferty wspierające starania miasta o tytuł Szczecin - Europejska Stolica Kultury 2016.
Termin składania:
2009/01/28
Data decyzji:
2009/02/06

Część A (jawna) BOP/ID/2009/041

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację projektów prowadzących do wykonania zadania publicznego Gminy Miasto Szczecin z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji projektów zmierzających do wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji celowych na ich dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z zapisami:
Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.),
Uchwały Nr XXVIII/727/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009.

1. Nazwa zadania:
Przygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w Szczecinie.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji będzie polegało m.in.
na przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć i imprez kulturalnych oraz wydarzeń artystycznych, rozwijaniu inicjatyw kulturalnych, upowszechnianiu, promowaniu
i popularyzacji działań kulturotwórczych. Preferowane będą oferty wspierające starania miasta o tytuł Szczecin – Europejska Stolica Kultury 2016.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Zgodnie z Projektem Nr 297/08 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2009 rok, maksymalna łączna wysokość środków finansowych przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 300 000,- zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) do podziału.
Ostateczna kwota przeznaczona na realizację zadania będzie znana po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na rok 2009.
Za wkład własny przyjmuje się wyłącznie środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
- w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) i statutowo działające w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (wymagane jest dołączenie aktualnego statutu do oferty),


- podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), na obowiązującym formularzu
BOP – 10 i BOP - 11,
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację zadania jednemu lub kilku podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
- złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot. W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot dokonuje stosownie do przyznanej kwoty aktualizacji harmonogramu i kosztorysu lub wycofuje swoją ofertę,
- proponowany projekt musi mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
- podmiot może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80% całkowitych kosztów projektu,
- przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert. Zobowiązuje się podmioty składające oferty do złożenia dodatkowego oświadczenia o następującej treści: „Oświadczam, że (nazwa podmiotu) występujący o dotację do Gminy Miasto Szczecin, nie podlega* / podlega* wykluczeniu zgodnie z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
z ubiegania się o przyznanie dotacji przez kolejne 3 lata”,
- Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
- podmiot składa ofertę, która zawiera jeden projekt, wyklucza się sytuację złożenia jednej oferty zawierającej kilka projektów,
- w przypadku złożenia przez podmiot kilku ofert w oddzielnych kopertach, wymagane załączniki należy dołączyć do jednej oferty, a w pozostałych umieścić informację, która oferta je zawiera.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Wykorzystanie przez wyłonione podmioty środków finansowych przyznanych w ramach dotacji celowych może nastąpić od dnia podpisania umowy do 31.03.2009 r.
a) formą dofinansowania projektu prowadzącego do wykonania zadania będzie dotacja celowa, przekazana z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu, na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), z uwzględnieniem załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207), zapisów art. 145 i 146 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 8 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 z późn. zm.),
b) szczegółowe warunki wykonania projektu regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem,
c) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu przed datą zawarcia umowy
z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
d) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
e) koszty administracyjne poniesione w trakcie realizacji projektu mogą stanowić nie więcej niż 20 % otrzymanej dotacji,
f) w przypadku pełnej realizacji zleconego zadania i równoczesnego braku pełnego zaangażowania środków własnych, zadeklarowanych przez podmiot w zatwierdzonym kosztorysie (stanowiącym integralny element umowy), kwota dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu do wydatkowanych na zadanie środków własnych podmiotu,
g) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- zakupy inwestycyjne i remonty,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- budowa, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
- przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
h) wykonanie projektu powinno odbyć się w Szczecinie poprzez realizację przedłożonego wraz z ofertą lub zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu.


6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) na obowiązującym formularzu BOP –10 i BOP - 11, w kopercie opatrzonej pieczątką z nazwą podmiotu i numerem konkursu, w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (będzie brana pod uwagę data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z podmiotem wyłonionym w konkursie umowę
na realizację projektu prowadzącego do wykonania zadania publicznego.
Wyniki otwartego konkursu ofert podane zostaną do publicznej wiadomości.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
4) wartość merytoryczna oferty,
5) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2007 rok 140 000 zł
2008 rok 450 000 zł,
Uwaga! Oferty, które będą niekompletne a pozostaną nie uzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, pokój 337J, telefon 424 51 09, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl. Osobami uprawnionymi do kontaktów z podmiotami są Pani Małgorzata Łogisz – telefon 424 50 83 i Pan Paweł Lisowski – telefon 424 56 60 pracownicy Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazzowe 20000.00
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia ŚWITEŹ 16000.00
Stowarzyszenie Klub Storrady 7000.00
Fundacaj Pod Sukniami 17000.00
Make it Funky Production 100000.00
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej GAMBA 20000.00
Stowarzyszenie Nasze Kiino 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/24, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2009/04/29 12:05:24
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2009/04/29 12:05:24 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2009/03/06 11:08:38 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/24 10:17:38 nowa pozycja