Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MŁ/2006/053
Nazwa zadania:
Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegajace na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przybywajacycm w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którym decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania tekiej pomocy
Termin składania:
2006/11/13
Data decyzji:
2006/12/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w postaci wydawania bezpłatnych posiłków dla osób uprawnionych.

Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie. Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

 1. Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
  ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).

 1. Nazwa zadania: Zapewnienie bezpłatnego posiłku osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Nr 64 poz. 593) zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.
 2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na zapewnieniu gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecina, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej pomocy.
 3. W konkursie którego celem jest podział środków na realizację tego zadania między oferentów, których oferty są najkorzystniejsze dla systemu pomocy społecznej Miasta, mogą uczestniczyć podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

  W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju na terenie Miasta Szczecina, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe niezbędne doświadczenie oraz podmioty nie prowadzące dotychczas takiej działalności o ile na potrzeby tego zadania dysponują odpowiednimi zasobami, możliwymi do włączenia do systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina na potrzeby tego zadania od dnia 01.01.2007r.

 4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi (do podziału) 942 430,-zł, zgodnie z projektem budżetu Miasta Szczecin na rok 2007. W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2007 innych kwot na realizację tego zadania wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

 1. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) oraz poniższymi kryteriami:

 1. Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy,
 2. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
 3. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie, określonym w art. 33 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem.
 5. przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.

 1. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2007 do 31.12.2007.

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej(Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).

Podmioty zobowiązane będą działać w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i zgodnie z zakresem powierzonych im zadań oraz określonej w umowie liczbie posiłków do przygotowania i wydawania, zaoferowanych dla poszczególnych grup osób bezdomnych oraz dodatkowo innych mieszkańców Szczecina.

Punkty wydawania zobowiązane są do realizacji zadania co najmniej przez 6 dni w tygodniu.

Oferenci zobowiązani są planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą realizację zadania przy stawce sfinansowania jednego posiłku w wysokości maksymalnej 4, 5 zł brutto.

Umowa zawarta na realizację zadania, będzie zawierać zapisy uzależniające wysokość kolejnych transz dotacji w ramach przyznanej maksymalnej kwoty rocznego dofinansowania od liczby wydanych posiłków dla których zrealizowano zadanie w okresach sprawozdawczych.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i zawierać:

 • szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
 • informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 • informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,

dodatkowo :

w zakresie programowym :

 • planowaną liczbę posiłków dla tych kategorii bezdomnych (mężczyźni, kobiety, matki z dziećmi, rodziny, młodociani, osoby starsze, wymagające szczególnej pielęgnacji i opieki, niepełnosprawni, ewentualnie inne szczególne grupy), dla których podmiot prowadzący oferuje miejsca w swoich placówkach, oraz liczbę możliwych do przygotowania i wydania posiłków dla innych mieszkańców Miasta,

 • regulamin placówki bądź punktu wydawania posiłków zawierający zasady i godziny wydawania posiłków,

w zakresie informacji o posiadanych zasobach:

 • opis bazy lokalowej i jej standard,

 • wyposażenie placówki, możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, warunki sanitarne, liczba miejsc w placówce z informacją o ich przeznaczeniu dla różnych kategorii osób bezdomnych, w tym miejsc dodatkowych w okresie zimowym, w przypadku punktu wydawania posiłków prowadzonego poza schroniskiem lub noclegownią opis warunków punktu,

Oferenci składający jedną ofertę i ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówki przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania, odrębnie dla każdej z placówek.

 1. Termin składania ofert:
 2. Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

   

 3. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi w grudniu 2006, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2007 r.

Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:

- wyposażenie placówki i jej znaczenie dla zaspokojenia potrzeb systemu pomocy społecznej Miasta w tym aktualna liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR,

 1. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

w roku 2005:

493 000 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej

32 000 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej “Szczecin Antwerpia”

165 580 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej

88 850 zł Stowarzyszenie FENIKS

15 000 zł Fundacja Pomocy Samotnej Matce

w roku 2006:

446 760 zł Polski Komitet Pomocy Społecznej

42 705 zł Polsko – Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej “Szczecin Antwerpia”

210 600 zł CARITAS Archidiecezji Szczecińsko –Kamieńskiej

106 762,50 zł Stowarzyszenie FENIKS

24 637,50 zł Fundacja Pomocy Samotnej Matce

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XVIII w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, oświadczenia, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Jerzy Mazurkiewicz– telefon 424 56 66, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Feniks 72.27
Polski Komitet Pomocy Społecznej 410.63
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 381.06
Poslko-Belgijskie Towarzystwo Pomocy Socjalnej 49.27
Fundacja Pomocy Samotnej Matce 27.92
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/10/10, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Magdalena Łobacz, dnia: 2007/01/19 10:14:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Łobacz 2007/01/19 10:14:28 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/12/01 15:23:18 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/12/01 15:12:47 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/10/11 07:51:02 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/10/10 11:34:02 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/10/10 11:26:00 nowa pozycja