Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/MŁ/2006/042
Nazwa zadania:
PROWADZENIE KOEDUKACYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 12 PODOPIECZNYCH W LATACH 2006 - 2010
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu koedukacyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 podopiecznych w latach 2006-2010 Zadanie kierowane jest do podmiotów, których placówki zostały wpisane do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Termin składania:
2006/08/30
Data decyzji:
2006/09/12

  PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na :
 
prowadzenie koedukacyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 podopiecznych w latach 2006 - 2010
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określania ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz.U. Nr 61, poz. 545), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. Nr 44, poz. 427) oraz Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej (DZ.U. Nr 44, poz. 428).
 
1. Nazwa zadania:
PROWADZENIE KOEDUKACYJNEJ PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO DLA 12 PODOPIECZNYCH W LATACH 2006 - 2010
 
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu koedukacyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 podopiecznych w latach 2006-2010 Zadanie kierowane jest  do podmiotów, których placówki zostały wpisane do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
 
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w latach
2006 - 2010 wynosi 1 399 381 złotych (słownie: milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 00/100), a w roku 2006 maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 96 000 zł.
Wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotów objętych dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta w sposób proporcjonalny do łącznej wysokości środków zaplanowanych w kolejnych budżetach Miasta na realizację tego zadania.
 
4. Zasady przyznawania dotacji.
Zgodnie z art 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
1)      dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia działalności o której mowa w pkt 2 ogłoszenia konkursowego dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostaną najwyżej ocenione w. g. kryteriów niniejszego postępowania konkursowego.
2)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
3)      szczegółowy zakres rzeczowy zadania oraz wysokość środków na realizację zadania w latach 2007 – 2010 będzie określana w drodze aneksów do zawartej umowy na podstawie wniosków składanych przez wybrane w postępowaniu organizacje w terminie do
2 listopada każdego roku,
4)      szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
5. Termin i warunki realizacji.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres  od 1 września 2006 roku do 31 grudnia 2010 roku w sposób ciągły.
Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 14 lutego 2005 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z sądami i ich organami pomocniczymi, Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin, ośrodkami adopcyjno – opiekuńczymi oraz innymi organizacjami z zakresu pomocy społecznej.
Oferenci zobowiązani są planować w przekładnym na 2006 roku preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność placówki oraz realizowane programy. Niezależnie, oferenci przedstawiają prognozowany koszt realizacji zadania w kolejnych latach oraz planowaną kwotę dotacji Miasta na kolejne lata, które znajdą odzwierciedlenie we wnioskach składanych przez organizacje, o których mowa w pkt. 4
 ust. 3.
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 oraz dodatkowo zawierać:
w zakresie programowym:
- koncepcje wychowawczą placówki,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
- opis bazy lokalowej i jej standard, wyposażenie ośrodka, tytuł prawny do lokalu,
- kwalifikacje kadry, posiadane rekomendacje,
- opis podmiotów współdziałających w realizacji zadania,
w zakresie przewidywanych kosztów realizacji zadania:
- wysokość już pozyskanych środków na realizację zadania z innych źródeł,
-wkład finansowy i pozafinansowy wnioskodawcy
Inne dokumenty:
-regulamin organizacyjny placówki,
- uchwała w sprawie powołania placówki.
 
6. Termin składania ofert.
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty uprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertą przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania na rok 2006.
Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
-         precyzyjna, rzetelna i realna oferta i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów oraz zgodność ze standardami,
-         opis bazy lokalowej oraz kwalifikacji kadry pracowniczej, dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu zadania.
 
8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
- 2004 r.          - nie prowadzono
- 2005 r.          - nie prowadzono
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 25 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593).
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XVIII w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
 
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail:bop@um.szczecin.pl
9. Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Klaudia Garska Kaczmarek– telefon 424 56 73, Wydział Zdrowia i Polityki  Społecznej.
 
 
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)   Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 593),
2)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej z dnia 8 marca 2005 roku (Dz.U. Nr 44, poz. 428)
3)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z 15 kwietnia 2005 roku w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 roku (Dz.U. Nr 61 poz. 545 )
4)      Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie   określenia  wzoru oferty podmiotu uprawnionego z dnia 8 marca 2005 roku ( Dz.U.  Nr 44 poz. 427 )
5)      Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin Nr 123 z dnia 6 marca 2006 roku w sprawie zasad zlecania zadań publicznych Gminy Miasto Szczecin w trybie otwartego konkursu ofert oraz przydziału lokali komunalnych organizacją pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publiczn


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny 96000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/07/26, odpowiedzialny/a: Paweł Szczyrski, wprowadził/a: Magdalena Łobacz, dnia: 2006/10/30 14:47:43
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Magdalena Łobacz 2006/10/30 14:47:43 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/09/12 14:57:25 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/09/12 14:17:59 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/08/24 10:59:37 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/07/26 11:33:28 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/07/26 11:31:27 modyfikacja wartości
Magdalena Łobacz 2006/07/26 11:21:03 nowa pozycja