Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KSZ/2009/076
Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Termin składania:
2009/09/16
Data decyzji:
2009/10/22

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

 

 


Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).


1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA w Szczecinie.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.


2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i współpracy między społeczeństwami.


Zadanie dotyczy przyznania dotacji na prowadzenie w Szczecinie Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA, który ma się stać partnerem w regionie, zajmującym się przekazywaniem informacji i pomocą w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i niemieckimi podmiotami. Grupami docelowymi są firmy sektora małych i średnich przedsiębiorstw, związki, stowarzyszenia, administracja samorządowa, ośrodki edukacyjne i osoby prywatne. Centrum Usług i Doradztwa Euroregionu POMERANIA będzie świadczyło nieodpłatnie usługi na rzecz w/w podmiotów poprzez:

- prowadzenie punktu informacyjnego oraz doradczego ukierunkowanego na potrzeby w/w podmiotów,
- zbieranie informacji w Polsce i Niemczech nt. rynków, partnerów okołobiznesowych i biznesowych, przepisów prawnych i podatkowych,
- pomoc w szukaniu partnerów kooperacyjnych,
- pomoc przy nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i dalszego ich podtrzymywania,
- organizowanie forów, imprez, spotkań oraz targów z udziałem polskich i niemieckich przedsiębiorstw,
- monitorowanie polsko - niemieckich działań realizowanych w zmieniających się warunkach rynkowych.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 wynosi 627000 zł (słownie: sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100). Kwota na realizację zadania w kolejnych latach zależeć będzie od kwoty zatwierdzanej w kolejnych uchwałach budżetowych przez Radę Miasta Szczecin.


4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)


5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.09.2009 roku do 28.02.2012 roku, a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.


6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 16 września 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.


7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym: Zadanie nie było realizowane.


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl


Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Urszula Berlińska – telefon (91) 48 607 42, Biuro Prezydenta Miasta.


Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Szlachta - telefon 91 424 50 98.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA 162700.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/08/17, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/11/27 14:59:50
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/11/27 14:59:50 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/11/27 14:59:21 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2009/09/15 12:47:41 modyfikacja wartości
Anna Stępień 2009/09/15 12:46:41 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/08/31 10:35:49 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/08/17 12:02:03 nowa pozycja