Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/055
Nazwa zadania:
nauka, edukacja, oświata, wychowanie
Rodzaj zadania:
Program edukacji wodnej i żeglarskiej - "Z wiatrem w żaglach"
Termin składania:
2005/12/30
Data decyzji:
2006/01/12

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie działań dotyczących

nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

1.Nazwa zadania: nauka, edukacja, oświata i wychowanie

2. Rodzaj zadania: “ Z wiatrem w żaglach” - program edukacji wodnej i żeglarskiej. ( precyzyjne określenie przedmiotu konkursu tj: rodzaj, standard, ilość realizowanych świadczeń )

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873), realizujących w ramach prowadzonej działalności statutowej, wychowanie wodne ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wiedzy o morzu i żeglarstwie .

Zadanie dotyczy realizacji edukacji wodnej i żeglarskiej, w oparciu o założenia “Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży” wśród dzieci i młodzieży, uczęszczającej do szczecińskich szkół i placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych oraz zrzeszonej w szczecińskich organizacjach pozarządowych.

W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany jest do:Opracowania w oparciu o cele i założenia “Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży” programu edukacyjnego na lata 2006 – 2007 uwzględniającego:

 • cykliczną organizację międzyszkolnych konkursów, seminariów, konferencji, dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, o tematyce związanej z edukacją wodną,
 • organizację warsztatów z zakresu podstaw wiedzy o żeglarstwie i morzu “ABC Żeglarskie”, z wykorzystaniem walorów żeglugowych międzyodrza,
 • organizację sesji popularno-naukowych o tematyce morskiej, historii i tradycjach żeglarstwa, geograficznym położeniem Szczecina, jego walorów krajoznawczych, turystycznych i żeglarskich,
 • współorganizację konkursu fotograficznego “Nasze Rejsy”,
 • organizację konkursów tematycznych z wykorzystaniem różnych form i technik w tym scenicznych ( rysunek, fotografia, muzyka, piosenka, poezja ) promujących edukację morską i żeglarską, nawiązujących do prowadzonych przygotowań Gminy Miasta Szczecin, do finału imprezy “The Tall Ships’ Races 2007”,
 • organizację międzyszkolnych działań i imprez promujących i wspomagających edukację morską i żeglarską,
 • organizację dla uczestników programu we współpracy ze szczecińskimi klubami żeglarskimi:

 • podstaw “ABC żeglarstwa”
 • szkolenia żeglarskiego teoria i praktyka, zakończonych uzyskaniem uprawnień żeglarskich,
 • szkolenia dla zaawansowanych w formie rejsów, po jez. Dąbskim, Zalewie Szczecińskim Międzyodrzu i Bałtyku.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 200 000,- zł

  Zastrzega się, że wysokość środków jest prognozowana - ostateczna kwota zostanie ustalona po przyjęciu Uchwały w sprawie budżetu  Gmina Miasta Szczecin na 2006 rok.

4. Zasady przyznawania dotacji ( inne niż opisane w ustawie ).

a/ Dotację na realizację programu otrzymuje podmiot/y, których oferty zostaną uznane za najciekawsze, długofalowe, pod kątem efektywności i zasadności wykorzystania środków finansowych w niniejszym postępowaniu konkursowym,

b/ zamierza realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży mieszkańców Szczecina,

c/ prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

d/ dysponuje odpowiednio wyszkoloną i przygotowaną kadrą zdolną do realizacji zadania,

e/ posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,

f/ oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia,

5. Termin i warunki realizacji zadania: styczeń – grudzień 2006 roku

6. Termin składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, w zamkniętej kopercie należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów sala nr 62, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (BOP XV). Koperty powinny być opisane: pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej” do dnia 30 grudnia 2005 r.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria ( inne niż opisane w ustawie) stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

A/ merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z założeniami Szczecińskiego Programu Morskiej Edukacji Dzieci i Młodzieży, zawierająca szczegółowy opis planowanego działania i harmonogram realizacji, B/ możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę ( kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, posiadana baza dydaktyczno-sprzętowa), C/ efektywność ( relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość uczestników, koszty szkolenia żeglarskiego), D/ zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych, E/ dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność. (rzetelność i terminowość rozliczeń ).

 • Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
 • 2005 rok - 250000,-zł. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski

  2004 rok - 200000,- zł. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski

  W konkursie mogą uczestniczyć wymieni w art. 16 ust.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z dnia 29 maja 2003r.) zwani dalej Podmiotami.

  Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii krajowej 1, pokój 168, telefon 4245105,

  www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

  Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Grzegorz Janowski – Wydział Oświaty, telefon 424-56-59.

   

   

   

   

     Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
  Realizator Kwota dotacji
  Zachodniopomorski Okregowy Związek Żeglarski 200000.00
  IV
  udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/11/23, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 13:57:33
  Historia zmian:
  Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
  Sylwia Pączka 2006/01/27 13:57:33 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2006/01/25 11:05:05 modyfikacja wartości
  Sylwia Pączka 2005/11/28 14:50:48 nowa pozycja