Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2010/060
Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego dla zastępczych środowisk rodzinnych, połączonego z działaniami korekcyjnymi, naprawczymi i terapeutycznymi w formie wczasów socjoterapeutycznych i obozów”.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
Termin składania:
2010/06/08
Data decyzji:
2010/06/15

Część A (jawna) BOP/WE-A/2010/060
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizację zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
„Organizacja wypoczynku letniego dla zastępczych środowisk rodzinnych, połączonego z działaniami korekcyjnymi, naprawczymi i terapeutycznymi w formie wczasów socjoterapeutycznych i obozów”.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Celem zadania jest:
a) zapewnienie dostępności do działań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom m.in. poprzez uczestnictwo w zajęciach: profilaktycznych, socjoterapeutycznych, kulturalno-oświatowych i sportowo – rekreacyjnych,
b) ograniczenie ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży – beneficjentów zadania,
c) popularyzacji abstynencji wśród dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów,
d) korygowania zachowań ryzykownych w środowisku rówieśniczym,
e) korekcja zachowań agresywnych i zmniejszenia napięcia pochodzącego
z deprywacji potrzeb wynikających z sieroctwa społecznego u dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnych formach opieki zastępczej a w szczególności
w placówkach rodzinnych,
f) integrację środowiska zawiązanego z rodzicielstwem zastępczym, osób umieszczonych w pieczy zastępczej, wsparcie rodzin zastępczych o charakterze pogotowia rodzinnego, rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne formy opieki zastępczej,
g) wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych, poprawę relacji wewnątrzrodzinnych,
h) promocja czynnych form wypoczynku, wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzania czasu wolnego, nabywania umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywania słabości i kompleksów oraz alternatywnych możliwości wyładowania swoich emocji.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania
wynosi 160 000,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym
za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
zgodne z art. 4 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałania alkoholizmowi i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte
do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznaną za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o która występuje oferent,
c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od podpisania umowy do 31 sierpnia 2010 r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

Wnioskodawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględniać następujące warunki:
a) zorganizowany wypoczynek może mieć formę:
• wczasów/obozów o charakterze rekreacyjnym/sportowym/kulturalnym,
• wczasów/obozów specjalistycznych o charakterze terapeutycznym.
b) adresatem zadania są skierowane przez MOPR w Szczecinie dzieci, młodzież
i ich opiekunowie, pochodzący z rodzinnych form opieki zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem placówek rodzinnych i pogotowi rodzinnych,
c) organizacje wnioskujące winny pracować na rzecz dzieci i młodzieży pochodzącej z różnych form opieki zastępczej przez cały rok, nie przewiduje się dofinansowania ofert organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności na rzecz dzieci i młodzieży poza okresem wypoczynku letniego.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na następujące zadania:
a) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników wypoczynku socjoterapeutycznego
i obozów,
b) transport,
c) materiały dydaktyczne i wyposażenie niezbędne do realizacji zadania,
d) wynagrodzenie wychowawców, terapeutów, prowadzących zajęcia specjalistyczne, włączonych w zaplanowane działania w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
e) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości 10% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
f) koszty uczestnictwa w: zawodach, imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęciach kulturalno – oświatowych itp.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z późn. zm.) i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) precyzyjny opis warunków pobytu, tj.: bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów w których prowadzone będą wczasy socjoterapeutyczne i obozy,
c) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego;
dodatkowo powinien zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej numerem konkursu oraz pieczątką organizacji w terminie do 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia o otwartym konkursie ofert tj. do dnia .................
Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1) zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego,
2) dołączenia aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
3) przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
4) oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrzenia.Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) możliwością realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3;
2) przedstawioną kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego, w tym
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) proponowaną jakością wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 Ustawy, planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziałem środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) planowanym przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładem rzeczowym, osobowym, w tym uwzględni świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
6) analizą i oceną realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli w terminie do 60 dni od dnia podanego w pkt. 6 niniejszego ogłoszenia jako termin składania ofert.

Wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej organu administracji publicznej.

Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu,

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust 3:

Zadanie nie było realizowane.


Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Stanisław Bąbolewski – telefon (91) 424 5680, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów
z Organizacjami jest Pani Wioletta Engel-Araźna - telefon (91) 424 5114.


 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" UNP: 32614 45220.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej UNP: 31883 30499.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej UNP: 32114 26400.00
Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza Serc" UNP: 31882 52000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2010/05/18, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2012/11/09 13:23:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2012/11/09 13:23:36 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:30:34 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/21 14:40:24 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/06/16 08:20:01 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2010/05/18 10:44:53 nowa pozycja