Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2008/019
Nazwa zadania:
Organizacja zawodów sportowych na terenie miasta Szczecin.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2008/02/21
Data decyzji:
2008/03/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie :
upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. 
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja zawodów sportowych na terenie miasta Szczecin.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
180.000 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) są organizatorami imprez mistrzowskich (posiadają zgodę lub zlecenie właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub zarządu krajowego),
b) są organizatorami masowych imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
c) posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),
d) udokumentują doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
e) dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),
f) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,
g) wykażą posiadanie środków własnych – finansowych - przeznaczonych na realizację zadania.

Z konkursu wykluczone są:

  • imprezy cykliczne (powtarzalne - realizowane przynajmniej 4 razy w roku),
  • sportowe imprezy szkolne5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest w terminie marzec – sierpień 2008 roku
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym
w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta
w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, 
o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej 
w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 rok 567 380,- zł – Nazwa realizatora zadania: wg listy dostępnej w Wydziale Sportu
i Turystki
2006 rok 0,- zł – Nazwa realizatora zadania: wg listy dostępnej w Wydziale Sportu
i Turystki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – telefon (91) 424 5871, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Studentów Wyższych Uczelni Szczecina STUDENTUS 0.00
Miejski Klub Sportowy "Gryf" 0.00
Klub Sportowy " Morze-Bałtyk" 4000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 8000.00
Stowarzyszenie Klub Sportowy PSN 6000.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 34000.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 8000.00
Klub Sportowy "Elektro-Bud Bogo" Szczecin 0.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 10000.00
Szczeciński Klub Bokserski SZTORM 12000.00
Zachodniopomorski Związek Jeździecki 0.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław" 3500.00
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 17000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna" 3000.00
Miejski Klub Sportowy '04 Pogoń Szczecin 10000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 0.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 12500.00
Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego 0.00
Klub Sportowy "Piast" 0.00
KASKADA Szczecin Rugby Klub 3000.00
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko GRYF 0.00
Klub Sportowy Stal Szczecin 0.00
Miejski Klub Pływacki 0.00
Międzyszkolny Klub Sportowy "Pałac Młodzieży" 0.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 8000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 0.00
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin 4000.00
Stowarzyszenie Sportów Walki BERSEKERS TEAM 12000.00
Klub Sportowy "Triathlon Szczecin" 7000.00
Uczniowski Klub Sportowy "Trygław" 0.00
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado" 4000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 14000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/01/21, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2009/03/05 13:40:36
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2009/03/05 13:40:36 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/03/12 08:47:45 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/01/22 11:50:39 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/01/21 15:20:23 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/01/21 14:35:24 nowa pozycja