Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KG/2006/020
Nazwa zadania:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Rodzaj zadania:
Organizacja letnich warsztatów ekologicznych dla szczecińskiej młodzieży
Termin składania:
2006/05/08
Data decyzji:
2006/05/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 

 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 
 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

   

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
,

   

   

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

   

 

    

   Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
    

    

   Organizacja letnich warsztatów ekologicznych dla szczecińskiej młodzieży. W postępowaniu konkursowym zostanie wybrana najciekawsza oferta edukacji realizowana poza zajęciami lekcyjnymi, przygotowana i realizowana przez organizację pozarządową posiadającą doświadczenie oraz wykształconą kadrę. Ocenie zostanie poddana wartość merytoryczna programu edukacyjnego przygotowana w oparciu o walory miejscowości w której są organizowane warsztaty. Istotny dla wartości programu będzie wkład własny organizacji wyrażony w uwzględnionych w programie pomocach audiowizualnych, programach komputerowych, przenośnym sprzęcie laboratoryjnym ect. którego wykorzystanie wpłynie na podniesienie wartości merytorycznej programu. Organizacja pozarządowa przygotowując program musi zadbać o patronat medialny, którego efektem będzie ukazanie się informacji, felietonu z realizacji zadania w gazecie, czasopiśmie o charakterze ogólnokrajowym. Przedstawiona oferta będzie podlegać także kryteriom oceny ekonomicznej, dlatego też istotne jest pozyskanie innych środków finansowych których wysokość będzie miała bezpośredni wpływ na czas realizacji programu oraz objęcie nim największej grupy młodzieży.
    

    

   Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny organizacji składającej wniosek przyjmuje się środki finansowe w wysokości min. 25% kosztu całkowitego zadania.

  1. Nazwa zadania:

   

   2. Rodzaj zadania:

    

    3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

     

      

      

    4. Zasady przyznawania dotacji:

    Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
    (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

    a) zadanie kierowane jest do organizacji, które prowadzą pozaszkolne zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej,

    b) dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, który:

      
    -    zamierza realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży, mieszkańców Szczecina,
    -    prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
    -    zapewni odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
    - posiada doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu (udokumentować),
     
    c) dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe podmiotowi, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
     
    d) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym,
     
    e) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot,
     
    f) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadania ureguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a podmiotem.
     
    5. Termin i warunki realizacji zadania:
      
    Realizacja zadania przewidziana jest na okres od czerwca 2006 roku do września 2006 roku.

      

    1. w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
      

      

    2. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
      

      

    3. szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.
      
     

      

     Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
      

      7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

        

       

      Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
      Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
       
       
      Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
      a) merytoryczna wartość oferty,
       
      b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia),
       
      c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, planowana ilość uczestników, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego uczestnika),

      d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych organizacji,

        

        

      e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

      Odrzuceniu podlegają oferty:

        

      1. złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
        

        

      2. niekompletne,
        

        

      3. złożone po terminie,
        

        

      4. dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
        

        

      5. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu,
        

        

      6. w których wnioskowana kwota jest wyższa niż podana w niniejszym ogłoszeniu.
        
       
      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania jednej najciekawszej oferty.
       

        

       2004 rok       50 000 zł       Nazwa realizatora zadania: Towarzystwo Ekologiczno - Społeczne
                                               “Wolę Być”

      8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

       

      2004 rok      10 000 zł        Nazwa realizatora zadania: Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu
       
      2005 rok      20 000 zł        Nazwa realizatora zadania: Towarzystwo Ekologiczno Społeczne
                                              “Wolę Być”
      2005 rok      15 000 zł        Nazwa realizatora zadania: Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu
       
      2005 rok      25 000 zł        Nazwa realizatora zadania: Federacja Zielonych “Gaja"
       
       
      Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem “otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
      Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
       
      Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
       
       
      Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Tomasz Holona – telefon (91) 424 5 882 - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
       

     6. Termin składania ofert:

       


     Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
     Realizator Kwota dotacji
     Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu 20000.00
     udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/04/07, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:56:38
     Historia zmian:
     Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
     Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:56:38 modyfikacja wartości
     Katarzyna Szlachta 2006/06/21 15:55:44 modyfikacja wartości
     Katarzyna Szlachta 2006/04/07 08:36:33 nowa pozycja