Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/057
Nazwa zadania:
Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia
Termin składania:
2011/07/05
Data decyzji:
2011/07/15

BOP/ID/2011/057
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 j. t.)

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.

1. Nazwa zadania.
Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy
Al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, zwanego dalej w treści konkursu „Inkubatorem Kultury”.

2. Rodzaj zadania.
Zadanie z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 33 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.
Nr 234, poz. 1536 j. t.).
Realizacja projektów odbędzie się w Szczecinie.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania publicznego w roku 2011 wynosi 140 000 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100), z czego na prowadzenie działalności merytorycznej przeznacza się kwotę
60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) a na wydatki administracyjne kwotę
80 000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Kwoty przewidziane na realizację zadania publicznego w latach 2012 – 2013 nie są kwotami gwarantowanymi a ich ostateczna wysokość zależeć będzie od wysokości kwot, które zostaną przyjęte w uchwałach Rady Miasta Szczecin w sprawie budżetu Miasta Szczecin w kolejnych latach na rok 2012 i 2013. Kwoty na kolejny rok budżetowy określane będą w aneksach do zawartej umowy, które zawierać będą parytet procentowy udziału wydatków administracyjnych oraz wydatków na działalność merytoryczną w całkowitym koszcie realizacji zleconego zadania publicznego. Realizator (-rzy) zadania publicznego zobowiązany jest do złożenia wniosku o aneksowanie umowy na kolejne lata wraz preliminarzem kosztów i programem merytorycznym, najpóźniej do końca roku poprzedzającego tj. do 31.12.2011 i 31.12.2012.

4. Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),
2) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.),
3) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6,
poz. 25),
4) Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
5) Uchwałą Nr LII/1362/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 października 2010 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”,
6) Uchwałą Nr IV/42/11 Rady Miasta z dnia 31.01.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2011 rok,
7) Zarządzeniem Nr 153/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej
i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
oraz poniższymi zasadami:
a) Gmina Miasto Szczecin przekaże finansowanie na realizację tego zadania podmiotowi (-om), którego (-ych) oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą,
b) do oferty należy dołączyć:
- Program merytoryczny Inkubatora Kultury do końca roku 2011 oraz propozycje programów merytorycznych na lata 2012 – 2013,
- Regulamin funkcjonowania Inkubatora Kultury.
c) Preferowane kierunki działalności to szkolenia, konferencje, seminaria, doradztwo, udostępnianie lokali dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego
w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
na preferencyjnych warunkach porównywalnych z miejskimi preferencjami dla sektora społecznego, jednak wyłącznie na warunkach czasowego wynajmu określonego stosowną umową. Tematyka wyżej wymienionych działań powinna obejmować aspekty prawne zakładania, funkcjonowania i likwidacji organizacji pozarządowych, księgowość
w organizacjach pozarządowych i sprawozdawczość finansowa jak również sprawozdawczość realizowanych projektów, finansowanie działalności organizacji, w tym także pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację projektów kulturalno - artystycznych księgowość w organizacjach,
d) dotacja może być wykorzystana w części na działalność opisaną w pkt. c) oraz na wydatki administracyjne, zgodnie z parytetem procentowym określonym w pkt e, a w latach następnych zgodnie z parytetem procentowym określonym w aneksach,
e) koszty administrowania zadaniem publicznym, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania publicznego w roku 2011, nie mogą przekroczyć 60 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego a w latach następnych wysokość kosztów administrowania zadaniem publicznym będzie określona w aneksie po przedłożeniu i analizie sprawozdania z realizacji zadania publicznego za 2011 rok. Do kosztów administracyjnych zalicza się wyłącznie koszty związane z utrzymaniem budynku, koszty osobowe administrujących Inkubatorem Kultury oraz materiały biurowe,
f) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione, statutowo działające w obszarze działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w szczególności prowadzące działalność wspierającą i doradczą dla sektora pozarządowego,
g) podmiot (-y) uczestniczące w otwartym konkursie ofert składają wnioski według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), na obowiązującym formularzu BOP – 10 oraz BOP – 11, wraz
z kompletem wymaganych załączników wskazanych w ofercie i niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać prawidłowo wypełnione zgodnie
z informacjami zawartymi w poszczególnych rubrykach (w przypadku, gdy dana pozycja oferty nie odnosi się do podmiotu lub projektu należy wpisać np. „nie dotyczy”). Oferty wypełnione nieczytelnie, zawierające niewypełnione pola lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym. Nie jest dopuszczalne samodzielne nanoszenie jakichkolwiek zmian we wzorze formularza oferty,
h) Gmina Miasto Szczecin przekaże finansowanie na realizację projektu zadania publicznego jednemu lub wielu podmiotom w granicach łącznej kwoty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze,
i) złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje podmiot (-y). W przypadku przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana, podmiot (-y) dokonuje (-ją) stosownie do przyznanej kwoty, aktualizacji kosztorysu i (lub) harmonogramu oraz (lub) opisu poszczególnych działań albo wycofuje swoją ofertę,
j) proponowany projekt zadania publicznego musi mieścić się w całości w aktualnym zakresie działalności statutowej podmiotu (-ów), zgodnie z oświadczeniem złożonym
w części oferty zawierającej oświadczenia podmiotu pkt 1 i zaliczać się do sfery działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3.,
k) przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę terminowość, rzetelność i ocena sprawozdań z wcześniej zawartych umów z Gminą Miasto Szczecin, gdzie Biuro ds. Organizacji Pozarządowych lub Wydział Kultury i Ochrony Zabytków UM Szczecin był dysponentem środków finansowych,
l) Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert
w sposób częściowy,
m) podmiot starający się o finansowanie projektu zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert musi prowadzić działalność pożytku publicznego zgodnie z zasięgiem terytorialnym działania organu publicznego ogłaszającego konkurs,
n) dotacja może być przyznana jedynie na finansowanie zadania publicznego
z zakresu działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego. Środki dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. W szczególności zakazane jest udostępnianie lokali w budynku Inkubatora Kultury w celu prowadzenia w nich działalności gospodarczej. Podział poszczególnych celów na działalność nieodpłatną i odpłatną zawiera statut lub inny akt wewnętrzny (należy go dołączyć do wniosku), przy czym zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.) nie można prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
o) pobieranie opłat od adresatów zadania jest uzależnione od deklaracji złożonej części I oferty pkt. 12, w tabeli „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” pkt 3.1 części IV oferty oraz w części oferty zawierającej oświadczenia podmiotu pkt 2, musi być także zgodne z zapisami aktualnego statutu lub innego aktu wewnętrznego o prowadzeniu lub nieprowadzeniu działalności odpłatnej lub nieodpłatnej. Tym samym podmiot określa czy zadanie publiczne będzie wykonywane w ramach w/w działalności,
p) kosztorysy zawierające błędy rachunkowe oraz nie wypełnione rubryki odnoszące się
do ilości jednostek, kosztu jednostkowego i rodzaju miary, nie będą rozpatrywane pod względem merytorycznym,
r) w ofercie w pkt. 3 części V oferty należy krótko opisać rodzaj, skalę i wartość zadań podobnego rodzaju zrealizowanych w ciągu dwóch ostatnich lat,
s) podmiot (-y) może (-gą) złożyć tylko jedną ofertę z propozycją realizacji projektu zadania publicznego,
t) Gmina Miasto Szczecin zapewni niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania publicznego (np. urządzenia techniczne, sprzęt) w ustalonym w umowie zakresie,
u) konkurs kierowany jest do podmiotu (-ów), który (-e):
- dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania i zdolną do jego realizacji lub posiadają stosowne porozumienia dotyczące tej kwestii,
- zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania publicznego z co najmniej półrocznego okresu realizacji zadania publicznego,
- nie będą zabiegać o posiadanie stałej siedziby w Inkubatorze Kultury.

5. Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 września 2011 roku do 31 grudnia 2013 roku.

6. Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
a) - organizacje pozarządowe;
b) - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) - spółdzielnie socjalne;
e) - spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem (-ami) uprawnionym (-i). Udostępnienie budynku Inkubatora Kultury nastąpi na podstawie odrębnej umowy użyczenia zawartej
z podmiotem (ami), których oferta została wybrana i Gminą Miasto Szczecin - Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych
3) formą finansowania projektu zadania publicznego będzie dotacja celowa, przekazana
z budżetu Gminy Miasto Szczecin na rzecz podmiotu (-ów), na podstawie umowy określonej w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.), z uwzględnieniem załącznika
nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), zapisów art. 151 ust. 2, art. 221 ust. 3, art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz art. 9
i art. 93 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Dz. U. Nr 14 poz. 114 ze zm.),
4) wydatki poniesione przez podmiot na realizację projektu zadania publicznego przed datą zawarcia umowy z Gminą Miasto Szczecin nie będą refundowane z dotacji,
5) dotacja nie może pokryć deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz kosztów,
6) koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:
- remonty kapitalne budynku, z którymi związane są koszty inwestycyjne,
- działalność kulturalno – artystyczna,
- zakupy gruntów lub innych nieruchomości,
- tworzenie funduszy kapitałowych,
- działania, których celem jest dalsze przyznawanie stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych,
- przedsięwzięcia, które są finansowane lub dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
- wydatki poniesione na przygotowanie wniosku, oraz pokrycie kosztów utrzymania biura wykraczające poza zakres realizacji zleconego zadania,
-wydatki z tytułu opłat i kar umownych, grzywien, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji postanowień wydanych przez sąd,
- odsetki od zadłużenia,
- darowizny na rzecz innych osób,
- na prowadzenie działalności gospodarczej zarówno przez realizatora (-ów) zadania publicznego jak również beneficjentów, którym będą udostępniane pomieszczenia Inkubatora Kultury,
- wydatki nieuwzględnione w ofercie, zaktualizowanym kosztorysie lub aneksie
do umowy.
7) podmiot, który otrzyma finansowanie realizacji projektu zadania publicznego nie może podejmować działań, wynikiem których będzie otrzymanie pomocy finansowej z budżetu miasta na cel będący przedmiotem lub częścią przedmiotu już zawartej umowy (zlecenia) z Gminą Miasto Szczecin,
8) podmiot, który otrzyma dotację na realizację projektu zadania publicznego zobowiązany jest do wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki je uzyskał i na warunkach określonych w umowie,
9) finansowany projekt zadania publicznego podlega rozliczeniu i kontroli, zgodnie
z zapisami art. 17 oraz art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 j. t.) a także Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane. Rozliczając zadanie podmiot (-y) nie może (-gą) przekroczyć łącznej kwoty dotacji wynikającej z zatwierdzonego umową budżetu zadania publicznego. W latach 2012 i 2013 wybrany realizator (-rzy) zadania publicznego przedstawi (-ią) zgodnie
z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6, poz. 25), częściowe sprawozdanie z realizacji zadania publicznego obejmujące pierwszą połowę roku oraz sprawozdanie końcowe.
10) wybrany podmiot (-y) w trakcie realizacji zadania publicznego zobligowany jest
do pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł na funkcjonowanie i działalność wspierającą Inkubator Kultury.

7. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 05 lipca 2011roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Podmiot (-y) uczestniczący (-e) w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego podmiot (-y) zobowiązany (-e) jest/są podać numer telefonu.
Do oferty należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; 2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11);
4) aktualny statut lub inny akt wewnętrzny określający: cele, teren ich realizacji, podział celów na działalność nieodpłatną i odpłatną, sposób reprezentacji podmiotu w zakresie podpisywania umów i zaciągania zobowiązań finansowych;
5) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest dołączenie aktualnego wypisu z rejestru przedsiębiorców.

8. Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek BOP wzywa podmiot (-y) do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia podmiotu (-ów) drogą elektroniczną - mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli podmiot (-y) nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.

9. Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:

1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione, w tym Program merytoryczny Inkubatora Kultury i Regulamin funkcjonowania Inkubatora Kultury;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
5) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu:
6) doświadczenie podmiotu (-ów) przy realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju;
7) wymierne korzyści płynące dla sektora pozarządowego Szczecina prowadzącego działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego (w tym liczba potencjalnych beneficjentów).

10. Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są przez Biuro ds. Organizacji Pozarządowych:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.

11. Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

2010 rok 100 000 zł
2011 rok 110 000 zł
13. Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu
17 czerwca 2011r. w sali 335OP godz. 13.00.

Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:
Iwona Dubiel 91 42 45 109
Biuro ds. Organizacji Pozarządowych
e-mail: idubiel@um.szczecin.plOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Media Dizajn 140000.00

Załączniki:

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/06/14, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/10/06 14:50:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/10/06 14:50:26 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/07/15 14:15:34 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/06/22 13:56:59 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/06/17 12:55:29 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/06/14 12:57:09 nowa pozycja