Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
24/2004
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej
Rodzaj zadania:
Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością studentów i absolwentów szczecińskich uczelni zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych i informacyjnych.
Termin składania:
2004/12/21
Data decyzji:
2005/02/11

 
PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
 
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.       Nazwa zadania: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie przygotowania studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej.
 
2       Rodzaj zadania: Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz przedsiębiorczości. Powinno obejmować swoją działalnością studentów i absolwentów szczecińskich uczelni zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Zadanie polega na prowadzeniu form szkoleniowych i informacyjnych.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 10 000 złotych.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
 publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       dotację na realizację programu otrzyma organizacja pozarządowa, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym,
b)       dotacja udzielona zostanie wyłącznie na realizację zadania spełniającego wymagania konkursowe,
c)       złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
d)       szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami.
 
5.       Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2005 do 31.12.2005 przez okres 12 miesięcy roku w sposób ciągły.
Warunki realizacji zadania:
·          miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin,
·          uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą studenci i absolwenci szczecińskich wyższych uczelni,
·          wszystkie działania prowadzone w ramach wykonywanego zadania mają mieć charakter otwarty, a zwłaszcza bezpłatny udział studentów i absolwentów we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.),
·          projekt wykonalności zadania możliwy do zrealizowania pod względem ekonomicznym, organizacyjnym, technicznym i finansowym,
·          organizacja ubiegająca się o dotację zobowiązana jest wykazać posiadanie własnych środków technicznych do przeprowadzenia zadania lub możliwość ich zapewnienia.
 
6.       Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia.
Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert. 
Kryteria stosowane do oceny ofert:
·          zgodność oferty z zadaniem konkursu,
·          możliwość realizacji zadania przez oferenta – spełnienie przez oferenta warunków konkursu,
·          wycena oferty, w tym wysokość dofinansowania z innych źródeł oraz zaangażowanie finansowe i pozafinansowe oferenta (wkład własny minimalny 50%),
·          dotychczasowe osiągnięcia i wiarygodność oferenta (zwłaszcza dotychczasowe wyniki współpracy z Miastem Szczecin),
·          ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
·          wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
8.       Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
w 2004 - 10 000 zł -  Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości w Szczecinie - Studencki Klub Przedsiębiorcy
 
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/ e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Stefan Karbownik i Pan Bartosz Raszkowski– telefon 424 55 96, fax 424 55 90 Wydział Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości.
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).
 

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/12/08, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:29:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:29:14 modyfikacja wartości