Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/068
Nazwa zadania:
Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej
Rodzaj zadania:
Pomoc społeczna
Termin składania:
2008/10/10
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Gminy Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

 

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),

3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),

4) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 44, poz. 428).
 

 

1. Nazwa zadania:

Prowadzenie Centrum Integracji Społecznej

 

2. Rodzaj zadania:

Zlecenie do realizacji organizacji pozarządowej zadania publicznego polegającego na prowadzeniu do 31 grudnia 2009 r. programu integracji społecznej i zawodowej dla mieszkańców Miasta Gminy Szczecin, w Centrum Integracji Społecznej  w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz.1143 ze zmianami), zwanej dalej ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 150 000 zł w 2008 r. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), natomiast w roku 2009 wysokość dotacji określona będzie w budżecie Miasta na
rok 2009
.

 

4. Zasady przyznawania dotacji:

 

Organizacje, których oferty zostaną wyłonione w niniejszym konkursie będą mogły uzyskać dotację celową na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadania w następujących zakresach:

1)     na pierwsze wyposażenie zgodnie z art. 7 ust.1 pkt.2 lit.c) ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w przypadku organizacji tworzących Centrum Integracji Społecznej. Maksymalna wysokość dotacji zostanie obliczona jako iloczyn: trzykrotności deklarowanej przez organizację liczby miejsc w Centrum oraz kwoty wskazanej
w uchwale
NR XXI/565/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie.

2)     na działalność Centrum Integracji Społecznej, na zasadach i w wysokości ustalonej w Uchwale NR XXI/565/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie.

 

Pozostałe zasady przyznawania dotacji:

-          O dotację w zakresie pkt.1 na pierwsze wyposażenie CIS mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe, które tworzą Centrum Integracji Społecznej. Organizacja, która otrzyma dotację na pierwsze wyposażenie CIS będzie zobowiązana do skutecznego uzyskania zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, przy czym wniosek o wydanie tego zezwolenia organizacja będzie miała obowiązek złożyć w pierwszym terminie określonym w tym przepisie tj. od
1 do 30 kwietnia 2009 r. Organizacja, która nie złoży wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie Centrum Integracji Społecznej we wskazanym
w niniejszym konkursie terminie lub nie uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności Centrum z przyczyn leżących po stronie tej organizacji, zostanie zobowiązana do zwrotu dotacji na pierwsze wyposażenie z odsetkami jak za zaległości podatkowe, liczonymi od dnia przekazania tej dotacji. Do zwrotu dotacji zostanie zobowiązana także organizacja, która z przyczyn leżących po jej stronie nie podejmie działalności Centrum Integracji Społecznej po uzyskaniu zezwolenia lub przerwie tą działalność przed 31 grudnia 2009 r.;

-          O dotację w zakresie pkt.2 na działalność Centrum Integracji Społecznej mogą się ubiegać organizacje, które posiadają Zezwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego,
o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, lub które przewidują utworzenie Centrum Integracji Społecznej w 2009 r. W drugim przypadku organizacja wskazuje przewidywany termin uruchomienia działalności (uzyskania Zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego) od którego będzie przysługiwała dotacja;

-          Dotacje będą przekazywane w okresach miesięcznych z dołu, na zasadach określonych w Uchwale NR XXI/565/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2008 w sprawie ustalania kwoty dotacji przypadającej na jedną osobę będącą uczestnikiem lub pracownikiem Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie, w wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków, które będą zgodne z zakresem rzeczowym określonym w art.10, ust. 6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

-          Dotacja przyznana będzie podmiotowi, którego koncepcja funkcjonowania
CIS –u uznana zostanie za najkorzystniejszą. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie zadania utworzenia lub (i) funkcjonowania Centrum, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego i zostanie przyjęta do realizacji, jako odpowiadająca potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Gminy Szczecin;

-          Miasto Gmina Szczecin zastrzega sobie prawo przyznania dotacji dla kilku lub tylko jednej organizacji;

-          Złożenie oferty na realizację zadania, które zostało uznane za odpowiadające potrzebom, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

 

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 października 2008 do
31 grudnia 2009 r. Realizacja zadania będzie prowadzona we współpracy

z jednostkami organizacyjnymi Miasta Gminy Szczecin w zakresie: diagnozy potrzeb, trybu kierowania do CIS, podejmowania innych wspólnych działań z zakresu niezbędnego dla objęcia działaniami CIS poszczególnych kategorii osób skierowanych i obejmie obok zadań reintegracji opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym także organizację miejsc pracy i pozyskiwanie możliwości zatrudnienia w działalności wytwórczej, handlowej i usługowej.

 

Ponadto:

-          w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 3. ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-          zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi
w trybie określonym w art. 5 ust 4. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.),

-          szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a organizacją wyłonioną w niniejszym konkursie.

 

 

6. Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji pozarządowej do spełnienia warunków konkursu, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert (decyduje data wpływu). Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje ostatecznego wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli i zawiera z organizacją (organizacjami) wyłonioną w niniejszym konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1)  w zakresie oceny możliwości realizacji zadania przez oferenta:

a.      dysponowanie odpowiednią kadrą pracowników, posiadającą odpowiednie kwalifikacje w specjalnościach zawodowych określonych w art.11 ustawy
o zatrudnieniu socjalnym oraz koniecznym potencjałem technicznym
i organizacyjnym.,

b.      posiadanie doświadczenia niezbędnego do realizacji zadania, będącego przedmiotem konkursu, w zakresie realizacji programów pomocy społecznej, integracji, promocji zatrudnienia.

c.      posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych dla działalności opisanej
w ofercie.

 

2)  w zakresie oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania:

a.      zgodność proponowanych wydatków w ramach dotacji z zakresem rzeczowym wskazanym w art.10 ust.6 ustawy o zatrudnieniu socjalnym,

 

3) dodatkowo:

a.      ocena merytoryczna koncepcji funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, w tym koncepcja działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej oraz informacje w zakresie art. 4 ust.2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym

b.      w przypadku organizacji tworzących centrum i ubiegających się o dotację na pierwsze wyposażenie, ocenie podlegać będzie także prawdopodobieństwo wypełnienia wymogów do uzyskania Zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie działalności Centrum Integracji Społecznej w Szczecinie,

c.      posiadane rekomendacje i osiągnięcia prowadzonej przez organizację dotychczasowej działalności,

d.      rzetelność i terminowość w rozliczaniu otrzymanych wcześniej środków na realizację zadań publicznych zlecanych przez Gminę Miasto Szczecin.

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne, a w ciągu 7 dni od powiadomienia nie zostaną uzupełnione o brakach, zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335S, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Adrian Guranowski – Kierownik Referatu Polityki Społecznej Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, telefon (91) 42 45 679


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/09/09, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:02:41
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:02:41 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/10/28 12:13:37 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/09/09 13:36:23 nowa pozycja