Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KG/2006/039
Nazwa zadania:
Młodzieżowa orkiestra dęta w Szczecinie -Śmierdnicy
Rodzaj zadania:
Zadanie z zkresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegające na powołaniu młodzieżowej orkiestry dętej
Termin składania:
2006/08/17
Data decyzji:
2006/09/05

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.),
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego         i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
Młodzieżowa orkiestra dęta w Szczecinie – Śmierdnicy.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegające na powołaniu młodzieżowej orkiestry dętej z następującym zakresem działań:
a)      Zakup niezbędnej, ze względu na możliwość koncertowania ilości instrumentów muzycznych.
b)      Przeprowadzenie w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2006 roku naboru             i niezbędnej ilości prób umożliwiających podjęcie występów publicznych.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
      Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
25 000,- zł. (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizacją tego zadania dla podmiotu, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą
-               złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent
-               szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin a oferentem
-               podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Szczecina.
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od daty zawarcia umowy do 30 listopada 2006 roku,
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy                                 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym             w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. z późn. zm. o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie,
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta        w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert podmiotów, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
·        możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę w tym dysponowanie niezbędną bazą lokalową,
·        kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
·        wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
·        wartość merytoryczna oferty,
·        doświadczenie i kwalifikacje osoby przewidzianej do prowadzenia orkiestry,
·        konkretność oferty i możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów:
-         zaproponowany skład początkowy orkiestry oraz rodzaj i ilość zakupionych instrumentów,
-         proponowana ilość objętych szkoleniem młodych ludzi.
-         zaproponowany plan występów publicznych i plan rozwoju orkiestry w latach następnych.
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych   z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2005 rok             0 zł            Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane
2004 rok             0 zł             Nazwa realizatora zadania: zadanie nie było realizowane
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta                  w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/,
e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pan Henryk Szelągiewicz – telefon 424 51 15, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności.
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Ochotnicza Straż Miejska Szczecin-Śmierdnica 25000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/07/14, odpowiedzialny/a: Katarzyna Gurdała, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/09/23 10:53:30
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/09/23 10:53:30 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2006/09/05 10:30:18 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/07/14 13:14:47 nowa pozycja