Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2011/045
Nazwa zadania:
w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin - jak w załączniku.
Rodzaj zadania:
w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin - jak w załączniku.
Termin składania:
2011/05/02
Data decyzji:
2011/04/12

Część A BOP/ID/2011/045
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia dla mieszkańców miasta Szczecin.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie/powierzenie* wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie/finansowanie*.

1.Nazwa zadania:

1.a)Nazwa zadania:
Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi w tym:
a) wczesna diagnoza i rehabilitacja dzieci,
b) edukacja i wsparcie dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Kwota 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych brutto)
Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania.

1.b)Nazwa zadania:
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzież szczecińskich szkół.
Kwota 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych brutto)
Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania.

1.c)Nazwa zadania:
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym:
a) działania z zakresu wczesnego wykrywania cukrzycy u mieszkańców Szczecina,
b) zapobieganie powikłaniom choroby.
Kwota 20 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych brutto)
Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania.

1.d)Nazwa zadania:
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, w tym:
a)działania z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej – indywidualnej i grupowej dla kobiet po zabiegach onkologicznych piersi,
b)udzielanie wsparcia psychologicznego i społecznego kobietom po zabiegach onkologicznych piersi.
Kwota 15 000,00 zł brutto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych brutto)
Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania.

1.e)Nazwa zadania:
Wszechstronna aktywizacja seniorów, w tym:
a) poprawa dostępności do edukacji, kultury i rekreacji dla osób w wieku starszym,
b) pomoc w realizacji potrzeb psycho - społecznych szczecińskich seniorów
Kwota 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 złotych brutto)
Dopuszcza się/nie dopuszcza się* składanie/a ofert na wybrane części zadania.
2. Rodzaj zadania:
2.a) Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na profilaktyce i promocji zdrowia skierowanej do dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz ich rodziców, w tym:
a) zwiększenie dostępu do badań i porad specjalistów,
b) wczesna diagnoza i rehabilitacja,
c) zapobieganie dysfunkcjom dzieci w wieku rozwojowym.

2.b) Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na przeprowadzeniu alternatywnych form promocji zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży szczecińskich szkół, polegających na nauce radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych zdarzających się w codziennym życiu szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym.

2.c) Rodzaj zadania.
Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina, w tym:
a) edukacja zdrowotna i żywieniowa dla mieszkańców Szczecina w zakresie
cukrzycy,
b) wykonywanie badań pozwalających na wczesne wykrycie choroby,
c) podejmowanie działań zapobiegających powikłaniom cukrzycy.

2.d) Rodzaj zadania.
Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi, w tym:
a) zwiększenie dostępu do świadczeń rehabilitacji i fizjoterapii dla kobiet po zabiegach onkologicznych piersi,
b) ciągłe podnoszenie poziomu odpowiedzialności za własne zdrowie,
c) promowanie badań profilaktycznych dla kobiet .

2.e) Rodzaj zadania.
Zadanie będzie polegało na działaniach z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia skierowanych do osób starszych, w tym:
a) realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych rozwijających zainteresowania seniorów,
b) zagospodarowanie czasu wolnego,
c) zapobieganie wykluczeniu i samotności osób starszych.

3.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Maksymalna łączna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe/środki rzeczowe wycenione*.
Organizacje deklarujące finansowy wkład z innych źródeł (poza środkami finansowymi własnymi) winny go odpowiednio udokumentować (np. umowa z innym urzędem lub instytucją publiczną, pisemna decyzja instytucji grantodawczej o przyznaniu dotacji, umowa ze sponsorem). Niezrealizowanie przez Organizację deklarowanego w ofercie finansowego wkładu własnego oraz pochodzącego z innych źródeł może skutkować żądaniem Gminy Miasto Szczecin do zwrotu części dotacji do wysokości zgodnej z zaproponowanym przez Organizację procentowym podziałem środków pochodzących z dotacji oraz ze środków własnych*.


4.Zasady przyznawania dotacji.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),
2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).


5.Termin realizacji zadania.
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od ….. maja 2011r. do 15 grudnia 2011r.


6.Warunki realizacji zadania.
1) W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:
a) - organizacje pozarządowe;
b) - osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
c) - stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
d) - spółdzielnie socjalne;
e) - spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
2) Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym.


7.Termin i miejsce składania ofert.
Oferty opatrzone numerem Konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do dnia 02 maja 2011r. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach w przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.

Do oferty należy dołączyć:
1) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji; 2) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
3) oświadczenie podmiotu (BOP 11);

 


8.Tryb wyboru ofert.
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem sprawdzenia pod względem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków formalnych i oczywistych omyłek BOP wzywa Organizację do ich usunięcia w terminie dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną - mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków formalnych i oczywistych omyłek w ww. terminie oferta zostaje odrzucona. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.


9.Kryteria wyboru ofert.
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez podmioty uprawnione;
2) kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmioty uprawnione będą realizować zadanie publiczne;
4) udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
5) wkład rzeczowy i osobowy, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków;
6) dotychczasową współpracę, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

a także kierować się będzie kryteriami właściwymi dla niniejszego konkursu*:
7) harmonogram i opis planowanych działań oraz planowane do osiągnięcia efekty,
8) krótką charakterystykę środowiska, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
9) podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem,
10) wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez placówkę działalności programowej.


10.Termin dokonania wyboru ofert.
Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
3) na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.


11.Warunki unieważnienia konkursu.
Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

12.Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w roku i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.
1.Profilaktyka i promocja zdrowia wśród dzieci z zaburzeniami rozwojowymi:
2010 rok - kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
2011 rok - brak realizacji zadania,
2.Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzież szczecińskich
szkół:
2010 rok - kwota dofinansowania: 6 000,00 zł
2011 rok - brak realizacji zadania,
3. Profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców Szczecina:
2010 rok - kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
2011 rok - brak realizacji zadania,
4. (Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po mastektomii) Edukacja i wczesna rehabilitacja
kobiet po zabiegach onkologicznych piersi:
2010 rok - kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
2011 rok - brak realizacji zadania,
5.Wszechstronna aktywizacja seniorów:
2010 rok - kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
2011 rok - brak realizacji zadania.


13.Informacje dodatkowe.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, www.szczecin.pl/bop, e-mail: bop@um.szczecin.pl.
Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu14.04.2011r. w sali 336 G o godz. 11.00.
Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:

Pani Iwona Dubiel Główny Specjalista – telefon 91 424 5109, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, pok. 33N, tel.91 4245109, e-mail: idubiel@um.szczecin.pl,
Pani Wioletta Perzyńska Inspektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Miasta Szczecin, pok. 336 K, tel. 91 42 45 674, e-mail: wperzyn@um.szczecin.pl.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Grodzki w Szczecinie 14000.00
Stowarzyszenie Akademia Wiedzy 17880.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 13120.00
Stowarzyszenie Amazonek AGATA 15000.00
Powrót do marzeń - Fundacja 75000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne 10000.00
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego "STRICTE" 5000.00
Stowarzyszenie pomocy Dzieci i Młodzieży niepełnosprawnej Ruchowow Tęcza 7500.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2011/04/12, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/06/15 08:37:03
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/06/15 08:37:03 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/05/20 10:03:29 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2011/04/12 10:02:37 nowa pozycja