Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/KSZ/2009/070
Nazwa zadania:
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie w okresie od 1.08.2009 r. do 31.12.2011 r.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
Termin składania:
2009/07/09
Data decyzji:
2009/07/23

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
 
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do
31 grudnia 2011 roku.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 
2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 
Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie prowadzenia Biura Porad Obywatelskich w Szczecinie realizującego następujące zadania:
a)        organizacja bezpłatnego poradnictwa i doradztwa prawnego polegającego na informowaniu mieszkańców Szczecina o przysługujących im prawach i spoczywających na nich obowiązkach, w zakresie istotnym dla rozwiązania ich problemu oraz udzielaniu pomocy
w wyborze optymalnego rozwiązania,
b)    organizacja spotkań podnoszących wiedzę o prawach obywatelskich,
c)      wydawanie i publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących praw obywatelskich,
d)       prowadzenie bazy instytucji i organizacji do których obywatele Szczecina mogą zwrócić się o pomoc,
e)    wspieranie aktywizacji obywateli Szczecina do korzystania ze swych praw w sferze   publicznej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania w roku 2009 w niniejszym otwartym konkursie ofert wynosi 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. Kwota na realizację zadania w kolejnych latach zależeć będzie od kwoty zatwierdzanej w kolejnych uchwałach budżetowych przez Radę Miasta Szczecin.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
a)   Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadania w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. Oferty spełniające warunki postępowania konkursowego zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)   Złożenie oferty na realizację zadania nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,
o którą występuje Wnioskodawca,
c)   Dotacje zostaną przyznane na zasadzie wyboru najkorzystniejszych ofert,
d)   Jednym z celów statutowych Oferenta musi być prowadzenie poradnictwa prawnego,
e)  Oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 95 % całkowitych kosztów zadania,
f)   Koszty administracyjne, uwzględnione w preliminarzu realizacji zadania, nie mogą przekroczyć 20 % całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania publicznego,
g)  Oferent musi dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania (do oferty należy załączyć kserokopie dyplomów, zaświadczeń etc.).
 
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 1 sierpnia 2009 roku do 31 grudnia 2011 roku:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem,
d) Oferent w okresie realizacji zadania podejmie działania zmierzające do wstąpienia przez Oferenta do Związku Biur Porad Obywatelskich lub stanie się członkiem sieci Związku Biur Porad Obywatelskich.
 
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 9 lipca 2009 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.
 
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
 
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, w tym wysokość wkładu własnego organizacji.
 
Preferowane będą oferty Organizacji, które:
1. wcześniej prowadziły współpracę z samorządem w przedmiotowym zakresie (preferowane działania – bezpłatne poradnictwo prawne),
2. posiadają lokal (lokale), które pozwalają na prowadzenie działań Biura Porad Obywatelskich (preferowane centrum Miasta), dopuszczone jest wskazanie kilku lokalizacji, w przypadku niedogodności (oficyna, II piętro etc.) wskazanie we wniosku terminu i sposobu rozwiązania problemu.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
Rok 2008 – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy – 60 000 zł,
Rok 2009 - Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy – 40 000 zł (zadanie jest w trakcie realizacji)
 
Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, 
e mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Szlachta – telefon (91) 424 50 98, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, III piętro, pokój 336 A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Edukacji Społecznej i Prawnej "IUS ET RATIO" 13750.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/07/24, odpowiedzialny/a: Katarzyna Szlachta, wprowadził/a: Joanna Gabinowska, dnia: 2020/03/27 10:50:52
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Joanna Gabinowska 2020/03/27 10:50:52 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/07/24 10:10:44 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/07/24 09:04:26 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2009/06/08 11:59:58 nowa pozycja