Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/ID/2010/053
Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Termin składania:
2010/04/09
Data decyzji:
2010/04/27


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

2. Rodzaj zadania:
Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
w zakresie przygotowania przedsiębiorców, studentów i absolwentów do prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz:
- Gmina Miasto Szczecin przekaże dofinansowanie na realizację tego zadania organizacji, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą;
- złożenie oferty nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent;
- proponowane zadanie musi się mieścić w zakresie statutowej działalności oferenta;
- oferent może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 90% całkowitych kosztów zadania;
- prowadzenie działalności przez oferenta przez minimum 12 miesięcy;
- rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2010 roku. Warunki realizacji zadania muszą zostać spełnione przez oferenta łącznie.
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) miejscem przeprowadzenia zadania jest miasto Szczecin;
d) uczestnikami przeprowadzonych działań realizowanych w ramach otrzymanej dotacji będą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Szczecina oraz studenci i absolwenci szczecińskich uczelni;
e) otwarty charakter form realizacji zadania, a zwłaszcza bezpłatny udział przedsiębiorców, studentów i absolwentów we wszystkich formach działalności informacyjno – szkoleniowej prowadzonej z budżetu opisanego zadania (doradztwo, pośrednictwo gospodarcze, seminaria, szkolenia, konferencje, imprezy gospodarcze, wydawnictwa, itp.);
f) współpraca ze strukturami Komisji Europejskiej związanymi z integracją gospodarczą Polski z Unią Europejską, a zwłaszcza istnienie w strukturach organizacji przedstawicielstwa europejskich sieci gospodarczych;
g) prowadzenie stałego punktu informacyjnego i doradztwa dla przedsiębiorców;
h) organizacja ubiegająca się o dotację zobowiązana jest wykazać posiadanie własnych środków technicznych do przeprowadzenia zadania lub możliwość ich zapewnienia;
i) posiadana baza lokalowa do przeprowadzania form informacyjno – szkoleniowych dla ilości uczestników większej niż 100 osób wraz z odpowiednim zapleczem technicznym;
j) wykwalifikowana kadra;
k) wydatki poniesione przez oferenta na wsparcie realizacji zadania przed datą zawarcia umowy nie będą refundowane;
l) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
W sytuacji, gdy drugi konkurs nie doprowadzi do rozstrzygnięcia skutkującego rozdziałem kwoty 70.000,00 zł dla organizacji, Prezydent Miasta Szczecin niezwłocznie po podpisaniu Oświadczenia Woli w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ogłosi nowy konkurs na te same zadania.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę, w tym baza lokalowa, zasoby rzeczowe oraz kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania, spójność kalkulacji kosztów z harmonogramem działań,
3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2009 rok 50.000,00 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
20.000,00 zł Nazwa realizatora zadania: Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości.
2010 rok zadanie nie było realizowane.

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 N, telefon (91) 42 45 109, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Organizacjami są pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta: Stefan Karbownik -tel./fax 91 42 45 596, Bogusław Brudkiewicz -tel. 91 42 45 590. Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Sczecińskie centrum Przedsiębiorczości 70000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2010/03/10, odpowiedzialny/a: Iwona Dubiel, wprowadził/a: Iwona Dubiel, dnia: 2011/01/11 11:21:19
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Iwona Dubiel 2011/01/11 11:21:19 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/04/27 09:34:18 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2010/03/10 12:26:17 nowa pozycja