Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75711061

Aktualna strona: 356673

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/JK/2006/063
Nazwa zadania:Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r.
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
Termin składania ofert:2007/01/22

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

realizację zadania publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

1. Nazwa zadania:Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej w 2007 r.
2. Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.Zadanie dotyczy przyznania dotacji na dofinansowanie wypoczynku zimowego organizowanego w formie: a) Półkolonii organizowanych w miejscu zamieszkania dla dzieci ze szkół podstawowych Miasta Szczecin.b) Kolonii i obozów turystyczno-wypoczynkowych, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej Miasta Szczecina.
3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 38 000 zł. (Słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.Kwota dotacji nie może przekroczyć 80% całkowitego zadania.
4. Zasady przyznawania dotacji:Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) a) Dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności z zakresu krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży dla organizacji pozarządowych, oferty spełniające warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji i ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego, b) Złożenie oferty na realizację zadania, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje Oferent, wysokość dotacji oprócz kryteriów zawartych w pkt. 7 jest uzależniona od liczby uczestników wypoczynku i czasu trwania, Komisja zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości dzieci i młodzieży objętych dofinansowaniem w stosunku do przedłożonej oferty,
5. Termin i warunki realizacji zadania:Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 27.01.2007 roku do 11.02.2007 roku,a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.d) jednym z celów statutowych oferenta musi być organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,e) organizatorzy muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).Oferta powinna zawierać:1. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji zawierający opis i harmonogram planowanego działania,2. Termin i miejsce realizacji zadania, z uwzględnieniem precyzyjnego opisu warunków pobytu tj. bazy noclegowej, organizacji i jakości posiłków, warunków sanitarnych obiektów kolonijnych oraz atrakcji przewidzianych w programie kulturalno-oświatowym i turystyczno-rekreacyjnym, 3. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.4. Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę.5. Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych własnych, a także uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.6. Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na następujące zadania:a) wyżywienie uczestników,b) koszty realizacji programu,Do oferty należy dołączyć dodatkowo następujące dokumenty:1. Program półkolonii, kolonii, obozu,2. Liczbę uczestników wypoczynku,3. Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje kierownika placówki wypoczynku,4. Listę uczestników wypoczynku z określeniem ich wieku oraz miejsca zamieszkania,5. Potwierdzenie zgłoszenia placówki wypoczynku do Kuratora Oświaty.Warunkiem podpisania umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Oferentem będzie dostarczenie - zaświadczenia o wpisie do ewidencji Kuratora Oświaty.
6. Termin składania ofert:Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 22 stycznia 2007 r.
7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:1. Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i przedmiotu działalności.3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności4. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne, co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia. Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:1) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań, 2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (wydatki na program, wyżywienie, ilość uczestników, czas trwania), 3) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, 4) zakres programowy i atrakcyjność oferty, 5) rzetelność wykonania zadania i terminowość rozliczenia dotacji w roku poprzednim.
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:W roku 2006 w ramach otwartego konkursu ofert pt. „ Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej” sfinansowano realizację zadania przez n/w organizacje. Fundacja Kultury i Sportu „Prawobrzeże” - 1 000,0zł TPD, Zachodniopomorski Oddział Regionalny - 22 260,0zł Dom Zakonny Stowarzyszenia Salezjańskiego - 7 160,0zł Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Wojskowy - 4 000,0zł Klub Sportowy „Stal Szczecin” - 2 500,0zł Uczniowski Klub Sportowy Błękitna - 1 080,0złOfertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.plOsobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan Grzegorz Janowski telefon (91) 424 56 59 Wydział Oświaty.


Data decyzji:2007/01/25

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Szczecin Dąbie   2300.00  
Uczniowski Klub Sportowy "Błękitna"   1700.00  
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży   2500.00  
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Oddział Wojskowy   4500.00  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci   17500.00  
Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny pw. św. Józefa   6200.00  
Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca Szczecin   1700.00  
Fundacja Kultury i Sportu "Prawobrzeże"   1600.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin