Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2009/071
Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym na terenie miasta Szczecina.
Rodzaj zadania:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Termin składania:
2009/07/03
Data decyzji:
2009/07/24

Część A (jawna)                                                              BOP/IK/2009/071

 

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.  w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy        o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207.

 

1.      Nazwa zadania:

Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych o zasięgu regionalnym, krajowym lub międzynarodowym na terenie miasta Szczecina.

 

2.      Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.

 

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 100 600 zł. (słownie: sto tysięcy sześćset złotych i 00/100).

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% zadania. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe .

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

1.        Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:

a)    posiadają zlecenie właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub zarządu krajowego na organizację mistrzostw krajowych na terenie Szczecina lub posiadają doświadczenie w realizacji tego typu zadań (udokumentować),

b)   posiadają niezbędne środki techniczne i materialne do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza, in.),

c)    dysponują wykwalifikowaną kadrą uczestniczącą w realizacji zadania (opiekunowie, animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, obsługa medyczna, in.),

d)   zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji, potwierdzającej realizację zadania,

e)    przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na właściwym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami,

 

Z konkursu wykluczone są:

·        imprezy cykliczne (powtarzalne - realizowane przynajmniej 4 razy w roku),

·        sportowe imprezy szkolne.

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest w terminie: 01.07.2009r. do  31.12.2009r.

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

c)     szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

 

a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,

b)  możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia   i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),

c)  efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),

d)  zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,

e)dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

 

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia  otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa      w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2008 rok        950.000,- zł – Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

2009 rok        130.000,- zł – Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

 

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione  w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

      Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Monika

      Łazarczyk – telefon (91) 424 5871, Wydział Sportu i Turystyki.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 3300.00
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 7700.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 5200.00
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 3900.00
Klub Biegacza "Maratończyk Team" 27200.00
Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy 3300.00
Zachodniopomorski Związek Bokserski 50000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/06/04, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:03:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:03:54 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/08/31 11:17:26 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/07/24 10:09:05 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/06/04 15:25:16 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/06/04 12:32:30 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/06/04 12:30:49 nowa pozycja