Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/024
Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.
Termin składania:
2009/01/19
Data decyzji:
2009/02/06

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/024


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:


realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym gminy wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 03.96.873 z późn. zm.).
2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 05.179.1485).
3. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego
zadania (Dz. U. Nr 05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie przeciwdziałania narkomanii skierowanej do społeczności lokalnej, w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom uzależnień od substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi.

Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. działania i szkodliwości substancji psychoaktywnych w kontekstach: zdrowotnym, społecznym i ekonomicznym,
b) obniżenie popytu na substancje psychoaktywne wśród społeczności lokalnej,
w szczególności dzieci i młodzieży tj.: obniżenie wieku inicjacji, ilości osób eksperymentujących, okazjonalnych użytkowników oraz używających szkodliwie,
c) poszerzenie i wspieranie dotychczas dostępnej oferty alternatywnych form spędzania wolnego czasu, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
d) promowanie nowatorskich metod (programów) przeciwdziałania narkomanii,
e) aktywizacja rodziców lub/i opiekunów do działań na rzecz przeciwdziałania narkomanii oraz negatywnym skutkom przyjmowania substancji psychoaktywnych,
f) zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na powszechność problemu używania substancji psychoaktywnych, style brania narkotyków oraz wczesną inicjację wśród dzieci i młodzieży.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina: dzieci i młodzież, rodzice
i opiekunowie, społeczność lokalna.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna łączna wysokość środków gminy przeznaczona na realizację zadania wynosi 150 000,- zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
i pochodzi ze środków w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta na 2009 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 innych kwot na realizację zadania wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności z zakresu przeciwdziałania narkomanii przez podmiot, którego oferta spełniać będzie warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom uzależnień oraz zostanie najwyżej oceniona wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) proponowane zadanie winno mieścić się w zakresie działalności statutowej podmiotu,
c) złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
d) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873
z późn. zm.),
e) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane
w umowie zawartej pomiędzy Gminą Miasto Szczecin, a oferentem.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres: od dnia podpisania umowy
do 31.12.2009 r.
W/w cele oferenci winni realizować z wykorzystaniem następujących działań:
a) szkolenia, konferencje, warsztaty,
b) konkursy, happeningi, profilaktyczna działalność akcyjna,
c) zajęcia kulturalno – oświatowe stanowiące alternatywę dla nudy i substancji psychoaktywnych,
d) pozalekcyjne zajęcia sportowe promujące zdrowy styl życia,
e) opracowanie, zakup i dystrybucja materiałów oświatowych niezbędnych
w realizacji treści profilaktycznych.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na:
a) wynagrodzenie realizatorów zaplanowanych zadań w formie: umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) koszty obsługi administracyjno - księgowej zadania do wysokości maksymalnej 20% brutto dotacji o którą się ubiegają,
c) organizację konferencji, szkoleń i innych przedsięwzięć związanych
z działalnością profilaktyczną, tj. m.in.: wynajem sal, honoraria szkoleniowców, poczęstunki,
d) utrzymanie, naprawy i konserwację lokalu w którym realizowane jest zadanie,
e) projekt graficzny, wydruk materiałów oświatowych,
f) materiały biurowe i dydaktyczne.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.), i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis i harmonogram planowanego działania,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę
w zakresie, którego zadanie dotyczy,

oferta winna dodatkowo zawierać:
w zakresie programowym:
a) opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) krótką charakterystykę środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność,
d) kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania,
w zakresie informacji o posiadanych zasobach - informację o kwalifikacjach kadry.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do
30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z organizacją wyłonioną
w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) zakres programowy oferty,
c) kosztorys, tj. adekwatność zaplanowanych wydatków do przewidzianych rezultatów,
d) skala oddziaływania, tj. liczba beneficjentów, ilość godzin szkoleniowych,
e) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem.


8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.
3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

W 2007 roku zadanie było realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały następujące podmioty:
- Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w kwocie 31 140,- zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społecznego „Stricte” w kwocie 18 860,- zł
W 2008 roku zadanie zostało zrealizowane przez następujących wykonawców:
- Miejski Ośrodek Kultury w kwocie 12 000,- zł
- Klub Sportowy „Wiskord Szczecin” w kwocie 18 000,- zł
- Osiedlowy Klub Sportowy „Świt Szczecin – Skolwin” w kwocie 39 000,- zł
- Fundacja Pogotowie Teatralne w kwocie 13 000,- zł

Uwaga! Oferty, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu
7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 424 51 14, www.szczecin.pl/bop/,e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – telefon (91) 424 56 67, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Zachodniopomorski Oddział Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" 30000.00
Stowarzyszenie Wolontariuszy "DA DU" 10000.00
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin 75000.00
Fundacja Akademia Edukacyjna 15000.00
Klub Sportowy WISKORD SZCZECIN 20000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/15, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:13:12
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:13:12 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:20:31 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/03/03 11:46:51 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/02/09 09:48:28 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/15 12:21:01 nowa pozycja