Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2005/033
Nazwa zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Rodzaj zadania:
Prowadzenie poradnictwa społecznego i prawnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz ich rodzin i opiekunów.
Termin składania:
2005/08/11
Data decyzji:
2005/08/19

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizacje zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecina, wraz z udzieleniem dotacji na jej sfinansowanie.

1. Nazwa zadania: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zadanie kierowane jest do organizacji pozarządowych i instytucji realizujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Powinno obejmować swoją działalnością niepełnosprawność narządu ruchu.

2. Rodzaj zadania: Prowadzenie poradnictwa społecznego i prawnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz ich rodzin i opiekunów.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna wysokość środków Gminy przewidzianych na realizację zadania : 10.000,-zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

4. Zasady przyznawania dotacji:

 • Dotację na realizację programu otrzymują podmioty, których oferty zostaną uznane za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 • Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.
 • Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
 • Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania zadań reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentami.

5. Termin i warunki realizacji:

 • Dofinansowanie zadania przez Gminę Miasto Szczecin obejmuje okres od 01-08-2005 do 31-12-2005
 • Zadania winny być zrealizowane z zgodnie z zawartymi umowami oraz z obowiązującymi standardami i przepisami,
 • Zadania należy realizować w taki sposób, aby działaniami wynikającymi z poszczególnych programów, objęta była jak największa liczba uczestników,
 • W takcie realizacji zadania, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego, zwraca się szczególną uwagę na:
 • zgodne z przyjętymi programami realizowanie zadań merytorycznych,
 • zgodne z przeznaczeniem wykorzystywanie przyznawanych kwot dotacji,
 • prawidłowe, rzetelne i terminowe sporządzanie rozliczeń finansowych i sprawozdań merytorycznych,
 • szczególne i celowe wydatkowanie przyznanych środków.
 • Oferent może złożyć jedną ofertę na wybrane zadanie.

6. Termin składania ofert: do 11 sierpnia 2005 roku

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Odrzuceniu podlegają oferty:

 • złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,
 • niekompletne,
 • złożone po terminie,
 • dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,
 • złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem do wzięcia udziału w konkursie,
 • nie dotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w ogłoszeniu.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 • zakres rzeczowy zadania,
 • objęcie programem jak największej liczby uczestników Miasta Szczecina,
 • posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
 • rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
 • możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę.
 • Dotacje nie może być udzielona na:
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów z tym związanych,
 • działalność, która należy do zadań własnych innych jednostek administracji publicznej,
 • działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 • udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną i religijną.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych do tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym - brak

W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon 424 50 96 lub 424 51 05 www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pani Beata Andruszkiewicz w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, tel. 424 – 56 - 70

Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
  (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo TĘCZA 10000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2005/07/08, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2006/01/27 13:46:13
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2006/01/27 13:46:13 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/27 11:30:57 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/01/27 11:30:13 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2005/07/08 13:08:49 nowa pozycja