Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/072
Nazwa zadania:
Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2008/11/07
Data decyzji:
2008/11/24

 

 

BOP/SP/2008/072

 

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

 

1.      Nazwa zadania:

ORGANIZACJA UROCZYSTYCH INTEGRACYJNYCH SPOTKAŃ WIGILIJNYCH
I NOWOROCZNYCH

Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania*.

 

2.      Rodzaj zadania:

Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. 

 

3.     Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 59 500 zł. (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych 00/100).

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01 grudnia 2008 do 30 stycznia 2009r.,

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

d)     Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert. 

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie,  o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

·        zakres rzeczowy zadania,

·        objęcie programem jak największej liczby uczestników,

·        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

·        rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,

·        możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

·        analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

·        wkład środków własnych.

 

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2007 r. – 35.190 zł -   wykaz dostępny w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

2008 r. – zadanie nie było realizowane.

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione          w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz telefon (91) 424 5670 , Wydział Zdrowia i Polityki SpołecznejOtwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski 2700.00
Stowarzyszenie Rodzin i Przyaciół Osób Mniejszych Szans WIĘŹ 2000.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski 5100.00
Stowarzyszenie Przyjaciół SOSW Nr 2 SZANSA w Szczecinie 1700.00
Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Szczecinie 8640.00
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni 5000.00
Stowarzyszenie Reumatyków i Ich Sympatyków Koło Odra Bałtyk 1500.00
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy 1500.00
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny 2250.00
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem 2000.00
Fundacja Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot Pod Wezwaniem Dzieciątka Jezus 3600.00
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo "Tęcza" w Szczecinie 4000.00
Stowarzyszenie Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych 3500.00
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 3000.00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku 2000.00
Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Autystom 2860.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/10/07, odpowiedzialny/a: Sylwia Pączka, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/02/03 10:18:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/02/03 10:18:10 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/11/25 10:05:07 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/11/25 08:14:59 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2008/10/07 13:51:36 nowa pozycja