Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2008/064
Nazwa zadania:
USPOŁECZNIANIE I INTEGRACJA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestników środowiskowego domu samopomocy
Termin składania:
2008/09/05
Data decyzji:
1900/01/01


BOP/SP/2008/064

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207), Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 427)

1. Nazwa zadania:
USPOŁECZNIANIE I INTEGRACJA UCZESTNIKÓW ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania*.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych, uczestników środowiskowego domu samopomocy.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008r.,
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
d) Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter)
w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy. Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
· zakres rzeczowy zadania,
· objęcie programem jak największej liczby uczestników,
· rodzaj i celowość planowanych kosztów,
· wartość merytoryczna oferty,
· możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
· analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2007 r. – zadanie nie było realizowane
2008 r. – zadanie nie było realizowane

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną
nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną
automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 S, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pan(i) Beata Andruszkiewicz – telefon (91) 424 5670 , Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2008/08/05, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 14:58:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 14:58:45 modyfikacja wartości
Iwona Dubiel 2008/08/05 08:47:35 nowa pozycja