Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/010
Nazwa zadania:
Promocja rodzicielstwa zastępczego.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej.
Termin składania:
2008/12/29
Data decyzji:
1900/01/01

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
Promocję rodzicielstwa zastępczego, szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych
i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia ramowego wzoru umowy o realizację zadania z zakresu pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 544 i 545),
3) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427),
4) Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru sprawozdania z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 44, poz. 428).
1. Nazwa zadania: Promocja rodzicielstwa zastępczego, szkolenia kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych, wspieranie rodzin zastępczych, adopcyjnych oraz naturalnych w wypełnianiu ich podstawowych funkcji oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa w tym zakresie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593).

2. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej polegające na prowadzeniu w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym działalności diagnostyczno-konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i kwalifikowania osób zgłaszających gotowość przysposobienia dziecka oraz szkoleniu i wspieraniu psychologiczno – pedagogicznym osób prowadzących rodziny zastępcze i adopcyjne oraz naturalne, prowadzeniu poradnictwa rodzinnego i terapii rodzinnej, prowadzeniu szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i rodziny adopcyjnej; do realizacji przez podmioty uprawnione
w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność tego i podobnego rodzaju, posiadające własne placówki, odpowiednie zasoby lokalowe, sprzętowe, kadrowe, niezbędne doświadczenie, oraz wpis do ewidencji prowadzonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
3. Wysokość dotacji na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację tego zadania w roku 2009 wyniesie 125 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
W przypadku uchwalenia w budżecie Miasta Szczecin na rok 2009 innej kwoty na realizację tego zadania, wysokość dofinansowania dla podmiotów objętych dotacją ulegnie proporcjonalnej zmianie.

4. Warunki przyznawania dotacji: zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) oraz poniższymi zasadami:
a. dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania o którym mowa w pkt. 1 ogłoszenia dla podmiotu uprawnionego, którego oferta będzie spełniać warunki postępowania konkursowego, zostanie przyjęta do realizacji jako odpowiadająca potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecin, zostanie najwyżej oceniona wg. kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom, nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent,
c. zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 33 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku,
d. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
5. Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia zawarcia umowy do 31.12.2009 r.

Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w dnia 19 października 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 października 2004r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakładania i prowadzenia niepublicznych ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, oraz stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w publicznych i niepublicznych ośrodkach adopcyjno – opiekuńczych, a także warunków lokalowych, jakimi powinny dysponować te ośrodki, jak również
w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z sądami i ich organami pomocniczymi, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, oraz Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Szczecin.
Oferent planuje w przedkładanym na 2009 roku preliminarzu wydatkowanie środków z dotacji Miasta wyłącznie na bieżącą działalność placówki oraz realizowane w 2009 r. programy.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej:
· szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego działania,
· informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
· kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
· informacje o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania,
· informacje o wysokości środków własnych pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania (zarówno finansowych jak i pozafinansowych),
· informacje o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie dotyczy.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 4 należy składać w terminie do 29 grudnia 2008 r. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
· zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
· dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
· przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,
· oferta sporządzona wadliwie albo niekompletna co do zestawu dokumentów lub informacji, oraz złożona przez podmiot nieuprawniony pozostaje bez rozpatrzenia.

Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja ds. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z ofertami przedstawi swoją ocenę i propozycję wysokości dotacji Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania. Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert.
Kryteria stosowane do oceny oferty, jej wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym, o których mowa w art. 25 ust. 1 w ustawie o pomocy społecznej:
w roku 2007:
150 600 zł. - Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
w roku 2008:
115 300 zł – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
115 300 zł – Fundacja MAM DOM
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 25. ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej zwani dalej podmiotami uprawnionymi.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu (procedura BOP XVIII, wniosek BOP - 12) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.

Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

9. Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami jest Pani Joanna Kunstman - telefon
424 56 73 - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej


IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/11/24, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2009/02/27 15:09:14
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2009/02/27 15:09:14 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 12:10:45 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2008/11/24 10:51:45 nowa pozycja