Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
26/2004
Nazwa zadania:
Prowadzenie świetlic środowiskowych w Szczecinie, działających w najbliższym środowisku lokalnym dziecka
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu pomocy społecznej zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizowane w sposób nieodpłatny dla adresatów zadania, którymi są dzieci i młodzież zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.
Termin składania:
2004/12/21
Data decyzji:
2005/02/15

PREZYDENT MIASTA SZCZECINA
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób .
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.
 
1.       Nazwa zadania: Prowadzenie świetlic środowiskowych (placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, o których mowa w art. 6 pkt 5, art. 17 ust 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej( Dz.U. Nr 64 poz. 593) w Szczecinie, działających w najbliższym  środowisku lokalnym dziecka.
 
2.       Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu pomocy społecznej zawierające działania z zakresu profilaktyki uzależnień do realizacji przez podmioty uprawnione w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej realizowane w sposób nieodpłatny dla adresatów zadania, którymi są dzieci i młodzież zamieszkałe w Szczecinie oraz ich rodziny.
W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące tego rodzaju placówki na terenie Szczecina wpisane w latach poprzednich do ewidencji placówek oświatowych, wpisane do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonego przez Wojewodę, podmioty które taką działalność prowadziły, korzystając z dotacji Miasta bez posiadanego wpisu oraz podmioty które planują uruchomienie takiej działalności o ile dołączą deklarację wystąpienia do Wojewody o taki wpis w okresie realizacji zadania.
 
3.       Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 967 825 zł w tym:
-          ze środków w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo - wychowawcze - 567 825 zł,
-          ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - 400 000 zł.
 
4.       Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z Art. 15 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
 publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) oraz poniższymi kryteriami:
a)       dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie prowadzenia świetlic dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki  postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu pomocy społecznej Miasta Szczecina, zostaną najwyżej ocenione w.g. kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)       dotacja może być przyznana na prowadzenie jednej  placówki oraz na prowadzenie kilku placówek  jeśli z taką ofertą wystąpi podmiot uprawniony,
c)       Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania oferty ma prowadzenie kilku placówek, w sposób częściowy, przyznając dotację jedynie na część z nich lub jedną,
d)       złożenie  oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom  nie gwarantuje                                      przyznania środków w wysokości,  o którą występuje oferent,
e)       zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecina nastąpi w trybie określonym w art. 33 Ustawy z dnia    12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
f)        szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miastem Szczecin  a oferentem.
 
5.       Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres 01.01.2005 do 31.12.2005 przez okres 12 miesięcy roku w sposób ciągły.
Placówki zobowiązane będą działać zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 80 poz. 900) a w przypadku jego zmiany zgodnie nowym rozporządzeniem, w szczególności: 
-          pracować przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godziny dziennie
-          wspierać rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji
-          współpracować ze szkołą, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
-          zapewniać pomoc rodzinom i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami
-          prowadzić w szczególności następujące formy pracy środowiskowej :    
·         pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych
·         zajęcia socjoterapeutyczne i zakresu psychoedukacji
·         zajęcia korekcyjne i kompensacyjne
·         indywidualne programy korekcyjne
·         pomoc w nauce
·         pomoc socjalną, dożywianie
·         organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych
·         programy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz promocji wolnego od uzależnień stylu życia
·         inne zajęcia dostosowane do potrzeb dzieci i rodziców, wynikające z programu działania placówek
-      zatrudniać pracowników posiadających kwalifikacje wymagane rozporządzeniem z wyłączeniem wymogu ukończonej specjalizacji z zakresu pomocy społecznej przez kierującego placówką oraz w ilości dostosowanej do liczby dzieci.
-    posiadać regulamin organizacyjny zawierający zakres zadań, strukturę organizacyjną, prawa i obowiązki podopiecznych, zatwierdzony przez podmiot prowadzący lub planujący prowadzenie działalności.
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na :
-          utrzymanie lokalu świetlicy
-          wynagrodzenia pracowników placówek w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło
-          koszty obsługi administracyjno-księgowej zadania do wysokości maksymalnej 10 % brutto dotacji o którą się ubiegają
-          dożywianie podopiecznych
-          zakupy biletów wstępu, biletów na przejazdy na zajęcia sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz organizację takich imprez
-          zakup materiałów edukacyjnych, wyposażenia świetlic 
-          bieżące naprawy i konserwacje
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 29 ust. 1, dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
-          opis planowanych działań i zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień oraz planowane do osiągnięcia efekty działania
-          krótka charakterystyka środowiska lokalnego w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach:
-          opis lokalu i liczba pomieszczeń, powierzchnię całkowitą, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), możliwości przygotowywania i wydawania posiłków, informacje o kwalifikacjach kadry w tym kwalifikacjach do prowadzenia profilaktyki uzależnień.
Oferenci ubiegający się o dofinansowanie dla więcej niż jednej placówek przedstawiają informacje o zasobach i zakresie planowanego zadania odrębnie dla każdej z placówek.
 
6.       Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki i dane (określone w  art. 29 ust 1 ustawy o pomocy społecznej) oraz dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Szczecinie Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7.       Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone przez podmioty nieuprawnione pozostają bez rozpatrzenia.
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej dokona merytorycznej oceny ofert przyjętych do rozpatrzenia i przedstawi propozycję kwoty dotacji na realizację poszczególnych ofert wraz z uzasadnieniem.
Powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Komisja d.s. oceny ofert złożonych na konkurs po zapoznaniu się z propozycjami Wydziału przedstawi swoją ocenę Prezydentowi Miasta dla podjęcia ostatecznej decyzji.
Prezydent Miasta w formie Oświadczenia Woli określi wysokość dotacji przyznanych na realizację zadania.
Podpisanie umowy, o której mowa w pkt. 4 nastąpi w grudniu 2004, by zapewnić realizację zadania poczynając od 01.01.2005 r.
Miasto Szczecin poda do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert. 
Kryteria stosowane do oceny ofert, ich wyboru i ustalenia wysokości dotacji zawarte są w art. 31 ustawy o pomocy społecznej, dodatkowo brane będą pod uwagę:
-          liczba dzieci objęta zadaniem w przypadku wcześniej prowadzonej działalności,
-          precyzyjna, rzetelna i realna oferta oraz możliwość weryfikacji planowanych do osiągnięcia celów,
-          położenie placówki i znaczenie dla danego środowiska lokalnego w tym liczba podopiecznych objętych pomocą MOPR.
 
8.       Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
W okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. planowane wykonanie łącznie w obu działach wyniesie:
- 59 053 zł.                             Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
- 36 340 zł.                             Kościół Katolicki – parafia p.w. Św. Jana Bosko
- 36 340 zł.                             Kościół Katolicki – parafia p.w. NSPJ
- 84 511 zł.                             Towarzystwo Salezjańskie
- 111 340 zł.                           CARITAS Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej
- 324 257 zł.                           Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
- 118 107 zł.                           Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Zachodniopomorska
- 18 174 zł.                             Towarzystwo „Powrót z U”
- 10 650 zł.                             Stowarzyszenie „Polites”
- 24 200 zł.                             Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego „Razem”
- 20 000 zł.                             Stowarzyszenie ALFRED
- 45 000 zł.                             Stowarzyszenie POMOC
- 65 500 zł.                             Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży – Oddział w Szczecinie – Wielgowie
- 27 500 zł.                             Towarzystwo Zapobiegania Narkomani
W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Z dnia 29 maja 2003 r.) zwani dalej Podmiotami.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, www.szzczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
9.       Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest Pan Jacek Cerebież Tarabicki – telefon 424 56 79, Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej.
 
Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:
1)       Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873),
2)       Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891).

 

udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2004/11/19, odpowiedzialny/a: Anna Stępień, wprowadził/a: Małgorzata Łogisz, dnia: 2006/02/21 09:26:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Małgorzata Łogisz 2006/02/21 09:26:45 modyfikacja wartości