Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2010/001
Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Termin składania:
2010/01/04
Data decyzji:
2010/02/09

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Szkolenie dzieci i młodzieży prowadzone przez podmioty realizujące zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, które uzyskały punkty we współzawodnictwie Ministerstwa Sportu i Turystyki, celem dofinansowania szkolenia sportowego, udziału w zawodach organizowanych przez związki sportowe w ramach ciągłości szkolenia lub prowadzące szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
W roku 2010 maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi
2 498 500,- zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100). Kwota ta jest kwotą zapisaną w projekcie budżetu Miasta. Ostateczna kwota przeznaczona na realizację ww. zadania będzie kwotą gwarantowaną po przyjęciu uchwały w sprawie budżetu Miasta Szczecin na 2010 rok przez Radę Miasta Szczecin. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90%. Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe a dotacja może być przyznana jedynie na pokrycie bezpośrednich kosztów realizacji zadania.

4. Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

1) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) prowadzą szkolenie w dyscyplinie olimpijskiej i paraolimpijskiej, uzyskały punkty we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w tym międzyszkolne kluby sportowe wykluczając inne uczniowskie kluby sportowe – należy udokumentować,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Szczecina,
d) zobowiążą się do prowadzenia rejestru uczestników zadania oraz dokumentacji potwierdzającej realizację zadania,
e) zapewnią odpowiednio wyszkoloną kadrę zdolną do realizacji zadania,
f) posiadają doświadczenie w realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu – należy udokumentować.

2) Do oferty należy dołączyć aktualną ankietę dotyczącą działalności klubu potwierdzoną przez Wojewódzki Związek Sportowy (zachodniopomorskie związki sportowe) w zakresie zawodników zgłoszonych do Związku /UMSzczecinFiles/file/ANKIETA_2009.doc.
3) Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków, o które występuje oferent.
4) Przyznanie środków finansowych warunkuje rozliczenie poprzednich dotacji, uzyskanych z budżetu Gminy Miasto Szczecin, których termin rozliczenia zgodnie z zawartą umową minął przed przystąpieniem podmiotu do otwartego konkursu ofert.

5. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012 roku dla podmiotów które:
1) uzyskały co najmniej 50 punktów w 2009 roku we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w klasyfikacji uprawnionych szczecińskich klubów (lista szczecińskich klubów) lub prowadzących szkolenie w zakresie dyscyplin paraolimpijskich posiadających zawodników w kadrze paraolimpijskiej,
2) legitymują się co najmniej 2 letnią dotychczasową współpracą z lokalnym samorządem (rzetelność
i terminowość rozliczeń zawartych umów), i mają pozytywne wyniki kontroli działalności klubu,
3) wysokość dofinansowania w kolejnych latach realizacji zadania dla podmiotów objętych dofinansowaniem na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania ustalana będzie corocznie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta zgodnie z obowiązującymi zasadami przyznawania środków na realizację ww. zadania dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
4) szczegółowy zakres zadania oraz wysokość środków na realizację zadania na lata 2011-2012 powinny być określone przez organizację w drodze aneksów do zawartej umowy, zawieranych w oparciu o wnioski składane do Urzędu Miasta w terminie do 30 listopada każdego roku,
5) podpisanie umowy na realizację zadania publicznego nie gwarantuje finansowania zadania w latach 2011 i 2012.

2. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2010 roku dla pozostałych podmiotów, które uzyskały poniżej 50 punktów w 2009 roku we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Dotyczy umów trzyletnich i jednorocznych:
a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a Organizacją.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 4 stycznia 2010 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą w oparciu o Zarządzenie Nr 115/09 Prezydenta Miasta Szczecin z 18 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków finansowych dla podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej,
b) możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, referencje, udokumentowane osiągnięcia),
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, ilość olimpijczyków i reprezentantów Polski, koszty szkolenia w przeliczeniu na jednego zawodnika),
d) zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet Miasta w tym wielkość środków własnych,
e) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
2008 rok 2 184 000 zł. Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki
2009 rok 2 495 500 zł. Nazwa realizatora zadania: Stowarzyszenia Kultury Fizycznej wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu i Turystyki

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Barbara Nowakowska – telefon (91) 424 5648, Wydział Sportu i Turystyki.
 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Szczeciński Klub Bokserski SPARTAKUS 30000.00
Klub Sportowy IRONMAN CS POLSKA 45000.00
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo" 80000.00
Klub Sportowy "Biuro Podróży AS" 21000.00
Ludowy Klub Sportowy OLIMPIC Szczecin 40000.00
Klub Sportowy Triathlon Szczecin 9000.00
Bokserski Klub Sportowy "Olimp Szczecin" 65000.00
Miejski Klub Pływacki 300000.00
Szczeciński Klub Bokserski SZTORM 40000.00
MOS Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy" 380000.00
Fundacja na Rzecz Promocji i Sportu "Promasters" 55000.00
Szczecińskie Towarzystwo Koszykówki WILKI MORSKIE 58000.00
Bokserski Klub Sportowy "SKORPION" 85000.00
Klub Sportowy Tae Kwon-Do "Tornado" 16000.00
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin 50000.00
Stowarzyszenie Euro JachtKlub "Pogoń" 85000.00
Miejski Klub Lekkoatletyczny 160000.00
Klub Sportowy "Arkonia" 140000.00
Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA 0.00
Klub Sportowy "Stal Szczecin" 150000.00
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko GRYF 60000.00
Stowarzyszenie Klub Karate KAMIKAZE 20000.00
Klub Sportowy Centrum Żeglarskie 40000.00
Klub Sportowy "Wiskord" Szczecin 58000.00
Klub Szachowy GRYF Szczecin 14500.00
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS" 130000.00
Klub Taekwon - do I.T.F. Szczecin 12000.00
Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-Do 12000.00
Klub Karate Samuraj 43000.00
Akademicki Związek Sportowy Organizacja Środowiskowa 130000.00
Klub Karate "Bodaikan" 70000.00
Klub Sportowy Inwalidów START 85000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2009/11/24, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2011/07/12 15:14:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2011/07/12 15:14:16 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2011/04/01 13:02:22 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2010/02/12 12:14:46 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/12/14 09:08:05 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/11/25 13:59:37 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/11/25 13:22:25 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/11/25 12:52:20 modyfikacja wartości
Ilona Krupecka 2009/11/24 13:44:33 nowa pozycja