Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/2006/013
Nazwa zadania:
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Rodzaj zadania:
szczegóły w treści konkursu
Termin składania:
2006/04/02
Data decyzji:
2006/04/07

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na

realizację zadania publicznego w zakresie kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 265, poz. 2207)

 1. Nazwa zadania: KULTURA , SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI
 2. Rodzaj zadań:

zadanie pierwsze: przygotowanie i realizacja festiwali muzycznych, w następujących kategoriach :

  1. muzyka klasyczna;
  2. muzyka współczesna;
  3. muzyka dawna;

wysokość środków publicznych na realizację zadania (łącznie trzech imprez ) wynosi 55.000 zł., słownie : pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

zadanie drugie: wspieranie inicjatyw kulturalnych związanych z edukacją artystyczną, amatorskim ruchem artystycznym, programami skierowanymi do dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych (w tym organizacja warsztatów, konkursów, przeglądów i festiwali wspierających edukację artystyczną dzieci, młodzieży i absolwentów szkół wyższych w dziedzinie sztuk wizualnych, muzyki, baletu, teatru); wysokość środków publicznych na realizacje zadania wynosi 100.000 zł., słownie : sto tysięcy złotych.

zadanie trzecie: przygotowanie i realizacja programu upowszechniania sztuki, techniki i komunikacji społecznej we współpracy ze środowiskiem artystycznym Szczecina i lokalną społecznością; wysokość środków publicznych na realizacje zadania 50.000 zł., słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych.

zadanie czwarte : przygotowanie i realizacja programu upowszechniania kultury ukraińskiej, wysokość środków publicznych na realizację zadania 15.000 zł., słownie : piętnaście tysięcy złotych.

zadanie piąte : przygotowanie i realizacja imprez promujących sztukę słowa drukowanego ; wysokość środków publicznych na realizację zadania 7.000 zł., słownie : siedem tysięcy złotych.

zadanie szóste: przygotowanie i organizacja ogólnopolskich imprez w zakresie sztuk wizualnych ( w tym fotografii, malarstwa); wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 90.000 zł., słownie : dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

zadanie siódme : rozwijanie współpracy kulturalnej z zagranicą ze szczególnym uwzględnieniem budowania relacji z miastami partnerskimi Szczecina: wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 25.000 zł., słownie :dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

zadanie ósme : integracja środowisk akademickich - organizacja imprezy plenerowej adresowanej do studentów szczecińskich uczelni wyższych; wysokość środków publicznych na realizację zadania 40.000 zł., słownie : czterdzieści tysięcy złotych.

zadanie dziewiąte: muzyczne lato - organizacja w okresie letnim cyklu artystycznych imprez plenerowych ;wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 100.000 zł., słownie : sto tysięcy złotych.

zadanie dziesiąte : wspieranie i promocja szczecińskiego środowiska artystycznego; wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 20.000 zł., słownie: dwadzieścia tysięcy złotych.

zadanie jedenaste: realizacja wydarzeń artystycznych związanych z obchodami Dni Papieskich w Szczecinie; wysokość środków publicznych na realizację zadania wynosi 10.000 zł., słownie : dziesięć tysięcy złotych.

Celem zadania jest :

 1. realizacja zadań, imprez i wydarzeń artystycznych stałych i cyklicznych - projektów wpisanych do rocznego programu współpracy Miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi
 2. wzbogacenie całorocznej oferty kulturalnej oraz wyłonienie nowych partnerów - aktywnych uczestników i animatorów życia kulturalnego.
 3. kreowanie nowych wydarzeń kulturalnych, artystycznych i edukacyjnych, promocyjnych

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych powyżej rodzajów zadań:
 2. Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację wyżej wymienionych rodzajów zadań wynosi 512. 000 (słownie: pięćset dwanaście tysięcy złotych 00/100). Kwota ta może ulec zmianie, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe i środki rzeczowe wycenione.

 3. Zasady przyznawania dotacji :

4.1.Dotacje będą przyznawane zgodnie z art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm.)

4.2.Podmioty zamierzające wspólnie realizować zadanie maja prawo na mocy stosownej umowy wielostronnej razem ubiegać się o realizację danego zadania i otrzymanie na ten cel dotacji, przy czym ofertę składa jeden podmiot określony w umowie wielostronnej, z którym jest ona zawierana. Jest on ponadto zobowiązany do rozliczenia dotacji oraz sporządzania sprawozdań z realizacji zadania. W takim przypadku umowa wielostronna stanowi część oferty.

4.3.Podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż 80 % kosztów całkowitych zadania.

4.4.Zasady przyznawania dotacji:

  1. dotacja na realizację jednego z wyżej wymienionych zadań może być przyznana jednemu podmiotowi lub kilku podmiotom,
  2. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do wykorzystania składanych ofert w sposób częściowy,
  3. złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą kryteriom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą ubiega się oferent,

5. Termin i warunki realizacji zadania:

5.1 Realizacja zadania jest przewidziana od 01 kwietnia do 31 grudnia 2006 roku.

5.2.Czas realizacji powinien obejmować okres przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zadania – w tym należy uwzględnić czas na dokonanie płatności za faktury dotyczące realizacji zadania, jednak nie dłuższy niż 30 dni od daty końcowej faktycznie zrealizowanego zadania.

5.3. Miejsce realizacji zadania – Gmina Miasto Szczecin.

5.4.Pozostałe warunki:

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miasto Szczecin , a oferentem.

5.5.Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji:

 1. Wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami – zgodne z cenami panującymi na rynku lokalnym;
 2. Koszty eksploatacyjne lokalu- media, konserwacja budynku, środki czystości, ubezpieczenie obiektu itp.
 3. Koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego przedsięwzięcia
 4. (np. nagrody rzeczowe, honoraria dla artystów, itp.);

 5. Koszty związane z organizacją pokazów i występów artystycznych;
 6. Zakup usług (np. przejazdy, wyżywienie, transport, ubezpieczenie, zakwaterowanie, usługi związane z archiwizacją, komunikacją i upowszechnianiem );
 7. Zakup środków trwałych związanych z realizacją zadania do wysokości 3500 zł netto
 8. Koszty delegacji i przejazdów związanych bezpośrednio z realizacja zadania.
 9. Usługi poligraficzne i publikacje elektroniczne (np. druk plakatów, informatorów, strona www, inne nośniki elektroniczne);
 10. Koszty administracyjne zadania do wysokości 10% otrzymanej dotacji (np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa bankowa itp.).

5.6.Koszty, które w szczególności nie mogą być poniesione z dotacji:

 1. Zakup gruntów bądź innych nieruchomości;
 2. Zakup środków trwałych, remontów, adaptacji pomieszczeń nie związanych z realizowanymi projektami kulturalnymi;
 3. Amortyzacja środków trwałych;
 4. Koszty wkładu rzeczowego (np. pracy wolontariuszy, kosztów wykorzystania własnego lub użyczonego sprzętu biurowego, itp).
 5. Działania , których celem jest przyznanie dotacji lub stypendiów dla osób prawnych lub fizycznych.
 6. Dotowanie przedsięwzięć , które są dofinansowywane z budżetu państwa – z jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
 7. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz poniesionych kosztów.

5.7.Wydatki poniesione przez podmiot na realizację zadania przed datą zawarcia umowy wsparcia zadania publicznego z Miastem Szczecin nie będą refundowane.

6. Termin i warunki składania ofert

6.1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty do dnia 2 kwietnia 2006 roku.

6.2.Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter, prawe skrzydło) bądź przesłać pocztą w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz numerem rodzaju zadania oraz napisem "otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”. Oferty przesyłane pocztą lub firmą kurierską powinny być dostarczone do Urzędu Miasta Szczecin do dnia 2 kwietnia 2006r.

6.3. Termin rozpatrzenia ofert – w ciągu 30 dni od daty zwołania posiedzenia Komisji Opiniującej.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej , która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji , z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Gmina Miasto Szczecin

zawiera z organizacją wyłonioną w konkursie umowę ( przygotowaną przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Kulturowego) na realizację zadania publicznego.

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. ocena możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, ;
 2. rzetelność kalkulacji kosztów realizacji zadania , w tym wysokość środków własnych
 3. ( inne dotacje i sponsorzy) gwarantowanych przez podmiot przedstawiający ofertę realizacji zadania

 4. merytoryczna wartość oferty, w tym zgodność z polityką wspierania rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego ( Uchwała Rady Miasta Szczecin nr XXX/592/04 z dn. 13 grudnia 2004r.

8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowych, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.)., oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

l.p.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji w 2005r.

Kwota dotacji w 2006 r.

1.

Stowarzyszenie Teatr Kana

240.000 zł.

240.000 zł.

2.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna “Świteź”

12.000 zł.

5.000 zł.

3.

Fundacja Balet

20.000 zł

 

4.

Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa

50.000 zł.

50.000 zł.

5.

Klub Storrady

8.000 zł.

 

6.

Związek Ukraińców w Polsce

15.000 zł.

 

7.

Polski Związek Niewidomych

4.000 zł.

 

8.

Polski Związek Głuchych

3.000 zł

 

9.

Fundacja Animatica

6.000 zł.

10.

Stowarzyszenie Historyków Sztuki

10.000 zł

 

11.

Stowarzyszenie Operahaus

6.000 zł.

 

12.

Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej

30.000 zł.

 

13.

Zachęta Sztuki Współczesnej

149.950 zł.

 
14

Stowarzyszenie Oficyna

50 000 zł.

RAZEM:  rok 2005 - 603.950 zł.

RAZEM: rok 2006 -  295.000 zł.

9. Uwaga! Oferty niekompletne, dostarczone po terminie lub wadliwe ze względów formalnych ( nie spełniające warunków konkursu ) nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadnia publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta
Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168C, telefon 424 51 05, i na stronie internetowej
www.szczecin.pl/bop/, (wniosek : BOP 10, oświadczenie BOP 11, zgodnie z procedurą BOP XV) , e-mail:bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami jest: Główny Specjalista w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Joanna Kozakowska tel.:4245657, 4245660, e-mail: jkozakow@um.szczecin.pl

 

 Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Towarzystwo Kultury Teatralnej 11000.00
Związek Polskich Artystów Plastyków - zadanie 6 30000.00
Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Szczecińskiej - zadanie 8 10000.00
Parafia Ewangelicko - Augsburska Św. Trójcy - zadanie 1 20000.00
Filharmonia Szczecińska - zadanie 9 35000.00
Stowarzyszenie Operahause - zadanie 5 7000.00
Stowarzyszenie Officyna - zadanie 3 35000.00
Stowarzyszenie Akademickie Europeika - zadanie 8 30000.00
Stowarzyszenie "KLUB STORRADY"- zadanie 2 8000.00
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - zadanie 7 4000.00
Stowarzyszenie Officyna - zadanie 7 5000.00
Zachęta Sztuki Współczesnej - zadanie 10 5000.00
Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej - zadanie 3 10000.00
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski - zadanie 2 4000.00
Szczecińska Agencja Artystyczna - zadanie 9 65000.00
Stowarzyszenie Teatr Kana - zadanie 1 20000.00
Stowarzyszenie Make It Funky Produktion - zadanie 6 30000.00
Towarzystwo kultury Teatralnej - zadanie 2 3000.00
Fundacja Pogotowie Teatralne - zadanie 2 8000.00
Stowarzyszenie "KLUB STORRADY" 8000.00
Zachęta Sztyki Współczesnej - zadanie 3 5000.00
Fundacja BALET - zadanie 2 25000.00
Fundacja "POD SUKNIAMI" - zadanie 2 8000.00
Stowarzyszenie Orkiestra Jazzowa - zadanie 2 40000.00
Stowarzyszenie Aktywności Kulturalnej "Gamba" - zadanie 7 8000.00
Filharmonia Szczecińska - zadanie 1 15000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarz¹dowych, wytworzono: 2006/03/02, odpowiedzialny/a: Paczka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2007/01/22 14:51:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2007/01/22 14:51:44 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/10 14:28:14 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/10 13:11:08 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/05/10 13:05:30 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/03/07 13:10:25 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/03/03 08:38:22 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2006/03/02 11:48:30 nowa pozycja