Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2007/045
Nazwa zadania:
Kompleksowe wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy w rodzinie.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Termin składania:
2007/06/15
Data decyzji:
2007/06/29

        

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na:
 
Realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)  Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o   wolontariacie  
     
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2)  Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
     alkoholizmowi (Dz. U. Z 2002r  Nr 147, poz.1231),
3)  Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
     (Dz.U Nr 180 poz.1493)
4)  Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005r. 
     w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy 
     o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania      
     (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 
  1. Nazwa zadania:
Kompleksowe wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne
i rodzinne oraz terapia – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy
w rodzinie.
Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
 
  1. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, negatywnym skutkom uzależnień
od środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Celem zadania jest:
a) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i przemoc pomocy psychospołecznej
    i prawnej;
b) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą fizyczną, psychiczną 
    i seksualną;
c)  podniesienie poziomu wiedzy w zakresie mechanizmów przemocy i metod
     jej przeciwdziałania;
d)  aktywizacja ofiar przemocy do podjęcia terapii, a w konsekwencji zmiany stylu życia;
e)  prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających
     z używania środków psychoaktywnych;
f)   uzupełnienie spójnego gminnego systemu pomocy na rzecz ofiar przemocy opierającego się na
     instytucjach i organizacjach pozarządowych następujących sektorów: terapii uzależnień, pomocy 
     społecznej, wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania i in.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina zgłaszający się po pomoc indywidualnie oraz kierowani przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Policję, Sąd, Prokuraturę oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ofiary przemocy oraz członkowie ich rodzin. Dzieci i młodzież.
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2007:
Maksymalna łączna wysokość środków Miasta przeznaczona na realizację zadania wynosi 120 000,- zł i pochodzi ze środków w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
4.      Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn. zm) oraz art. 4’ ust. 3 Ustawy z dnia 26 października o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002, nr 147, poz. 123 z poźn. zm.) oraz poniższymi zasadami:
a)      dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie (wsparcie) prowadzenia działalności
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte
do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b)      złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie  gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent, 
 
5.      Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy, do 31.12.2007r. dla podmiotów posiadających placówki świadczące pomoc na rzecz ofiar przemocy
i ich rodzin.
a) w konkursie mogą uczestniczyć pomioty wymienione w art.11 ust.1 ustawy z dnia 
    24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. 
    zm.)
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie
    określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
    publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
c) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy
    Gminą Miasto Szczecin a oferentem.
 
Podmioty, które podejmą się realizacji zadania zobowiązane są działać w sposób następujący:
a)  pracować na terenie Szczecina przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 godz. dziennie;
b)  dysponować kadrą ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym;
c)  wdrażać następujące formy pracy:
1.   Konsultację, diagnozę oraz poradnictwo na rzecz klientów;
2.   Interwencję kryzysową;
3.   Terapię dla osób doznających przemocy realizowaną przez wykwalifikowanych   
      terapeutów;
4.    Mediację rodzinną;
5.    Poradnictwo telefoniczne;
6.    Edukację w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie w formie zajęć 
       warsztatowych, szkoleń i in;
7.    Współpracować m.in. z następującymi lokalnymi placówkami: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Miejskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, szkołami, świetlicami, ośrodkami terapii uzależnień, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy w rodzinie. W ofercie powinien zostać określony szczegółowo zakres tej kooperacji.
 
Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków
z dotacji Miasta na bieżącą działalność placówki w tym na:
a)  utrzymanie lokalu;
b) materiały biurowe i dydaktyczne;
c)  wynagrodzenia ekspertów włączonych w realizację zaplanowanych działań w formie
     umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło;
d)  koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości maksymalnej
     10%  brutto dotacji, o którą się ubiegają;
e)   koszty superwizji terapeutów;
 f)   inne koszty, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia
 
Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i zawierać:
a)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanego 
      działania;
b)   informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d)   informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz kadrowych zapewniających realizację zadania 
      wraz z kopiami dokumentów potwierdzających specjalistyczne kwalifikacje kadry realizatorów
      zadania;                      
e)   informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania
      (zarówno finansowych jak i pozafinansowych);
f)    informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego zadanie
     dotyczy
dodatkowo powinien zawierać:
w zakresie programowym:
a)  harmonogram i opis planowanych działań;
b)  planowane do osiągnięcia rezultaty wraz ze wskaźnikami efektywności;
c)  krótką charakterystykę środowiska lokalnego, w którym prowadzona lub planowana jest działalność oraz kryteria i tryb wyłaniania adresatów zadania
w zakresie informacji o posiadanych zasobach: opis lokalu, liczba pomieszczeń, powierzchnia całkowita, wyposażenie placówki, tytuł prawny do lokalu (odpis dokumentu lub odpis umowy przedwstępnej w przypadku zamiaru rozpoczęcia działalności), informacji o kwalifikacjach kadry realizatorów wraz z kopiami potwierdzonych
za zgodność z oryginałem dokumentów posiadanych kwalifikacji.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dodatkowe informacje i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność oferenta do spełnienia warunków, o których mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1.  Zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia konkursowego;
2.  Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru
    dotyczącego  statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności;
3.  Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok 
     lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;
4.  Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do zestawu dokumentów lub informacji, złożone
     przez podmioty nieuprawnione pozostaną bez rozpatrzenia;
5.  Podanie liczby beneficjentów objętych zadaniem;
6.  Wyszczególnienie zakresu możliwej do prowadzenia przez beneficjenta działalności programowej.
 
Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto
(a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę
na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a)   możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe
      beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b)    przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu
      rzeczowego zadania,
c)   zakresu programowego oferty,
d)   planowanych działań, harmonogramu oraz rezultatów,
e)   wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 
8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa
w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
W okresie od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. zadanie było realizowane w oparciu
o otwarty konkurs ofert, finansowanie na mocy umowy otrzymały:

1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
Ośrodek interwencji Kryzysowej w kwocie 60 000,- zł.
Ośrodek Promocji i wspierania Rodziny w kwocie 21 675,- zł.
 
2. Szczecińskie Towarzystwo Ognisk Rodzinnych w kwocie 20 000,- zł.
3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 60 000,- zł.
4. Stowarzyszenie „Erka” w kwocie 20 000,- zł.
 
W bieżącym roku zadanie jest realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert przez następujących zleceniobiorców:
1. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej
    w kwocie 25 000,- zł.;
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
    w kwocie10 000,- zł.
3. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 25 000,- zł.
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI, bądź przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta na obowiązującym formularzu BOP XV w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Koperty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 337 K, telefon (091) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z podmiotami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – tel. (91) 424 56 67;
adres e-mail: tduklas@um.szczecin.pl – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.
  
 


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 120000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2007/05/16, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2008/01/22 09:18:37
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2008/01/22 09:18:37 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/05/17 11:57:17 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2007/05/16 09:48:17 nowa pozycja