Statystyka dostępu

Ilość wizyt: 75746949

Aktualna strona: 356880

Wydrukowano: 5715

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:BOP/IK/2007/039
Nazwa zadania:Organizacja imprez sportowych na terenie Szczecina.
Rodzaj zadania:Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Termin składania ofert:2007/05/28

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na:
realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

1. Nazwa zadania:
Organizacja imprez sportowych na terenie Szczecina.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 202 380,- zł. (słownie: dwieście dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych 00/100). Za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.

4. Zasady przyznawania dotacji:
1) Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
2) Zadanie nie przewiduje dofinansowania imprez sportowych organizowanych w ramach rozgrywek ligowych.
3) Konkurs kierowany jest do podmiotów, które:
a) posiadają niezbędne środki do realizacji zadania (urządzenia techniczne, sprzęt, baza...),
b) posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zadań (udokumentować),
c) posiadają zgodę właściwego polskiego związku sportowego, ogólnopolskiej federacji lub
zarządu krajowego (w przypadku Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata)
d) posiadają odpowiednio wykwalifikowaną kadrę zdolną do realizacji zadania (opiekunowie,
animatorzy, ochrona, ubezpieczenie, opieka medyczna, in.),

Informacja obligatoryjna: plan promocji imprezy.

Złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuję
oferent.

5. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest w okresie między: maj - grudzień 2007 r.

a) w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c) szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

6. Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko
w obecności Komisji Opiniującej” w terminie do 28 maja 2007 roku.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
a) merytoryczna wartość oferty w tym zgodność z polityką miasta w zakresie kultury fizycznej (grupa uczestników i widzów, program, atrakcyjność, promocja)
b) kwalifikacje i doświadczenie w przygotowaniu podobnych zadań,
c) efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),
e) kalkulacja finansowa (środki własne, sponsorzy, wolontariusze),
f) dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem, opinie i rekomendacje, wiarygodność (rzetelność i terminowość rozliczeń).

8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

2006 rok 374 000 zł Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu
2007 rok 194 620 zł Stowarzyszenia Kultury Fizycznej
wg wykazu dostępnego w Wydziale Sportu

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Katarzyna Zgolak – tel. (91) 424 58 71, Wydział Sportu.


Data decyzji:2007/06/20

Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "SALOS"   20000.00  
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm"   26000.00  
Szczeciński Klub Tenisowy   15000.00  
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo"   5000.00  
Klub Sportowy "Elektro - Bud - Bogo"   15000.00  
Osiedlowy Klub Sportowy "Świt" Szczecin-Skolwin   10000.00  
Miejski Klub Sportowy "Olimpia" Szczecin   2600.00  
Bokserski Klub Sportowy "Sztorm"   4780.00  
Jacht Klub Harcerskiego Ośrodka Morskiego   16000.00  
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko GRYF   3000.00  
Klub Biegacza "Maratończyk Team"   13000.00  
Międzyszkolny Klub Sportowy "Kusy"   25000.00  
Miejski Klub Lekkoatletyczny Szczecin   37000.00  
Szczeciński Klub Tenisowy   5000.00  
Miejski Klub Pływacki   5000.00  
Informacja o wytworzeniu danych   Poprzednie wersje danych
© Urząd Miasta Szczecin link zewnętrzny Wszelkie prawa zastrzeżone Kontakt. Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin