Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/IK/2006/037
Nazwa zadania:
Organizacja rehabilitacji społecznej w formie wyjazdów rekreacyjnych dla osób ze stwardnieniem rozsianym
Rodzaj zadania:
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2006/08/07
Data decyzji:
2006/08/18

    PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie :
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1)      Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
2)      Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).
 
1.      Nazwa zadania:
ORGANIZACJA REHABILITACJI SPOŁECZNEJ W FORMIE WYJAZDÓW REKREACYJNYCH DLA OSÓB ZE STWARDNIENIEM ROZSIANYM
 
2.      Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu : Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane, bez względu na wiek i stopień niepełnosprawności. 
 
3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 7 100 zł. (słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100), przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe.
 
4.      Zasady przyznawania dotacji:
Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).
 
5.      Termin i warunki realizacji zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 15 sierpnia 2006r. do 31 grudnia 2006r.,
a)      w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
b)      zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
c)      szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem,
d)     Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.
 
6.      Termin składania ofert:
Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 7 sierpnia 2006 roku.
 
 
7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 30 dniu po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i sporządza dla Prezydenta rekomendacje ofert Organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto  (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.
Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:
·        zakres rzeczowy zadania,
·        objęcie programem jak największej liczby uczestników,
·        posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,
·        rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
·        możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
·        analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 
8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
2005r – 12.000,-zł -             Nazwa realizatora zadania:  Organizacja pozarządowa wg
wykazu dostępnego w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej
2006r - ) 0,- zł
 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w BOI w pok. 62, na obowiązującym formularzu BOP XV/BOP XVIII* w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczątką organizacji, numerem konkursu oraz napisem „otwarcie koperty tylko                          w obecności Komisji Opiniującej”.
Uwaga! Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 168, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl
 
Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Beata Andruszkiewicz
 – telefon (91) 42-45-670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.


Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego 7100.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2006/07/07, odpowiedzialny/a: Ilona Krupecka, wprowadził/a: Ilona Krupecka, dnia: 2006/09/12 13:09:33
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Ilona Krupecka 2006/09/12 13:09:33 modyfikacja wartości
Katarzyna Szlachta 2006/07/07 11:54:45 nowa pozycja