Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/SP/2009/077
Nazwa zadania:
Wzmocnienie potencjału sportowców niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe
Rodzaj zadania:
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania:
2009/09/25
Data decyzji:
2009/10/02

                                                                                  BOP/SP/2009/077                                                                                     

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie 
działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Miasta Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

1)     Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

2)     Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zdania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr. 264, poz. 2207).

 

1.      Nazwa zadania:

Wzmocnienie potencjału sportowców niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe

 

2.      Rodzaj zadania:

       Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Zadanie realizowane powinno być na rzecz osób niepełnosprawnych uprawiających paraolimpijskie dyscypliny sportowe, bez względu na wiek.

 

3.      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Maksymalna wysokość środków Gminy przeznaczonych na realizację zadania wynosi 15.000,-zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych).

a)    Rozliczenie poprzednich dotacji uzyskanych ze środków budżetowych Gminy Miasto Szczecin warunkuje przyznanie dotacji,

b)     Proponowane zadanie musi mieścić się w zakresie działalności statutowej organizacji.

 

4.      Zasady przyznawania dotacji:

Zgodne z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

 

5.      Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2009r.,

a)     w konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

b)     zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi w trybie określonym w art. 16 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

c)     szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a oferentem.

d)     Miasto zastrzega sobie możliwość rozdysponowania powyższej kwoty na więcej niż jedną z ofert.

e)     przy określaniu dotacji dla poszczególnych podmiotów Miasto zastosuje ujednolicone stawki na realizację tego samego rodzaju usługi jeśli jej standard będzie taki sam lub zbliżony.

f)        przy rozpatrywaniu ofert Miasto dokona ich oceny pod kątem zgodności  z przyjętymi i zaaprobowanymi priorytetami polityki Miasta, zdiagnozowanymi potrzebami na rzecz osób niepełnosprawnych.

g)     złożenie oferty na realizację zadania, która zostanie uznana za odpowiadającą potrzebom Miasta nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.

 

6.      Termin składania ofert:

Oferty zawierające wszystkie niezbędne załączniki, dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność Organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta w Szczecinie, Pl. Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia               o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane .

 

7.      Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

Złożone w Konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych, a następnie kierowane są pod obrady Komisji Opiniującej. Komisja opiniuje oferty i przedstawia Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert Organizacjami, z którymi winny być zawarte umowy.

Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia. Miasto (a w jego imieniu Dysponent) zawiera z Organizacją wyłonioną
w Konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

 

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

·        możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,

·        ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadnia,

·        wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

 

dodatkowo:

·        zakres rzeczowy zadania, dokładny opis zadania

·       objęcie programem jak największej liczby uczestników, mieszkańców Szczecina

·       posiadanie przez oferenta odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji zadania będącego przedmiotem oferty,

·       efektywność (relacja kosztów i rezultatów, ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania),

·       koszt zadania przeznaczony powinien być na działania skierowane bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej,

·       analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

8.      Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

2008 – brak dotacji

2009 – brak dotacji

 

Uwaga! Oferty Organizacji, które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące Konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta w Szczecinie, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335L, telefon (91) 424 51 05, www.szczecin.pl/bop/, e-mail:bop@um.szczecin.pl

 

Osobą uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Beata Andruszkiewicz  – telefon (91) 424 5670, Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.

 

Osobą z ramienia Biura ds. Organizacji Pozarządowych uprawnioną do kontaktów z Organizacjami jest Pani Sylwia Pączka telefon 091 424 50 96.Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Klub Sportowy inwalidów START 15000.00
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarzadowych, wytworzono: 2009/08/26, odpowiedzialny/a: Pączka Sylwia, wprowadził/a: Sylwia Pączka, dnia: 2010/01/12 15:57:51
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Pączka 2010/01/12 15:57:51 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/08/26 15:30:08 modyfikacja wartości
Sylwia Pączka 2009/08/26 15:29:17 nowa pozycja