Przejdź do głównego menu Przejdź do treści

Archiwum konkursowe

Nr konkursu:
BOP/WE-A/2009/034
Nazwa zadania:
Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia - udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającymy przemocy.
Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisku przemocy, w tym przemocy w rodzinie.
Termin składania:
2009/01/23
Data decyzji:
2009/02/06

Część A (jawna) BOP/WE-A/2009/034


PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania
patologiom społecznym.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, wraz
z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:
1. Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),
2. Ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.07.70.473 z późn. zm.),
3. Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U.05.180.1439),
4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego
wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz.U.05.264.2207).

1. Nazwa zadania:
Edukacja społeczności lokalnej; wsparcie psychospołeczne, pomoc prawna, poradnictwo psychologiczne i rodzinne oraz terapia – udzielane ofiarom przemocy lub/i doświadczającym przemocy.

2. Rodzaj zadania:
Zadanie z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zjawisku przemocy,
w tym przemocy w rodzinie.
Celem zadania jest:
a) podniesienie poziomu wiedzy nt. zjawiska przemocy wśród: mieszkańców miasta, samorządowców, pracowników i działaczy lokalnych instytucjii organizacji pozarządowych,
b) włączenie w działania lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy instytucji i organizacji pozarządowych z sektorów: ochrony zdrowia, oświaty, pomocy społecznej, przeciwdziałania uzależnieniom, wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania,
c) poszerzenie lokalnej oferty profilaktycznej wobec zjawiska przemocy m.in.
o przedsięwzięcia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć oraz minimalizację szkód społecznych związanych ze zjawiskiem mobbingu - czyli przemocy stosowanej w miejscu pracy,
d) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe
lub/i przemoc pomocy psychospołecznej i prawnej,
e) zapobieganie powstawaniu problemów związanych z przemocą: fizyczną, psychiczną i seksualną, i in,


f) aktywizacja i wspieranie ofiar przemocy do wdrażania zmiany jakości
i stylu życia poprzez podjęcie terapii,
g) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej nt. zagrożeń wynikających z nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz stosowania przemocy.
Adresatami zadania są mieszkańcy Szczecina, zainteresowani poszerzeniem wiedzy nt. przemocy, zgłaszający się po pomoc indywidualnie oraz kierowani przez: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Policję, Sąd, Prokuraturę oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczecinie
i in.


3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
w roku 2009:
Maksymalna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) i pochodzi ze środków
w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, przy czym za wkład własny przyjmuje się środki finansowe. W przypadku uchwalenia
w budżecie Miasta na 2009 rok oraz w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok innych kwot na realizację zadania, wysokość dofinansowania może ulec proporcjonalnej zmianie.

4. Zasady przyznawania dotacji: zgodnie z art. 41 Ustawy z dnia
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.),oraz poniższymi zasadami:
a) dotacja jest przeznaczona na wsparcie prowadzenia działalności
z zakresu przeciwdziałania przemocy dla podmiotów uprawnionych, których oferty spełniać będą warunki postępowania konkursowego, zostaną przyjęte do realizacji jako odpowiadające potrzebom systemu przeciwdziałania negatywnym skutkom alkoholizmu i przemocy oraz zostaną najwyżej ocenione wg kryteriów niniejszego postępowania konkursowego,
b) złożenie oferty na realizację zadania, uznanej za odpowiadającą lokalnym potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości,
o którą występuje oferent,
c) zlecenie realizacji zadania przez Prezydenta Miasta Szczecin nastąpi
w trybie określonym w art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 16 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania zostaną uregulowane umową zawartą pomiędzy Gminą Miasto Szczecin
a oferentem.

5. Termin i warunki wykonania zadania:
Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy
do 31.12.2009 r.
Podmioty, które podejmą się realizacji zadania zobowiązane będą działać
w sposób następujący:



a) dysponować kadrą ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym,
b) dysponować lokalem z określonymi godzinami pracy, w którym
przyjmowani będą klienci,
c) wdrażać m.in. następujące formy pracy: diagnoza, konsultacja, poradnictwo, interwencja kryzysowa, terapia dla osób doznających przemocy, mediacja rodzinna, edukacja w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy realizowana w formie zajęć warsztatowych, szkoleń, treningów i in,
d) współpracować m.in. z: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
w Szczecinie, szkołami, świetlicami, ośrodkami terapii uzależnień, placówkami opiekuńczo - wychowawczymi, przedstawicielami organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz z organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy; w ofercie należy określić szczegółowo zakres tej współpracy.

Oferenci mogą planować w przedkładanych preliminarzach wydatkowanie środków z dotacji Miasta na:
a) utrzymanie lokalu,
b) materiały dydaktyczne i biurowe,
c) wynagrodzenia specjalistów realizujących zaplanowane działania
w formie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło,
d) koszty obsługi administracyjno – księgowej zadania do wysokości
maksymalnej 20% brutto dotacji, o którą się ubiegają,
e) koszty superwizji terapeutów,
f) inne koszty, niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia zadania.

Zakres oferty podmiotu uprawnionego musi być zgodny z art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U.03.96.873 z późn. zm.), i zawierać:
a) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis planowanych działań,
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
c) kalkulację przewidywanych kosztów,
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych oraz opis kwalifikacji specjalistów realizujących zadanie,
e) informację o wysokości środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
f) informację o działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie zadania wnioskowanego,
oferta winna dodatkowo zawierać:
a) harmonogram oraz informację o planowanych do uzyskania rezultatach,
b) wskaźniki efektywności potwierdzające uzyskane rezultaty,
c) przewidywaną liczbę beneficjentów objętych zadaniem.

6. Termin składania ofert:
Oferty wraz z załącznikami oraz dane i dokumenty, pozwalające ocenić zdolność organizacji do spełnienia warunków, należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1 (sala nr 62, parter) w terminie
do 30 dni od dnia ukazania się ogłoszenia o otwartym konkursie ofert. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa jak wyżej, nie będą rozpatrywane.

7. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu oceny oferty:
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:
1. zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia konkursowego,
2. dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego uprawnionego podmiotu
i prowadzonej przez niego działalności,
3. przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego
z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności.

Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych. Następnie skierowane są pod obrady Komisji Opiniującej, która zbiera się najpóźniej w 14 dni po upływie terminu składania ofert. Komisja opiniuje oferty i przedstawi Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta listę rekomendowanych ofert organizacji, z którymi winny być zawarte umowy.
Prezydent lub upoważniony Zastępca Prezydenta dokonuje wyboru ofert
w formie Oświadczenia. Miasto (w jego imieniu Dysponent) zawiera
z Organizacją wyłonioną w konkursie umowę na realizację zadania publicznego.

Oferty oceniane będą według następujących kryteriów:

a) możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę (zasoby kadrowe beneficjenta oraz doświadczenie w realizacji podobnych zadań),
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
c) zakres programowy oferty, opis planowanych działań, harmonogram oraz planowane do osiągnięcia rezultaty,
d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.


8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami,
ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, i innym podmiotom.

W roku 2007 zadanie zostało zrealizowane w oparciu o dwa otwarte konkursy ofert, finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w kwocie 25 000 zł,
b) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko
- Kamieńskiej w kwocie 145 000 zł,
c) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w kwocie 10 000 zł.

W roku bieżącym zadanie jest realizowane w oparciu o otwarty konkurs ofert. Finansowanie na mocy umów otrzymały:
a) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny
w kwocie 25 000 zł,


b) Fundacja „Mam Dom” w kwocie 25 000 zł,
c) Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” w kwocie 23 300 zł.

Uwaga!
Oferty które będą niekompletne i pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni
od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335N, telefon (91) 4245 114, www.szczecin.pl/bop/, e-mail: bop@um.szczecin.pl

Osobą uprawnioną do kontaktów z organizacjami w kwestiach merytorycznych dotyczących zadania jest Pani Tatiana Duklas – pokój 337C, telefon
(91) 4245 667, e-mail: tduklas@um.szczecin.pl - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej.



Otwarte konkursy ofert - Realizatorzy:
Realizator Kwota dotacji
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 40000.00
Stowarzyszenie SOS DLA RODZINY 20000.00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 80000.00
Krajowe Stowarzyszenie Mediatorów Oddział Zachodniopomorski 30000.00
Katolickie Stowarzyszenie "CIVITAS CHRISTIANA" 30000.00
IV
udostępnił: Biuro ds. Organizacji Pozarządowych, wytworzono: 2008/12/23, odpowiedzialny/a: Wioletta Engel-Araźna, wprowadził/a: Wioletta Engel-Araźna, dnia: 2016/10/07 10:12:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Wioletta Engel-Araźna 2016/10/07 10:12:34 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2011/08/01 10:19:26 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/03/03 11:49:25 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2009/02/09 09:56:44 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/29 11:04:22 modyfikacja wartości
Wioletta Engel-Araźna 2008/12/29 11:01:57 nowa pozycja